cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Chiều rộng không quá 450 mm
Chiều rộng không quá 450 mm

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VII Chương 40 40112090 Loại khác