cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Có hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XV Chương 72 72024900 Loại khác
2 Phần XV Chương 72 72029900 Loại khác