cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XV Chương 72 72111915 Dạng cuộn để cán lại (SEN)
2 Phần XV Chương 72 72111919 Loại khác
3 Phần XV Chương 72 72111992 Dạng lượn sóng
4 Phần XV Chương 72 72111999 Loại khác