cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương và tiền đóng bảo hiểm
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 02/2015/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 12-05-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ