cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm
Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm
Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm
Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 84 84212990 Loại khác
2 Phần XVI Chương 84 84219999 Loại khác