cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Các tấm để ghép, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2
Các tấm để ghép, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2