CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ
(Dọn vệ sinh văn phòng)

Hợp Đồng này được lập vào ngày [ ] tháng [ ] năm [ ], giữa:
BÊN A: [ ]
 • Địa chỉ: [ ]
 • Điện thoại:  [ ]
 • Fax:  [ ]
 • Mã số thuế:  [ ]
 • Đại diện bởi:  [ ]
 • Chức vụ:  [ ]
BÊN B: [ ]
 • Địa chỉ: [ ]
 • Điện thoại:  [ ]
 • Fax:  [ ]
 • Mã số thuế:  [ ]
 • Đại diện bởi:  [ ]
 • Chức vụ:  [ ]
(Mỗi bên sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các Bên”)
Sau khi thoả thuận, Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ này (“Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện sau:

 • Điều 1: Nội dung dịch vụ

  Hai Bên đồng ý rằng Bên B sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng (sau đây gọi là “Dịch Vụ”) cho Bên A với các thông tin chi tiết như sau:

  1.1.  Địa điểm làm việc: [ ] hoặc tại bất kỳ một vị trí làm việc khác có thể được thay đổi bằng thông báo trước bằng văn bản của Bên A.

  1.2.  Ngày làm việc: vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu (không bao gồm các ngày Lễ, Tết)

  1.3.  Thời gian làm việc: Từ 08:30 đến 09:00 tại lầu 7 & từ 9:00 đến 10:00 tại lầu 6

 • Điều 2: Phạm vi công việc

  2.1.  Bên B thực hiện các công sau đây 3 lần một tuần:
  2.1.1.  Rửa ly;
  2.1.2.  Lau tất cả các mặt bàn;
  2.1.3.  Lau tất cả điện thoại;
  2.1.4.  Lau dấu tay trên cửa chính;
  2.1.5.  Đổ rác và gạt tàn thuốc;

 • Điều 3: Trách nhiệm của Bên A

  3.1.  Tạo điều kiện để Bên B sử dụng điện, nước thực hiện Dịch Vụ tại các địa điểm làm việc được chỉ định tại Điều 1 của Hợp Đồng này.
  3.2.  Thực hiện việc thanh toán theo Điều 5.
  3.3.  Cam kết không tuyển dụng nhân viên của Bên B ít nhất trong thời hạn ba (3) tháng kể từ ngày kết thúc Hợp Đồng này, trừ trường hợp tuyển dụng rộng rãi trên thông tin đại chúng hoặc thông qua các đại lý tuyển dụng.

 • Điều 4: Trách nhiệm của Bên B

  4.1. Bên B có trách nhiệm về việc trả các khoản lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng cho nhân viên của mình và các khoản phải trả phải nộp khác cho cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam theo qui định có liên quan đến hợp đồng dịch vụ này. 
  4.2. Bên B đảm bảo rằng việc thực hiện Dịch Vụ không gây ảnh hưởng cho Bên A và những người khác trong tòa nhà, không gây ô nhiễm môi trường. 
  4.3. Nhân viên Bên B không được phép mang bất kỳ tài liệu, giấy tờ hay tài sản ra khỏi văn phòng Bên A mà chưa được sự cho phép của Bên A.

 • Điều 5: Phí dịch vụ

  Phí dịch vụ theo Hợp Đồng này là: [ ] VNĐ/tháng, bằng chữ: [ ], đã bao gồm phí nhân sự, chi phí máy móc, công cụ, dụng cụ và hóa chất tẩy rửa.

 • Điều 6: Phương thức thanh toán

  6.1.Thanh toán bằng chuyển khoản.

  • Tên tài khoản: [ ]
  • Số tài khoản: [ ]
  • CIF: [ ]
  • Tại ngân hàng: [ ]
  • Địa chỉ: [ ]

 • Điều 7: Thời hạn hợp đồng

  7.1.  Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] và tiếp tục có hiệu lực cho đến hết ngày [ ] tháng [ ] năm [ ].
  7.2.  Hợp Đồng có thể được gia hạn bằng văn bản thỏa thuận của Các Bên ít nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày hết hạn hoặc hết thời gian gia hạn.
  7.3.  Hợp Đồng này được chấm dứt vào các trường hợp sau:
  7.3.1.  Vào ngày hết hạn hoặc hết bất kỳ thời gian gia hạn nào sau đó;
  7.4.  Không phụ thuộc vào quy định tại điều khoản bên trên của Hợp Đồng này, Bên A có thể ngay lập tức và bất cứ lúc nào chấm dứt Hợp Đồng mà không cần thông báo trước nếu:
  7.4.1.  Dịch Vụ không được cung cấp đúng hạn và đúng mức;
  7.4.2.  Bên B bị thanh lý, cho dù bắt buộc hay tự nguyện (trừ khi vì mục đích hợp nhất hoặc tái cấu trúc);

 • Điều 8: Các điều khoản chung

  8.1. Hợp Đồng này, bao gồm cả những Phụ Lục kèm theo, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên liên quan tới vấn đề nội dung Hợp Đồng. Hợp Đồng này chỉ được sửa đổi bằng văn bản có chữ ký của cả hai Bên.
  8.2. Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản chính bằng tiếng Anh và 02 (hai) bản chính bằng tiếng Việt có hiệu lực ngang nhau. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản chính bằng tiếng Anh và 01 (một) bản chính bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các bản bằng hai thứ tiếng, bản tiếng Việt sẽ được lấy làm căn cứ.