cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)
Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)
Ớt quả tươi... (mã hs ớt quả tươi/ mã hs của ớt quả tươi)
Ớt quả tươi do TQSX... (mã hs ớt quả tươi do/ mã hs của ớt quả tươi)
ỚT ĐỎ... (mã hs ớt đỏ/ mã hs của ớt đỏ)
Quả ớt... (mã hs quả ớt/ mã hs của quả ớt)
Trái ớt... (mã hs trái ớt/ mã hs của trái ớt)
ỚT XANH... (mã hs ớt xanh/ mã hs của ớt xanh)
Trái ớt ... (mã hs trái ớt/ mã hs của trái ớt)
Ớt đỏ dài... (mã hs ớt đỏ dài/ mã hs của ớt đỏ dài)
Ớt Ba chi... (mã hs ớt ba chi/ mã hs của ớt ba chi)
Ớt hiểm đỏ... (mã hs ớt hiểm đỏ/ mã hs của ớt hiểm đỏ)
Quả ớt tươi... (mã hs quả ớt tươi/ mã hs của quả ớt tươi)
Ớt Xanh lớn... (mã hs ớt xanh lớn/ mã hs của ớt xanh lớn)
Ớt Xanh nhí... (mã hs ớt xanh nhí/ mã hs của ớt xanh nhí)
TRÁI ỚT TƯƠI... (mã hs trái ớt tươi/ mã hs của trái ớt tươi)
Ớt chuông đỏ... (mã hs ớt chuông đỏ/ mã hs của ớt chuông đỏ)
Ớt hiểm tươi... (mã hs ớt hiểm tươi/ mã hs của ớt hiểm tươi)
Ớt chuông đỏ ... (mã hs ớt chuông đỏ/ mã hs của ớt chuông đỏ)
Ớt sừng xanh ... (mã hs ớt sừng xanh/ mã hs của ớt sừng xanh)
Ớt chuông xanh... (mã hs ớt chuông xanh/ mã hs của ớt chuông xa)
Ớt chuông vàng... (mã hs ớt chuông vàng/ mã hs của ớt chuông và)
TRÁI ỚT ĐỎ TƯƠI... (mã hs trái ớt đỏ tươi/ mã hs của trái ớt đỏ t)
OT ĐỎ LON x 5kg... (mã hs ot đỏ lon x 5kg/ mã hs của ot đỏ lon x)
Ớt chuông xanh ... (mã hs ớt chuông xanh/ mã hs của ớt chuông xa)
Ớt chuông vàng ... (mã hs ớt chuông vàng/ mã hs của ớt chuông và)
Ớt chỉ thiên đỏ ... (mã hs ớt chỉ thiên đỏ/ mã hs của ớt chỉ thiên)
Ớt Xanh trái nhỏ... (mã hs ớt xanh trái nh/ mã hs của ớt xanh trái)
Trái ớt đỏ (5kgs)... (mã hs trái ớt đỏ 5kg/ mã hs của trái ớt đỏ)
Trái ớt đỏ (2kgs)... (mã hs trái ớt đỏ 2kg/ mã hs của trái ớt đỏ)
Ớt hiểm đỏ loại 1... (mã hs ớt hiểm đỏ loại/ mã hs của ớt hiểm đỏ l)
ỚT XANH LỚN x 5kg... (mã hs ớt xanh lớn x 5/ mã hs của ớt xanh lớn)
Ớt sừng đỏ đà lạt... (mã hs ớt sừng đỏ đà l/ mã hs của ớt sừng đỏ đ)
MÍA CẮT KHÚC TƯƠI... (mã hs mía cắt khúc tư/ mã hs của mía cắt khúc)
ớt hiểm (40x100g)... (mã hs ớt hiểm 40x100/ mã hs của ớt hiểm 40x)
ớt hiểm (5kg/kiện)... (mã hs ớt hiểm 5kg/ki/ mã hs của ớt hiểm 5kg)
Trái ớt xanh (5kgs)... (mã hs trái ớt xanh 5/ mã hs của trái ớt xanh)
Trái ớt xanh (2kgs)... (mã hs trái ớt xanh 2/ mã hs của trái ớt xanh)
Ớt chuông đỏ Đà Lạt... (mã hs ớt chuông đỏ đà/ mã hs của ớt chuông đỏ)
ớt sừng đỏ (5kg/kiện)... (mã hs ớt sừng đỏ 5kg/ mã hs của ớt sừng đỏ)
Quả ớt đỏ tươi- Chili... (mã hs quả ớt đỏ tươi/ mã hs của quả ớt đỏ tư)
ỚT HIỂM (50 X 227 GR)... (mã hs ớt hiểm 50 x 2/ mã hs của ớt hiểm 50)
ớt hiểm (40 gói x100g)... (mã hs ớt hiểm 40 gói/ mã hs của ớt hiểm 40)
Quả ớt đỏ (5 kg/thùng)... (mã hs quả ớt đỏ 5 kg/ mã hs của quả ớt đỏ 5)
ớt sừng xanh (5kg/kiện)... (mã hs ớt sừng xanh 5/ mã hs của ớt sừng xanh)
Ớt chuông đỏ (5kg/kiện)... (mã hs ớt chuông đỏ 5/ mã hs của ớt chuông đỏ)
Quả ớt xanh (5 kg/thùng)... (mã hs quả ớt xanh 5/ mã hs của quả ớt xanh)
Ớt lớn đỏ tươi (7kg/ thùng)... (mã hs ớt lớn đỏ tươi/ mã hs của ớt lớn đỏ tư)
ớt hiểm lật cuống (5kg/kiện)... (mã hs ớt hiểm lật cuố/ mã hs của ớt hiểm lật)
ỚT CHUÔNG TƯƠI (5 KGS/THÙNG)... (mã hs ớt chuông tươi/ mã hs của ớt chuông tư)
Ớt chuông đỏ tươi (5kg/ thùng)... (mã hs ớt chuông đỏ tư/ mã hs của ớt chuông đỏ)
OT TUOI VIET NAM 100 GM X 4KGS... (mã hs ot tuoi viet na/ mã hs của ot tuoi viet)
Ớt hiểm đỏ tươi (1 kiện 1,000g)... (mã hs ớt hiểm đỏ tươi/ mã hs của ớt hiểm đỏ t)
ớt sừng đỏ lật cuống (5kg/kiện)... (mã hs ớt sừng đỏ lật/ mã hs của ớt sừng đỏ l)
Ớt lớn xanh tươi (5kg,8kg/ thùng)... (mã hs ớt lớn xanh tươ/ mã hs của ớt lớn xanh)
Ớt sừng xanh lật cuống (8kg/kiện)... (mã hs ớt sừng xanh lậ/ mã hs của ớt sừng xanh)
QUẢ ỚT HIỂM ĐỎ TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt hiểm đỏ/ mã hs của quả ớt hiểm)
QUẢ ỚT SỪNG ĐỎ TƯƠI (7KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt sừng đỏ/ mã hs của quả ớt sừng)
QUẢ ỚT CHUÔNG ĐỎ TƯƠI (9KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt chuông đ/ mã hs của quả ớt chuôn)
ỚT CHUÔNG ĐỎ- RED CAPSICUM, 5KG/THÙNG... (mã hs ớt chuông đỏ r/ mã hs của ớt chuông đỏ)
QUẢ ỚT SỪNG XANH TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt sừng xan/ mã hs của quả ớt sừng)
QUẢ ỚTCHUÔNG VÀNG TƯƠI (9KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớtchuông và/ mã hs của quả ớtchuông)
QUẢ ỚT CHUÔNG XANH TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt chuông x/ mã hs của quả ớt chuôn)
QUẢ ỚT CHUÔNG VÀNG TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt chuông v/ mã hs của quả ớt chuôn)
Quả ớt tươi đông lạnh- FROZEN RED CHILLI... (mã hs quả ớt tươi đôn/ mã hs của quả ớt tươi)
ỚT ĐỎ- PACKED RED CHILI PADI, 4KG/THÙNG.... (mã hs ớt đỏ packed r/ mã hs của ớt đỏ packe)
ỚT CHUÔNG XANH- GREEN CAPSICUM, 5KG/THÙNG... (mã hs ớt chuông xanh/ mã hs của ớt chuông xa)
Ớt xanh tươi-Green Chilies, hàng mới 100%... (mã hs ớt xanh tươigr/ mã hs của ớt xanh tươi)
Ớt đỏ nguyên trái đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs ớt đỏ nguyên tr/ mã hs của ớt đỏ nguyên)
ỚT CHUÔNG VÀNG- YELLOW CAPSICUM, 5KG/THÙNG.... (mã hs ớt chuông vàng/ mã hs của ớt chuông và)
Ớt xanh nguyên trái đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs ớt xanh nguyên/ mã hs của ớt xanh nguy)
Ớt sừng đỏ (Red Chilli) packing 5kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng đỏ red/ mã hs của ớt sừng đỏ)
ỚT ĐỎ DÀI- PACKED LONG CHILI RED, 4KG/THÙNG.... (mã hs ớt đỏ dài pack/ mã hs của ớt đỏ dài p)
Quả ớt Việt Nam 01 thùng x 05kg,hàng mới 100%... (mã hs quả ớt việt nam/ mã hs của quả ớt việt)
Ớt hiểm xanh tươi (4kg,4.5kg,16kg,20kg/ thùng)... (mã hs ớt hiểm xanh tư/ mã hs của ớt hiểm xanh)
Ớt chuông đỏ (Red Capsicum) packing: 10kg (NW)... (mã hs ớt chuông đỏ r/ mã hs của ớt chuông đỏ)
Ớt chỉ thiên (Chilli Padi) packing 5kg/ctn (NW)... (mã hs ớt chỉ thiên c/ mã hs của ớt chỉ thiên)
ỚT XANH DÀI- PACKED LONG CHILI GREEN, 4KG/THÙNG.... (mã hs ớt xanh dài pa/ mã hs của ớt xanh dài)
Ớt đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-1kg x 10... (mã hs ớt đông lạnh h/ mã hs của ớt đông lạnh)
Frozen Red Chilli/ Ớt trái đông lạnh, 40bagsx170gr... (mã hs frozen red chil/ mã hs của frozen red c)
Ớt sừng xanh (Green Chilli) packing 10kg/ctn (NW) ... (mã hs ớt sừng xanh g/ mã hs của ớt sừng xanh)
Ớt sừng đỏ (Long Red Chilli) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng đỏ lon/ mã hs của ớt sừng đỏ)
Quả ớt lặt cuống đông lạnh, 1 kg/bao, 10 bao/ctns.... (mã hs quả ớt lặt cuốn/ mã hs của quả ớt lặt c)
QUẢ ỚT TƯƠI ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 6 KG/ 1 RÔ.HÀNG VNSX... (mã hs quả ớt tươi đón/ mã hs của quả ớt tươi)
Frozen Chilli No Stem/ Ớt không cuống/ 200g x 50bags... (mã hs frozen chilli n/ mã hs của frozen chill)
Ớt sừng xanh (Long Green Chilli) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng xanh l/ mã hs của ớt sừng xanh)
Ớt hiểm (50 bịch x 170 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs ớt hiểm 50 bịc/ mã hs của ớt hiểm 50)
Ớt hiểm (20 bịch x 500 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs ớt hiểm 20 bịc/ mã hs của ớt hiểm 20)
Quả ớt đông lạnh, net weight: 20 kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs quả ớt đông lạn/ mã hs của quả ớt đông)
Qủa ớt cấp đông, tươi, đóng gói:20 kg/ bag, hàng mới 100%... (mã hs qủa ớt cấp đông/ mã hs của qủa ớt cấp đ)
Ớt Đỏ Có Cuống- 40bag x 7oz (200g)- nhãn hiệu First World.... (mã hs ớt đỏ có cuống/ mã hs của ớt đỏ có cuố)
Mồng tơi- Malabar Spinach; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs mồng tơi malab/ mã hs của mồng tơi ma)
Ớt chỉ thiên xanh (Green Chilli Padi) packing 5kg/ctn (NW) ... (mã hs ớt chỉ thiên xa/ mã hs của ớt chỉ thiên)
Ớt hiểm xanh đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs ớt hiểm xanh đô/ mã hs của ớt hiểm xanh)
Ớt tươi đông lạnh, 20kgs/bao, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs ớt tươi đông lạ/ mã hs của ớt tươi đông)
qủa ớt tươi đóng gói đồng nhất 10kg/rổ,hàng việt nam sản xuất... (mã hs qủa ớt tươi đón/ mã hs của qủa ớt tươi)
QUẢ ỚT TƯƠI.ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 6 KG/1 RỔ.HÀNG VN SẢN XUẤT 100 %... (mã hs quả ớt tươiđón/ mã hs của quả ớt tươi)
Ớt đỏ đông lạnh(không cuống) loại 20 kg/ PP bag, hàng mới 100%.... (mã hs ớt đỏ đông lạnh/ mã hs của ớt đỏ đông l)
Củ dền tươi (Beet root) Đóng gói: Net 10 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs củ dền tươi be/ mã hs của củ dền tươi)
Ớt Sừng cay tươi- Fresh Chili (Net 8 kgs/ Carton). Hàng mới 100%... (mã hs ớt sừng cay tươ/ mã hs của ớt sừng cay)
Ớt sừng đỏ đóng gói 500gr (Red Chilli 500gr) packing 8kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng đỏ đóng/ mã hs của ớt sừng đỏ đ)
Ớt hiểm không cuống (20 bịch x 500 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs ớt hiểm không c/ mã hs của ớt hiểm khôn)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Ớt hiểm (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
Ớt Sừng Đỏ (Big Red Chilli) Đóng gói: Net 10 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt sừng đỏ big/ mã hs của ớt sừng đỏ)
Ớt chỉ thiên đóng gói 100gr (Chilli Padi 100gr) packing 4kg/ctn (NW)... (mã hs ớt chỉ thiên đó/ mã hs của ớt chỉ thiên)
Ớt sừng xanh đóng gói 500gr (Green Chilli 500gr) packing 8kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng xanh đó/ mã hs của ớt sừng xanh)
Ớt chỉ thiên (Small Chilli Red) Đóng gói: Net 5 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt chỉ thiên s/ mã hs của ớt chỉ thiên)
Chanh không hạt (Lime Seedless) Đóng gói Net. 5 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs chanh không hạt/ mã hs của chanh không)
Ớt sừng đỏ không cuống (Red Chilli without Stems) packing 10kg/ctn (NW) ... (mã hs ớt sừng đỏ khôn/ mã hs của ớt sừng đỏ k)
Ớt Sừng xanh (Big Green Chilli) Đóng gói: Net 10 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt sừng xanh b/ mã hs của ớt sừng xanh)
Qủa ớt chuông đỏ tươi (Net Weight: 5 kg/thùng, Gross Weight: 5.6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chuông đ/ mã hs của qủa ớt chuôn)
Qủa ớt chuông xanh tươi (Net Weight: 5 kg/thùng, Gross Weight: 5.6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chuông x/ mã hs của qủa ớt chuôn)
Qủa ớt chuông vàng tươi (Net Weight: 5 kg/thùng, Gross Weight: 5.6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chuông v/ mã hs của qủa ớt chuôn)
Ớt chỉ thiên không cuống (Red Chilli Padi without Stems) packing 5kg/ctn (NW)... (mã hs ớt chỉ thiên kh/ mã hs của ớt chỉ thiên)
Ớt hiểm nguyên trái hiệu "3 Miền" ("3 MIEN'' BRD Frozen chilli), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng gói đồng nhất 170g(6 Oz) x 100, hàng mới 100%... (mã hs ớt hiểm nguyên/ mã hs của ớt hiểm nguy)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 07:Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được