cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng liên doanh
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 531/2007/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 04-04-2007
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý