cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dây làm nan hoa; dây tanh; dây dẹt cuộn tang; dây thép dễ cắt gọt
Dây làm nan hoa; dây tanh; dây dẹt cuộn tang; dây thép dễ cắt gọt