cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN hiệu này (“Hợp đồng”) được lập vào ngày __ tháng ___ năm _____, bởi các bên sau đây:

TÊN CÔNG TY], một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam có địa chỉ đăng ký tại [ĐỊA CHỈ] đại diện bởi [TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN], Chức vụ: [CHỨC VỤ]. (sau đây gọi là “Bên Chuyển Nhượng”).

[TÊN CÔNG TY], một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam có địa chỉ đăng ký tại [ĐỊA CHỈ] đại diện bởi [TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN], Chức vụ: [CHỨC VỤ]. (sau đây gọi là “Bên Nhận Chuyển Nhượng”).

XÉT RẰNG:

(A)  Bên Chuyển Nhượng tuyên bố, khẳng định và xác nhận là chủ sở hữu hợp pháp của Nhãn Hiệu đã đăng ký tại Lãnh Thổ như được định nghĩa dưới đây.

(B)  Bên Chuyển Nhượng đồng ý chuyển nhượng cho Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý tiếp nhận Nhãn Hiệu trên phạm vi Lãnh Thổ theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.

(C)  Các Bên tại đây mong muốn ký kết một Hợp đồng Chuyển Nhượng Nhãn hiệu có hiệu lực trên phạm vi Lãnh Thổ.

VÌ VẬY, CÁC BÊN TẠI ĐÂY ĐỒNG Ý như sau: 

 • Điều 1: Định nghĩa

  1.1  Nhãn Hiệu” là nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Lãnh Thổ dưới tên Bên Chuyển Nhượng với các thông tin chi tiết như sau:

  Tên nhãn hiệu: ___________________________________________________________

  Nhóm: _________________________________________________________________

  Số văn bằng: _____________________________________________________________

  Ngày cấp: _______________________________________________________________

  1.2  “Lãnh Thổ” là lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  1.3  “Ngày Hiệu Lực” là ngày Hợp đồng này được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tại Lãnh Thổ.

  1.4  “Các Bên” có nghĩa là Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng.

 • Điều 2: Chuyển nhượng

  Bên Chuyển Nhượng tại đây đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu miễn phí và Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý tiếp nhận toàn bộ các quyền, quyền sở hữu, quyền lợi và lợi ích gắn với Nhãn Hiệu trong phạm vi Lãnh Thổ.

 • Điều 3: Đăng ký hợp đồng

  Các Bên tại đây thống nhất sẽ cùng nhau tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký Hợp đồng này tại cơ quan có thẩm quyền tại Lãnh Thổ để đăng ký Hợp đồng này và ghi nhận Bên Nhận Chuyển Nhượng là chủ sở hữu hợp pháp của Nhãn Hiệu trong phạm vi Lãnh Thổ.

 • Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên Chuyển Nhượng

  4.1  Bên Chuyển Nhượng tuyên bố, bảo đảm và giao kết rằng Bên Chuyển Nhượng là chủ sở hữu đích thực và hợp pháp của Nhãn Hiệu tại Lãnh Thổ.

  4.2  Bên Chuyển Nhượng có đầy đủ thẩm quyền và có toàn quyền chuyển nhượng vĩnh viễn Nhãn Hiệu cho Bên Nhận Chuyển Nhượng.

 • Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên Nhận Chuyển Nhượng

  Bên Nhận Chuyển Nhượng tiếp nhận các quyền liên quan đến các nhãn hiệu chuyển nhượng để trở thành chủ sở hữu hợp pháp của các nhãn hiệu được chuyển nhượng.

 • Điều 6: Giá trị pháp lý và Sửa đổi

  6.1  Hợp đồng này có hiệu lực đầy đủ kể từ Ngày Hiệu Lực.

  6.2  Các sửa đổi hoặc bổ sung liên quan đến Hợp đồng này đều phải được thực hiện bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký kết mới có hiệu lực.

 • Điều 7: Luật điều chỉnh và Trọng tài

  7.1  Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật tại Lãnh Thổ.

  7.2  Trong trường có tranh chấp phát sinh liên quan đến nội dung, giải thích hoặc thực hiện Hợp đồng này, Các Bên cam kết sẽ đảm phán, thương lượng để giải quyết. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng 30 ngày, thì một trong Các Bên sẽ thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt đàm phán, thương lượng, đồng thời các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Quyết định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành đối với Các Bên.