cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Chưa hóa dẻo

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chưa hóa dẻo
Chất xen-lu-lô chưa hóa dẻo Cellulose CAB-381-2, cellulose acetate butyrate(CAS:9004-36-8)100%, NPL dùng trong sản xuất sơn, mới 100%... (mã hs chất xenlulô/ mã hs của chất xenlu)
Nitro Cellulo 1/2 second mới 100%
Nitro Cellulo 5 second mới 100%
NITROCELLULOSE(ACC012) - SX SON
NITROCELLULOSE(ACC014) - SX SON
Cellulose Acetate Butyrate chưa hóa dẻo - CAB 381 -0.5
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic