cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Từ plastic khác
Từ plastic khác
Từ plastic khác
Từ plastic khác
+ 1
Từ plastic khác

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VII Chương 39 39152090 Loại khác
2 Phần VII Chương 39 39051200 Dạng phân tán trong môi trường nước
3 Phần XVI Chương 85 85340090 Loại khác