cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2014 Hướng dẫn phân tích phân loại tại Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7604/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 20-06-2014
  • Ngày có hiệu lực: 20-06-2014
  • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-08-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7604/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn về PTPL tại Điều 17 TT 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh

Để xử lý một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Khoản 11 Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1.  Từ ngày 25/6/2014 trở đi, nếu mẫu hàng có kết quả phân tích (tên hàng hoặc bản chất hàng hóa và mã số phân loại) giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại được cập nhật tại cơ sở dữ liệu MHS, Trung tâm Phân tích phân loại gửi kết quả phân tích và mã số hàng hóa (trong đó ghi rõ mã số phân loại theo Thông báo kết quả phân loại số..., ngày... của Tổng cục Hải quan) gửi cho cơ quan hải quan có yêu cầu phân tích và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả phân tích đồng thời cập nhật kết quả phân tích, phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS tại chức năng 1.03.02, 1.03.03, 1.03.04 (chi tiết theo phụ lục kèm theo công văn này) và báo cáo Tổng cục Hải quan về kết quả thực hiện.

Trường hợp mặt hàng có kết quả phân tích (tên hàng hoặc bản chất hàng hóa và mã số phân loại) không giống như mặt hàng đã có thông báo kết quả phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS, Trung tâm Phân tích phân loại và các Chi nhánh có văn bản Thông báo kết quả phân tích, cập nhật kết quả phân tích trên cơ sở dữ liệu MHS tại chức năng 1.03.02 theo hướng dẫn tại công văn số 2140/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2014 của Tổng cục Hải quan, đồng thời gửi Cục Thuế xuất nhập khẩu để thực hiện phân loại theo quy trình phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phân tích, ban hành kèm theo Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Cục Thuế xuất nhập khẩu rà soát các hồ sơ phân tích đã nhận trước ngày 25/6/2014, tra cứu cơ sở dữ liệu MHS, nếu là mặt hàng có kết quả phân tích (tên hàng hoặc bản chất hàng hóa và mã số phân loại) giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS, Cục Thuế xuất nhập khẩu có văn bản gửi cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích nêu rõ mẫu hàng phân tích đã có mã số phân loại theo Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan (ghi cụ thể số, ngày ban hành Thông báo), đồng thời cập nhật kết quả phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS tại chức năng 1.03.03, 1.03.04 (chi tiết theo phụ lục kèm theo công văn này).

3. Cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích thực hiện phân loại hàng hóa theo Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan (văn bản Thông báo kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại nêu tại điểm 1 và văn bản Thông báo của Cục Thuế xuất nhập khẩu nêu tại điểm 2 công văn này) cập nhật mã số điều chỉnh so với khai báo của doanh nghiệp (nếu có) tại chức năng 1.01.07 (chi tiết theo phụ lục kèm theo công văn này). Trường hợp phân loại hàng hóa theo kết quả giám định, cập nhật chức năng 1.01.08 trên cơ sở dữ liệu MHS theo hướng dẫn tại công văn số 2140/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2014 của Tổng cục Hải quan.

4. Trường hợp có ý kiến khác nhau về mã số và thuế suất của hàng hóa, các đơn vị có liên quan trao đổi để thống nhất và chuyển đơn vị chủ trì hướng dẫn. Trường hợp các đơn vị chưa thống nhất, đơn vị chủ trì tổng hợp ý kiến báo cáo Lãnh đạo Tổng cục quyết định.

5. Giao Cục Thuế xuất nhập khẩu:

- Kiểm tra việc cập nhật kết quả phân tích, phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS của các đơn vị hải quan; có văn bản chấn chỉnh đối với các trường hợp cập nhật cơ sở dữ liệu không đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan;

- Kiểm tra kết quả phân tích phân loại của các đơn vị hải quan, có văn bản chỉ đạo hoặc trình cấp có thẩm quyền hủy các kết quả phân tích, phân loại chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các đ/c Phó Tổng cục trưởng;
- Các đơn vị thuộc CQ TCHQ (để p/hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-P-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2014)

1. Cập nhật thông tin kết quả phân tích, phân loại (theo hướng dẫn tại điểm 1 của công văn này):

(Sau ngày 23/06/2014 cán bộ chỉ nhập trong trường hợp mẫu hàng có kết quả phân tích (tên hàng hoặc bản chất hàng hóa và mã số phân loại) giống như mặt hàng đã được TCHQ thông báo kết quả phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS)

1.1. Cập nhật chức năng 1.03.02:

Chức năng này cho phép NSD cập nhật, sửa, xóa các kết quả phân tích

- Bước 1: Vào chức năng 1.03.02 trên menu NSD

- Bước 2: Tại màn hình Cập nhật, NSD có thể thực hiện việc tìm kiếm các dòng hàng được yêu cầu phân tích thông qua các tiêu chí tìm kiếm trên màn hình. Có thể tìm kiếm theo 1 hoặc kết hợp nhiều tiêu chí để tìm ra dòng hàng tương ứng

- Bước 3: Chọn 1 dòng hàng phân tích, chọn nút Nhập kết quả phân tích.

- Bước 4: Nhập các thông tin của phiếu kết quả phân tích

- Bước 5: Ấn Ghi lại để lưu lại các thông tin

1.2. Cập nhật chức năng 1.03.03:

(Từ ngày 25/6/2014 cán bộ Trung tâm chỉ nhập chức năng này trong trường hợp mẫu hàng có kết quả phân tích (tên hàng hoặc bản chất hàng hóa và mã số phân loại) giống như mặt hàng đã được TCHQ thông báo kết quả phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS)

Chức năng này cho phép NSD thực hiện thêm, sửa, xóa các đề xuất phân loại hàng hóa.

- Bước 1: Vào chức năng 1.03.03 trên menu NSD

- Bước 2: Tại màn hình Cập nhật, NSD có thể thực hiện việc tìm kiếm các dòng hàng đã có kết quả phân tích thông qua các tiêu chí tìm kiếm trên màn hình. Có thể tìm kiếm theo 1 hoặc kết hợp nhiều tiêu chí để tìm ra dòng hàng tương ứng

- Bước 3: Chọn 1 dòng hàng cần đề xuất phân loại, chọn nút Nhập đề xuất.

- Bước 4: Nhập các thông tin của phiếu đề xuất phân loại

- Bước 5: Ấn Ghi lại để lưu lại các thông tin

1.3. Cập nhật chức năng 1.03.04:

Chức năng này cho phép NSD cập nhật, sửa, xóa các kết quả phân loại hàng hóa

- Bước 1: Vào chức năng 1.03.04 trên menu NSD

- Bước 2: Tại màn hình Cập nhật, NSD có thể thực hiện việc tìm kiếm các dòng hàng đã có kết quả đề xuất phân loại thông qua các tiêu chí tìm kiếm trên màn hình. Có thể tìm kiếm theo 1 hoặc kết hợp nhiều tiêu chí để tìm ra dòng hàng tương ứng

- Bước 3: Chọn 1 dòng hàng cần phân loại, chọn nút Nhập kết quả phân loại.

- Bước 4: Nhập các thông tin của phiếu kết quả phân loại

Chú ý các trường dữ liệu:

(a) Số TBKQPL: cán bộ nhập số Thông báo kết quả phân tích.

(b) Ngày TBKQPL: cán bộ nhập ngày Thông báo kết quả phân tích.

(c) Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa (điểm 4): cán bộ nhập nội dung kết quả phân tích như điểm 9 Thông báo kết quả phân tích.

(d) Kết quả phân loại (điểm 5): cán bộ nhập nội dung:

(d1) Tên thương mại: Tên mặt hàng trong hợp đồng thương mại;

(d2) Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: cán bộ nhập nội dung Kết quả phân tích như điểm 9 Thông báo kết quả phân tích;

(d3) Ký, mã hiệu, chủng loại: Ký, mã hiệu, chủng loại mặt hàng trong hồ sơ kèm theo tờ khai hải quan (thường có trong Hợp đồng thương mại) (nếu có).

(d4) Nhà sản xuất: Tên nhà sản xuất trong hồ sơ kèm theo tờ khai hải quan (thường có trong hợp đồng thương mại, tài liệu kỹ thuật, ...) (nếu có);

(d5) Thuộc nhóm: trích dẫn nhóm, các phân nhóm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Lưu ý bổ sung thêm nội dung “(mã số phân loại theo Thông báo số …TB-TCHQ ngày …/…/….)” vào cuối câu.

(d6) Mã số phân loại: Mã số theo Thông báo kết quả phân tích.

(d7) Cập nhật mã số của mặt hàng thuộc chương 98 (nếu có).

- Bước 5: Ấn Ghi lại để lưu lại các thông tin

2. Cục Thuế XNK cập nhật theo hướng dẫn tại mục 2 của công văn này, cụ thể:

Cán bộ Cục Thuế XNK cập nhật các chức năng 1.03.03 và 1.03.04 theo các bước hướng dẫn cập nhật chức năng 1.03.03 và 1.03.04 nêu tại điểm 1.2 và 1.3 mục 1 trên đối với các hồ sơ phân tích đã nhận trước ngày 25/6/2014.

Lưu ý: riêng đối với điểm (a), (b) và (d6) Bước 4 tại Chức năng 1.03.04, cán bộ Cục Thuế XNK nhập các thông tin như sau:

(a) Số TBKQPL: cán bộ nhập số văn bản gửi cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích.

(b) Ngày TBKQPL: cán bộ nhập ngày văn bản gửi cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích.

(d6) Mã số phân loại: Mã số nêu tại văn bản gửi cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích.

3. Trường hợp cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích thực hiện phân loại hàng hóa hoặc trường hợp phân loại hàng hóa theo kết quả giám định, cập nhật theo hướng dẫn tại mục 3 công văn này, cụ thể:

3.1. Trường hợp cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích thực hiện phân loại hàng hóa, cập nhật kết quả điều chỉnh mã số, mức thuế tại Chức năng 1.01.07:

Chức năng này cho phép cập nhật kết quả điều chỉnh mã số, mức thuế

- Bước 1: Để vào chức năng Cập nhật kết quả điều chỉnh mã số, mức thuế, từ menu NSD vào theo đường dẫn: Nhập thông tin\Cập nhật kết quả điều chỉnh mã số, mức thuế. Màn hình Cập nhật kết quả điều chỉnh mã số, mức thuế hiển thị như hình bên dưới:

- Bước 2: Tại màn hình Cập nhật kết quả, NSD có thể thực hiện việc tìm kiếm các dòng hàng thông qua các tiêu chí tìm kiếm trên màn hình. Có thể tìm kiếm theo 1 hoặc kết hợp nhiều tiêu chí để tìm ra dòng hàng tương ứng.

Trong trường hợp có dữ liệu trả về, màn hình kết quả như hình bên dưới:

Trong trường hợp không có kết quả trả về, màn hình kết quả như hình bên dưới:

- Bước 3: Thêm mới

Để thêm mới một kết quả điều chỉnh mã số, thuế suất, người dùng phải chọn dòng hàng trong danh sách vừa tìm kiếm ra được, sau đó nhấn vào link [N] Nhập kết quả điều chỉnh mã số, màn hình Nhập hiển thị như hình bên dưới:

Nhập các giá trị cho các trường thông tin, các trường thông tin đánh dấu (*) là các trường bắt buộc phải nhập, nếu không nhập hệ thống sẽ cảnh báo lỗi, yêu cầu nhập dữ liệu.

Sau khi nhập xong, nhấn nút Ghi lại, hệ thống quay ra màn hình chi tiết như sau:

Dữ liệu được tạo thành công, hệ thống quay ra màn hình danh sách với trạng thái mới nhất, như hình bên dưới:

Trong trường hợp NSD không chọn dòng hàng nào và nhấn vào link Nhập kết quả điều chỉnh, hệ thống sẽ trả ra thông báo như hình bên dưới:

Lưu ý: NSD có thể chọn nhiều dòng hàng tại danh sách, sau đó nhấn link Nhập mới kết quả điều chỉnh. Kết quả điều chỉnh mã số, mức thuế đó sẽ được nhập cho cả toàn bộ các dòng hàng được chọn.

- Bước 4: Tại màn hình danh sách các dòng hàng, với những dòng hàng đã nhập kết quả điều chỉnh mã số, mức thuế như hình bên dưới:

(*) Chú ý: NSD có thể nhập nhiều kết quả điều chỉnh mã số, mức thuế cho một dòng hàng, cũng bằng cách chọn vào dòng hàng đó và nhấn link [N] Nhập kết quả điều chỉnh mã số.

3.2. Trường hợp phân loại hàng hóa theo kết quả giám định, cập nhật kết quả trưng cầu giám định tại chức năng 1.01.08:

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tại điểm 1.1.3. Giám định, phân loại tại Công văn số 2140/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2014.

3.2.1. Cập nhật kết quả giám định tại cấp Cục:

- Bước 1: Để vào chức năng Cập nhật kết quả trưng cầu, giám định, từ menu NSD vào theo đường dẫn: Nhập thông tin\Cập nhật kết quả trưng cầu, giám định.

- Bước 2: Tại màn hình Cập nhật kết quả, NSD có thể thực hiện việc tìm kiếm các dòng hàng thông qua các tiêu chí tìm kiếm trên màn hình. Có thể tìm kiếm theo 1 hoặc kết hợp nhiều tiêu chí để tìm ra dòng hàng tương ứng.

- Bước 3: Chọn dòng hàng cần nhập kết quả Phân loại, chọn nút Nhập kết quả trưng cầu giám định.

- Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình nhập các thông tin kết quả trưng cầu giám định.

- Bước 5: Sau khi nhập đủ các chỉ tiêu thông tin, ấn nút Ghi lại để lưu lại các thông tin.

3.2.2. Cập nhật kết quả phân loại tại cấp Cục:

- Bước 1: Để vào chức năng Cập nhật kết quả trưng cầu, giám định, từ menu NSD vào theo đường dẫn: Nhập thông tin\Cập nhật kết quả trưng cầu, giám định.

- Bước 2: Tại màn hình Cập nhật kết quả, NSD có thể thực hiện việc tìm kiếm các dòng hàng thông qua các tiêu chí tìm kiếm trên màn hình. Có thể tìm kiếm theo 1 hoặc kết hợp nhiều tiêu chí để tìm ra dòng hàng tương ứng.

- Bước 3: Chọn dòng hàng cần nhập kết quả Phân loại, chọn nút Thêm KQPL giám định.

- Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình nhập các thông tin kết quả phân loại

- Bước 5: Sau khi nhập đủ các chỉ tiêu thông tin, ấn nút Ghi lại để lưu lại các thông tin.