cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Giấy phép lao động, Người lao động là người nước ngoài,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu