cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dùng cho tàu thuyền
Dùng cho tàu thuyền
Dùng cho tàu thuyền
Dùng cho tàu thuyền
+ 8
Dùng cho tàu thuyền
Dùng cho tàu thuyền
Dùng cho tàu thuyền
Dùng cho tàu thuyền
Dùng cho tàu thuyền
Dùng cho tàu thuyền
Dùng cho tàu thuyền
Dùng cho tàu thuyền
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 85 85011021 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
2 Phần XVI Chương 85 85011022 Loại khác, công suất không quá 5 W
3 Phần XVI Chương 85 85011029 Loại khác
4 Phần XVI Chương 85 85011030 Động cơ hướng trục (SEN)
5 Phần XVI Chương 85 85011041 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
6 Phần XVI Chương 85 85011049 Loại khác
7 Phần XVI Chương 85 85011051 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
8 Phần XVI Chương 85 85011059 Loại khác
9 Phần XVI Chương 85 85011060 Động cơ hướng trục (SEN)
10 Phần XVI Chương 85 85011091 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
11 Phần XVI Chương 85 85011099 Loại khác
12 Phần XVI Chương 85 85012012 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
13 Phần XVI Chương 85 85012019 Loại khác
14 Phần XVI Chương 85 85012021 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
15 Phần XVI Chương 85 85012029 Loại khác
16 Phần XVI Chương 85 85013130 Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
17 Phần XVI Chương 85 85013140 Động cơ khác
18 Phần XVI Chương 85 85013150 Máy phát điện
19 Phần XVI Chương 85 85013221 Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
20 Phần XVI Chương 85 85013222 Động cơ khác
21 Phần XVI Chương 85 85013223 Máy phát điện
22 Phần XVI Chương 85 85013231 Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
23 Phần XVI Chương 85 85013232 Động cơ khác
24 Phần XVI Chương 85 85013233 Máy phát điện
25 Phần XVI Chương 85 85013300 Công suất trên 75 kW nhưng không quá 375 kW
26 Phần XVI Chương 85 85013400 Công suất trên 375 kW
27 Phần XVI Chương 85 85014011 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
28 Phần XVI Chương 85 85014019 Loại khác
29 Phần XVI Chương 85 85014021 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
30 Phần XVI Chương 85 85014029 Loại khác
31 Phần XVI Chương 85 85015111 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
32 Phần XVI Chương 85 85015119 Loại khác
33 Phần XVI Chương 85 85015211 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
34 Phần XVI Chương 85 85015219 Loại khác
35 Phần XVI Chương 85 85015221 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
36 Phần XVI Chương 85 85015229 Loại khác
37 Phần XVI Chương 85 85015231 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
38 Phần XVI Chương 85 85015239 Loại khác
39 Phần XVI Chương 85 85015300 Công suất trên 75 kW
40 Phần XVI Chương 85 85016110 Công suất không quá 12,5 kVA
41 Phần XVI Chương 85 85016120 Công suất trên 12,5 kVA
42 Phần XVI Chương 85 85016210 Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 150 kVA
43 Phần XVI Chương 85 85016220 Công suất trên 150 kVA nhưng không quá 375 kVA
44 Phần XVI Chương 85 85016300 Công suất trên 375 kVA nhưng không quá 750 kVA
45 Phần XVI Chương 85 85016400 Công suất trên 750 kVA