cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 12
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XI Chương 56 56039100 Trọng lượng không quá 25 g/m2
2 Phần XI Chương 56 56039200 Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2
3 Phần XI Chương 56 56039300 Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2
4 Phần XI Chương 56 56039400 Trọng lượng trên 150 g/m2
5 Phần XI Chương 59 59021019 Loại khác (SEN)
6 Phần XXII Chương 98 98080010 Vải canvas đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với nylon hoặc các polyamit khác
7 Phần XXII Chương 98 98080090 Loại khác