cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
+ 8
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 85 85472000 Phụ kiện cách điện bằng plastic