cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Chỉ thị số 48/CT-UB ngày 20/09/1978 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo nhà, đất cho thuê nhanh chóng hoàn thành trong tháng 9/1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 48/CT-UB
 • Loại văn bản: Chỉ thị
 • Cơ quan ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngày ban hành: 20-09-1978
 • Ngày có hiệu lực: 20-09-1978
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 11-11-1998
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 7357 ngày (20 năm 1 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 11-11-1998
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 11-11-1998, Chỉ thị số 48/CT-UB ngày 20/09/1978 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo nhà, đất cho thuê nhanh chóng hoàn thành trong tháng 9/1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Quyết định số 5985/QĐ-UB-NC ngày 11/11/1998 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý đô thị ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”. Xem thêm Lược đồ.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 48/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 1978

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI TẠO NHÀ, ĐẤT CHO THUÊ NHANH CHÓNG HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 9/1978

Thi hành quyết định số 111-CP ngày 11-4-1977 của Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất ở các đô thị các tỉnh phía nam, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đã có nghị quyết triển khai công tác cải tạo nhà, đất cho thuê ở thành phố đến cuối tháng 3/1978 chấm dứt. Ngành quản lý nhà, đất và chính quyền các cấp quận, phường, xã đã có nhiều cố gắng thực hiện.

Nhìn chung, cho đến nay, toàn thành phố hoàn thành cơ bản bước xóa bỏ quyền chiếm hữu kinh doanh cho thuê nhà đất lớn để bóc lột và xác lập quyền quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với đại bộ phận nhà, đất cho thuê trong thành phố. Theo thống kê nắm được còn 161 chủ thuộc diện cải tạo chưa làm đơn giao nhà để nhà nước quản lý, trong đó có 123 chủ mới phát hiện, trong tổng số 1.819 tư nhân và công ty hội đoàn thuộc diện cải tạo. Trừ huyện Thủ Đức, quận 6 và quận 10 đã thực hiện đến bước xử lý, còn hầu hết các địa phương chưa thành lập Hội đồng xử lý nhà đất do tư nhân chuyển giao lại cho Nhà nước. Nói chung, chưa quận, huyện nào nghiên cứu lập kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp lại nhà đất chiếm cứ bất hợp pháp và sử dụng bất hợp lý trong diện nhà, đất tiếp thu cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đó là bước quan trọng phức tạp, cần phải khẩn trương, tích cực thực hiện.

Nguyên nhân tình hình nói trên, một phần quan trọng là do yêu cầu nhiệm vụ của thành phố cùng một lúc phải thực hiện công tác cải tạo và xây dựng trên nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đặc biệt công tác cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh trong thời gian qua đã thu hút một lực lượng khá lớn; kể cả lực lượng quản lý, phân phối, giải quyết chính sách của ngành nhà, đất, ảnh hưởng đến tiến trình công tác cải tạo nhà đất cho thuê. Cần kiểm điểm để kịp thời khắc phục những nguyên nhân phát sinh từ sự nhận thức chưa thật đúng mức về tầm quan trọng và tính khẩn trương của công tác cải tạo nhà, đất cho thuê, và sự chỉ đạo nói chung chưa tập trung, thiếu liên tục, thiếu kiên quyết của các Ủy ban nhân dân quận, huyện, gây nên tình trạng trì trệ ở nhiều nơi và thậm chí có nơi, toàn bộ công tác này đã bị hoãn.

Để kịp thời khắc phục tình hình chậm trễ nói trên, đẩy mạnh mọi mặt công tác, nhanh chóng hoàn thành công tác cải tạo nhà, đất cho thuê đúng với tinh thần nghị quyết của Thành ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng, tạo điều kiện tốt xúc tiến công tác cải tạo nhà, đất của sĩ quan, nhân viên cao cấp của ngụy quân, ngụy quyền và tổ chức đảng phái tôn giáo phản động, trong thời gian tới, cấp chính quyền quận, huyện cần chú ý thực hiện đúng và đầy đủ mấy quy định sau đây :

1. Khẩn trương củng cố lại lực lượng làm công tác cải tạo nhà, đất cho thuê, có kế hoạch giải quyết các tồn tại của bước chuyển quyền sở hữu những nhà, đất cho thuê sang Nhà nước quản lý, nhanh chóng xúc tiến công tác xử lý và tổ chức quản lý quy hoạch, lập dự án sắp xếp điều chỉnh, những nơi cần thiết và có kế hoạch triển khai những dự án này sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt, nhằm hoàn thành công tác cải tạo quản lý nhà, đất cho thuê.

2. Rà soát lại những chủ có nhà, đất cho thuê dưới khởi điểm cải tạo và kiểm tra phát hiện số chủ không khai trình, để nghiên cứu đưa vào diện cải tạo theo quy định, tiếp tục tổ chức cho những chủ cho thuê còn sót lại học tập chính sách cải tạo, và quy định thời gian để hoàn thành việc tiếp nhận nhà ở địa phương.

3. Quận, huyện nào chưa cấp quyết định tạm về việc chuyển quyền sở hữu nhà, đất cho thuê, phải thực hiện cho xong, đồng thời thành lập Hội đồng xử lý, xét chính sách đối với chủ nhà, đất cho thuê gởi lên Ban cải tạo nhà, đất xét duyệt trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

4. Riêng việc quy hoạch điều chỉnh, trước mắt cần tập trung vào việc nghiên cứu giải quyết những trường hợp nhà ở không hợp lệ, những khu vực quan hệ đến kế hoạch, quy hoạch về an ninh, kinh tế, chính trị, quân sự và những người chiếm nhiều nhà trong thành phố. Tránh việc đảo lộn, xáo trộn chưa cần thiết chỗ ăn, chỗ ở của nhân dân nhất là những thành phần nhân dân lao động nghèo và cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước.

Để thực hiện tốt sự tôn trọng quyền cư trú của nhân dân, trong mọi trường hợp cần thiết điều chỉnh sắp sếp lại, địa phương cần nghiên cứu, quy hoạch, lập dự án báo cáo cho Sở Quản lý nhà, đất thành phố và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Nghiêm cấm mọi hành động tùy tiện lấy nhà, đuổi nhà, kể cả những trường hợp hoán đổi không cần thiết.

6. Sở Quản lý nhà, đất thành phố cần xây dựng, phổ biến mẫu biểu số sách quản lý và tổ chức tập huấn kịp thời cho cấn bộ, nhân viên làm công tác quản lý nhà ở của Nhà nước ở các quận, huyện cho công bố quy định tạm thời về giá biểu thu tiền cho thuê nhà, lập phương án thu chi về tài chánh hàng tháng cho từng quận, huyện, đưa công tác quản lý nhà ở đi vào nề nếp ngay từ ban đầu.

Vì công tác quan trọng phức tạp và phải chấm dứt để chuyển sang công tác cải tạo nhà, đất của sĩ quan, nhân viên cao cấp thuộc ngụy quân, ngụy quyền và các đảng phái, tôn giáo phản động. Ủy ban nhân dân thành phố xin nhắc Ủy ban nhân dân các quận, huyện chú ý chỉ đạo chặt chẽ để hoàn thành công tác cải tạo nhà, đất cho thuê chậm nhất vào cuối tháng 9/1978.

Trong thời gian này, Sở Quản lý nhà đất chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch hướng dẫn thi hành tốt chỉ thị này và chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác cải tạo nhà, đất cho thuê để phục vụ cho công tác tới.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu