cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
+ 13
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm
Đã nhồi đệm

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVIII Chương 90 90191010 Hoạt động bằng điện
2 Phần XVIII Chương 90 90191090 Loại khác
3 Phần XX Chương 94 94031000 Đồ nội thất bằng kim loại được sử dụng trong văn phòng