cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Hợp đồng vô hiệu, Tranh chấp nội bộ trong công ty,

06/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5043
  • 260

Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần

27-08-2014
TAND cấp tỉnh

511/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1745
  • 78

Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần

12-10-2006
TAND cấp tỉnh

Ngày 15/5/2006, LQ_Công ty Cổ phần SX TM DV Phát Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bãi miễn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I đồng thời bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2006 – 2011) với tổng số cổ đông có mặt là 48 đại biểu đại diện cho 157.938 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81%. Sau đó, vào ngày 16/5/2006, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã nhất trí bầu ông NĐ_Nguyễn Văn Linh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cũ đã bị bãi miễn không chịu bàn giao tài liệu, sổ sách và con dấu của công ty cho Hội đồng quản trị mới.