cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số [ ]

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số [ ] được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày [ ];
 • Căn cứ Luật Thương mại số [ ] được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày [ ];

Hợp đồng dịch vụ này (“Hợp đồng”) được lập vào ngày [ ] bởi và giữa:

 I.  CÔNG TY [ ]

 • Địa chỉ  : [ ]
 • Điện thoại  : [ ]
 • Đại diện  : [ ]   
 • Chức vụ  : [ ]
 • Mã số Thuế  : [ ] 

(Sau đây được gọi là bên “Bên A”)

II.  CÔNG TY [ ]

 • Trụ sở chính  : [ ]
 • Địa chỉ chi nhánh   : [ ]
 • Điện thoại  : [ ]
 • Đại diện   : [ ]
 • Chức vụ  :  [ ]
 • Mã số Thuế  : [ ]

(Sau đây được gọi là bên “Bên B”)

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Bên A và Bên B đồng ý ký hợp đồng này theo các điều khoản sau:

 • ĐIỀU 1. Phạm Vi Dịch Vụ

  Bên B đồng ý thuê Bên A và Bên A đồng ý nhận cung cấp dịch vụ nhân viên lễ tân văn phòng cho bên B. Chi tiết dịch vụ như sau:

  1.1.  Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ ngày [ ] đến hết ngày [ ]

  1.2.  Thời gian làm việc của nhân viên: Sáng: [ ] và  Chiều: [ ], từ thứ [ ] đến hết thứ [ ]

  1.3.  Địa điểm thực hiện dịch vụ: [ ]

 • ĐIỀU 2. Thời Hạn Hợp Đồng

  Thời hạn của hợp đồng này sẽ kéo dài liên tục [ ] tháng, bắt đầu từ ngày [ ] và kết thúc vào ngày [ ].

 • ĐIỀU 3. Giá Trị Hợp Đồng

  Trị giá 01 (một) tháng: [ ] vnđ ([ ] đồng chẵn) - chưa bao gồm VAT 10%

  Giá trị hợp đồng được được tính theo công thức: Giá trị = Tổng số tháng x Giá trị 01 tháng

  Vậy, trị giá tổng hợp đồng là: [ ] vnđ ([ ] đồng chẵn) - chưa bao gồm VAT 10%

 • ĐIỀU 4. Phương Thức Thanh Toán

  4.1.  Thanh toán được thực hiện vào ngày [ ] hàng tháng.

  4.2.  Các đợt thanh toán cụ thể như sau:

  4.2.1.  Đợt 01: Bên B thanh toán cho Bên A trị giá dịch vụ cho tháng 07 là: [ ]vnđ ([ ] đồng chẵn) - chưa bao gồm VAT 10% vào ngày [ ]

  4.2.2.  Đợt 02 đến đợt 06: Bên B thanh toán cho Bên A trị giá dịch vụ cho tháng mỗi tháng là: [ ]vnđ ([ ] đồng chẵn) - chưa bao gồm VAT 10% vào ngày [ ] hàng tháng.

 • ĐIỀU 5. Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Giữa Các Bên:

  5.1.  Quyền lợi và nghĩa vụ Bên A:

  5.1.1.  Đảm bảo tất cả giấy phép để có quyền được thực hiện dịch vụ này hợp pháp.

  5.1.2.  Bên A phải đảm bảo nhân viên lễ tân sẽ có mặt đầy đủ trong các buổi họp định kỳ với bên Bên B. Trường hợp vắng mặt chỉ được chấp nhận khi có lí do chính đáng.

  5.1.3.  Bên A có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với bên B trong công tác đào tạo, phổ biến các kiến thức về công việc trước thời gian chính thức làm việc.

  5.1.4.  Bên A có trách nhiệm bảo quản đồng phục và phân bổ cho nhân viên lễ tân làm việc.

  5.1.5.  Bên A có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh toán đúng hạn định cam kết cho Bên B.

  5.2.  Quyền lợi và nghĩa vụ Bên B:

  5.2.1.  Bên B có quyền trừ lại phần chi phí cho những ngày công vắng mặt nhân viên Bên A tại các vị trí làm việc (có chứng từ văn bản xác nhận).

  5.2.2.  Bên B có nghĩa vụ cung cấp đồng phục và các trang thiết bị cần thiết cho công việc của nhân viên lễ tân Bên A.

  5.2.3.  Đảm bảo cho nhân viên lễ tân luôn luôn được bên B và nhân viên của bên B tôn trọng và đối xử đúng mực về mặt tinh thần và thể chất, không gây tổn thương cho nhân viên dưới bất cứ hình thức nào.

  5.2.4.  Bên B có trách nhiệm hỗ trợ bên A trong việc đào tạo và cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bảng mô tả chi tiết công việc.

  5.2.5.  Bên B có trách nhiệm hỗ trợ tốt nhất cho Bên A trong quá trình hoàn thành các thủ tục thanh toán hợp lí và thanh toán đúng hạn định đã cam kết trong hợp đồng.

 • ĐIỀU 6. Bất Khả Kháng

  6.1.  Không Bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm hoặc không thực hiện cam kết theo Hợp Đồng này nếu sự vi phạm hoặc không thực hiện theo cam kết đó là kết quả của một sự kiện bất khả kháng. Bên chịu ảnh hưởng của một sự kiện bất khả kháng sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên kia về sự việc xảy ra và thực hiện ngay mọi hành động hợp lí nhằm giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng xấu của sự việc bất khả kháng đó.

  6.2.  Trong phạm vi Hợp đồng này, “Sự kiện bất khả kháng” được hiểu là sự kiện không nằm trong sự kiểm soát của bên ảnh hưởng của sự kiện đó và không thể lường trước và tránh được, bao gồm: thiên tai, chiến tranh, đe dọa chiến tranh, khủng bố, bạo loạn, sự can thiệp về quân sự, hành động cố ý phá hoại, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, sấm sét, bão, cháy, đình công, cấm vận, dịch bệnh,...vv

 • ĐIỀU 7. Bảo Mật

  7.1.  Mọi thông tin liên quan đến Bên B được xem là Thông Tin Mật.

  7.2.  Bên A và nhân viên lễ tân của Bên A có nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt các Thông Tin Mật của Bên B và chỉ được sử dụng trong phạm vi nhằm thực thi cho nội dung Hợp Đồng này.

 • ĐIỀU 8. Các Điều Khoản Chung

  8.1.  Hai Bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã ghi trong Hợp Đồng này.

  8.2.  Mọi sửa đổi hoặc bổ sung trong Hợp Đồng sẽ chỉ có giá trị nếu được lập thành văn bản và được ký, đóng dấu bởi đại diện có thẩm quyền của Các Bên.

  8.3.  Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Các Bên phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được Các Bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp Các Bên không đạt được thỏa thuận thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam theo các quy tắc tố tụng của trung tâm này.

  8.4.  Hợp đồng này được ký thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lí như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản .

 • Phụ lục: Mô Tả Công Việc Của Nhân Viên Lễ Tân

  Vui lòng xem tại Bản đầy đủ