cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần V Chương 27 27101989 Dầu trung khác và các chế phẩm (SEN)
2 Phần VII Chương 39 39119000 Loại khác