cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
06/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 4883
 • 260

Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần

27-08-2014
TAND cấp tỉnh

31/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3690
 • 231

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

23-01-2015
TAND cấp huyện

531/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1668
 • 32

Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH

04-04-2007
TAND cấp tỉnh

52/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2910
 • 88

Tranh chấp giữa cổ đông với pháp nhân (Công ty cổ phần)

15-05-2007
TAND cấp tỉnh

N/A Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 6092
 • 313

Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần

18-10-2007
TAND cấp tỉnh

531/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2784
 • 53

Tranh chấp hợp đồng liên doanh

04-04-2007
TAND cấp tỉnh

45/2008/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1518
 • 45

Tranh chấp giữa cổ đông với pháp nhân (Công ty cổ phần)

22-02-2008
Tòa phúc thẩm TANDTC