cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
49/2011/KDTM-PT
07-04-2011
Phúc thẩm
49/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
40/2011/KDTM-PT
30-03-2011
Phúc thẩm
40/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
38/2011/KDTM-PT
29-03-2011
Phúc thẩm
38/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
34/2011/KDTM-PT
23-03-2011
Phúc thẩm
34/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
26/2011/KDTM-PT
08-03-2011
Phúc thẩm
26/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC