cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ Thi hành Luật Đất đai (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (12)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (9)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (14)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)