cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
33/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 4741
 • 208

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

08-01-2015
TAND cấp huyện

624/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3648
 • 1630

Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

28-05-2015
TAND cấp tỉnh


52/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1863
 • 23

Tranh chấp hợp đồng mua bán chất phụ gia

17-04-2014
TAND cấp huyện

06/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 4490
 • 258

Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần

27-08-2014
TAND cấp tỉnh

198/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 8013
 • 411

Tranh chấp hợp đồng thi công

16-12-2014
TAND cấp huyện

195/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1252
 • 44

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

29-12-2014
TAND cấp huyện