cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  Thỏa thuận Đưa người lao động đi công tác nước ngoài/ Agreement on the Oversea Business Trip of the Employee

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 0
 • Mã hợp đồng: BKAuUB59XV
 • Yêu cầu công chứng:
 • Ngôn ngữ:
 • Số lượng điều khoản: 1 điều
Mục lục

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

THỎA THUẬN
ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Hôm nay, ngày [ ] tháng [ ] năm [ ], tại Công ty [ ] (“Công ty”), chúng tôi gồm có:

1.  Ông/Bà: [ ], chức vụ [ ] là người đại diện theo pháp luật (Hoặc Người đại diện ủy quyền theo Giấy ủy quyền số [ ] do Tổng Giám đốc ký ngày [ ]) của Công ty; và

2.  Ông [ ], là nhân viên Bộ phận [ ] của Công ty.

Hai bên đã thảo luận một số vấn đề sau:

 • (a) Ông/[Bà] [ ] đã thông báo cho Ông [ ] (“Ông [ ]”) về việc Công ty đã xét đến năng lực và kinh nghiệm làm việc cũng như quá trình công tác của Ông [ ] trong thời gian qua tại Công ty, nên có ý định cử Ông [ ] đi công tác tại Công ty [ ], tại [ ] trong khoảng thời gian [ ] tháng từ ngày [ ] đến ngày [ ].

  (b) Ông/[Bà] [ ] đã thông báo cho Ông [ ] về những thuận lợi cũng như khó khăn có thể xảy ra trong suốt thời gian Ông [ ] công tác tại [ ].

  (c) Ông [ ] sau khi nghe Người đại diện của Công ty trình bày những thuận lợi cũng như khó khăn liên quan đến chuyến đi, sau khi thận trọng xem xét, sau cùng đã đồng ý thực hiện chuyến công tác này theo đề nghị của Công ty.

  Nhằm mục đích tránh những trường hợp rủi ro không thuộc phạm vi trách nhiệm của Công ty liên quan đến chuyến đi này của Ông [ ], Công ty đã đề nghị và Ông [ ] đồng ý ký tờ thỏa thuận này với nội dung như sau:

  (d) Ông [ ] xác nhận là đã được Công ty cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, văn hóa, xã hội, lối sống, sinh hoạt, ẩm thực v.v… tại [ ] và sẵn sàng đi công tác đến đó bất chấp những trở ngại tiềm năng này.

  (e) Ông[ ] cam kết là trong thời gian làm việc tại Công ty [ ], Ông [ ] có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định tại nước sở tại và Nội quy lao động của Công ty [ ].

  (f) Công ty và Ông [ ] sẽ ký thêm một thỏa thuận riêng quy định chi tiết về vấn đề tiền lương, trợ cấp, phúc lợi, tiền thưởng cho Ông [ ] trong thời gian đi công tác và được đính kèm và áp dụng đồng thời với Thỏa thuận này.

  TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA CÁC BÊN, Ông [Bà] [ ], Đại diện có thẩm quyền của Công ty và Ông [ ] đã ký kết Thỏa thuận này.

  Thỏa thuận này được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt và được lập thành bốn (4) bản gốc, trong đó hai (2) bản bằng tiếng Anh và hai (2) bản bằng tiếng Việt. Mỗi Bên giữ một (1) bản tiếng Anh và một (1) bản tiếng Việt để làm bằng. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Việt sẽ được dùng làm cơ sở cho việc giải thích.