cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
+ 12
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVII Chương 87 87120010 Xe đạp đua