cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Pho mát loại khác
Phô mai (12x25g)/hộp... (mã hs phô mai 12x25g/ mã hs của phô mai 12x)
Phomai Pt Reyes Toma 20# AvgTK... (mã hs phomai pt reyes/ mã hs của phomai pt re)
PHÔ MAI MOZZARELLA- MOZZARELLA CHEESE... (mã hs phô mai mozzare/ mã hs của phô mai mozz)
Phô mai Edam 40 %- Edam ball 40% Mild... (mã hs phô mai edam 40/ mã hs của phô mai edam)
Phô mai Chaumes cheese 50%- 2.2 kg/cái... (mã hs phô mai chaumes/ mã hs của phô mai chau)
Phô mai Manchego Cheese 50%- 3kg/thùng... (mã hs phô mai mancheg/ mã hs của phô mai manc)
Phô mai Brie Blanco cheese 60%- 3kg/cái... (mã hs phô mai brie bl/ mã hs của phô mai brie)
Phô mai Feta cheese 43%- (3x2kg)/ thùng... (mã hs phô mai feta ch/ mã hs của phô mai feta)
Phô mai St. Paulin cheese 45%- 1.9kg/ cái... (mã hs phô mai st pau/ mã hs của phô mai st)
Phô mai Cottage Cheese 20%- (6x200gr)/khay... (mã hs phô mai cottage/ mã hs của phô mai cott)
Phô mai Galbani Cheese 80%- (8x500gr)/khay... (mã hs phô mai galbani/ mã hs của phô mai galb)
Phô mai Brie PB 1kg- PB Brie Wheel cheese1kg... (mã hs phô mai brie pb/ mã hs của phô mai brie)
Pho mai Mozzarella- Mozzarella Cheese 4x5 kg.... (mã hs pho mai mozzare/ mã hs của pho mai mozz)
Phô mai Dana blue Cheese 50% (3x3.2kg)/ thùng... (mã hs phô mai dana bl/ mã hs của phô mai dana)
Phô mai Bel Paese Cheese 50%- (2x2.2kg)/thùng... (mã hs phô mai bel pae/ mã hs của phô mai bel)
Phô mai Camembert cheese 50%- (24x240gr)/khay... (mã hs phô mai camembe/ mã hs của phô mai came)
Phô mai Edam Frico khối- Frico Edam Loaf Milk... (mã hs phô mai edam fr/ mã hs của phô mai edam)
Phô mai Gorgonzola Cheese 48%- (4x1.5kg)/thùng... (mã hs phô mai gorgonz/ mã hs của phô mai gorg)
Phô mai Cambozola cheese 70%- (3x2.2kg)/ thùng... (mã hs phô mai cambozo/ mã hs của phô mai camb)
Phô mai GoudaSemi Matures Cheese 48%- 12kg/bánh... (mã hs phô mai goudase/ mã hs của phô mai goud)
Phô mai Trevisanalat 1.5kg Cheese 40%- 1.5kg/cái... (mã hs phô mai trevisa/ mã hs của phô mai trev)
Phô mai Boursin AFH Cheese 70%- (12x150gr)/thùng... (mã hs phô mai boursin/ mã hs của phô mai bour)
Pho mai IBERICO HAM CREAM 180 GR. HSD: 30/09/2020... (mã hs pho mai iberico/ mã hs của pho mai iber)
Phô mai Chevre Buch Affinee Anny 45%- 1 thùng/1kg... (mã hs phô mai chevre/ mã hs của phô mai chev)
Phô mai Cheddar White Cheese 52%- (3x1.4kg)/thùng... (mã hs phô mai cheddar/ mã hs của phô mai ched)
Phô mai Philadelphia Cheese 50%- (4x1.65kg)/thùng... (mã hs phô mai philade/ mã hs của phô mai phil)
Phô mai Epoisse Berthaut cheese 50%- (6x250gr)/ khay... (mã hs phô mai epoisse/ mã hs của phô mai epoi)
Phô mai Ricotta 250g, hiệu/NSX: GRANAROLO, HSD: 04/01/20... (mã hs phô mai ricotta/ mã hs của phô mai rico)
Phô mai FROZEN STRING CHEESE (6.8 KG/CTN) HSD: 14/10/2020... (mã hs phô mai frozen/ mã hs của phô mai froz)
Phô mai Raclette Slices Emmi Cheese 47%- (10x200gr)/thùng... (mã hs phô mai raclett/ mã hs của phô mai racl)
Phô mai Mascarpone 500g, hiệu/NSX: GRANAROLO, HSD: 26/02/20... (mã hs phô mai mascarp/ mã hs của phô mai masc)
Phô mai Mélusine 850gr, không hiệu, NSX: Eurial, HSD: 13/02/20... (mã hs phô mai mélusin/ mã hs của phô mai mélu)
Phô mai Saint- Nectaire ~1.8kg, hiệu/NSX: WALCHLI, HSD: 01/03/20... (mã hs phô mai saint/ mã hs của phô mai sain)
Phô mai Gouda Frico khối48% loại 3 kg- Frico Gouda Loaf Mild 5x3 kg... (mã hs phô mai gouda f/ mã hs của phô mai goud)
Phô mai Saint Paulin 200gr, hiệu ligieil, NSX: Eurial, HSD: 12/05/20... (mã hs phô mai saint p/ mã hs của phô mai sain)
Phô mai dê Paysan Breton 100g (paysan breton plain goat cheese 100g)... (mã hs phô mai dê pays/ mã hs của phô mai dê p)
Phô mai Granarolo- Mozzarella 125g, hiệu/NSX: GRANAROLO, HSD: 08/01/20... (mã hs phô mai granaro/ mã hs của phô mai gran)
Phô mai Munster 125gr, không hiệu, NSX: Maison A.Fischer, HSD: 21/01/20... (mã hs phô mai munster/ mã hs của phô mai muns)
Pho mát Port Salut 2.2-2.5Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 18.05.2020.... (mã hs pho mát port sa/ mã hs của pho mát port)
Phô mai Tomme Des Pyrénées ~4kg, hiệu IZAR, NSX: Onetik SA, HSD: 12/02/20... (mã hs phô mai tomme d/ mã hs của phô mai tomm)
Hoa tím tươi Hallmandar- Edible Flower Violette 20g, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs hoa tím tươi ha/ mã hs của hoa tím tươi)
Phô mai Époisses 250gr, không hiệu, NSX: Fromagerie Germain, HSD: 11/01/20... (mã hs phô mai époisse/ mã hs của phô mai époi)
Pho mát Le Gruyère Suisse 30Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 22.05.2020.... (mã hs pho mát le gruy/ mã hs của pho mát le g)
Pho mát Appenzeller Classic 7kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 16.03.2020.... (mã hs pho mát appenze/ mã hs của pho mát appe)
Phô mai Taleggio ~2kg, hiệu i Classici LATBRI, NSX: GRANAROLO, HSD: 15/02/20... (mã hs phô mai taleggi/ mã hs của phô mai tale)
Phô mai Roquefort 100gr, không hiệu, NSX: Fromageries Papillon, HSD: 04/03/20... (mã hs phô mai roquefo/ mã hs của phô mai roqu)
Phô mai Ossau- Iraty ~ 4.4kg, hiệu ISTARA, NSX: SNC PYRENEFROM, HSD: 11/04/20... (mã hs phô mai ossau/ mã hs của phô mai ossa)
Pho mát Tomme de Savoie 1.5-3.0Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 15.04.2020.... (mã hs pho mát tomme d/ mã hs của pho mát tomm)
Phô mai Corsica 250gr, không hiệu, NSX: Societe Fromagere Corse, HSD: 23/01/20... (mã hs phô mai corsica/ mã hs của phô mai cors)
Pho mát Salakis 1Kg/box/hộp, 4hộp/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 05.04.2020.... (mã hs pho mát salakis/ mã hs của pho mát sala)
Phô mai L'exquis Herve 200gr, không hiệu, NSX: Herve Société S.A, HSD: 20/01/20... (mã hs phô mai lexqui/ mã hs của phô mai lex)
Phô mai Selles-Sur-Cher 150gr, không hiệu, NSX: P.Jacquin & Fils, HSD: 11/02/20... (mã hs phô mai selles/ mã hs của phô mai sell)
Phô mai hiệu Clawson (2000gx1pack/case)- Clawson Blue Stilton 2Kg.HSD:21/05/2020... (mã hs phô mai hiệu cl/ mã hs của phô mai hiệu)
Pho mai Paysan Breton L'original Brie 1x3KG (PAYSAN BRETON L'ORIGINAL BRIE ~3KG)... (mã hs pho mai paysan/ mã hs của pho mai pays)
Pho mát Comté Vagne 2.5Kg/hộp, 4hộp/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 11.03.2020.... (mã hs pho mát comté v/ mã hs của pho mát comt)
Phô mai Brie De Meaux ~3.3kg, không hiệu, NSX: Fromagerie Rouzaire, HSD: 04/01/20... (mã hs phô mai brie de/ mã hs của phô mai brie)
Pho mai lát Burger 200g/túi, hsd:24/10/2020, mới 100%, nhà sx Zott Se & Co.Kg, Dr... (mã hs pho mai lát bur/ mã hs của pho mai lát)
Phô mai dê với tiêu đen Paysan Breton 100g (PAYSAN BRETON PEPPER GOAT CHEESE 100G)... (mã hs phô mai dê với/ mã hs của phô mai dê v)
Phô mai Vieux Porche Camembert 250gr, không hiệu, NSX: Se Chavegrand, HSD: 15/01/20... (mã hs phô mai vieux p/ mã hs của phô mai vieu)
Phô mai Brillat-Savarin 500gr, hiệu TRADITION, NSX: Fromagerie Delin, HSD: 09/01/20... (mã hs phô mai brillat/ mã hs của phô mai bril)
Phô mai Président- Brie 1kg, hiệu Président, NSX: Marcillat Corcieux, HSD: 30/01/20... (mã hs phô mai préside/ mã hs của phô mai prés)
Pho mai lát Sandwich 200g/túi, hsd:24/10/2020, mới 100%, nhà sx Zott Se & Co.Kg, Dr... (mã hs pho mai lát san/ mã hs của pho mai lát)
Pho mát Raclette Milledome 5.5Kg- 6.5Kg/gói. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 16.03.2020.... (mã hs pho mát raclett/ mã hs của pho mát racl)
Phô mai Mimolette ~4kg, không hiệu, NSX: Societe Fromagere De Bouvron, HSD: 26/05/20... (mã hs phô mai mimolet/ mã hs của phô mai mimo)
Pho mai Brie Paysan Breton 2x1KG- Brie Wheel Cheese PB Export nhà sản xuất Laita LVA... (mã hs pho mai brie pa/ mã hs của pho mai brie)
Phô mai bột Fallini 1kg,10kg/thùng, hàng mới 100%, dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng... (mã hs phô mai bột fal/ mã hs của phô mai bột)
Phô mai Crémeux D'Argental 2kg, không hiệu, NSX: Fromagerie Guilloteau, HSD: 16/01/20... (mã hs phô mai crémeux/ mã hs của phô mai crém)
Phomat đông lạnh- PECORINO MONTANARO S.V, NSX: 27/11/2019, HSD: 29/06/2020, mới 100%.... (mã hs phomat đông lạn/ mã hs của phomat đông)
Pho mát Provolone Valpadana DOP 2.0-4.0Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 29.04.2020.... (mã hs pho mát provolo/ mã hs của pho mát prov)
Pho mát Mozzarella Galbani 1kg/túi, 4túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 24.03.2020.... (mã hs pho mát mozzare/ mã hs của pho mát mozz)
Phô mai Buche De Chèvre 1kg, hiệu Nostalgie, NSX: Fromagerie Guilloteau, HSD: 17/01/20... (mã hs phô mai buche d/ mã hs của phô mai buch)
Phô mai Les Frères Marchand- Fontina DOP, hiệu/NSX: Les Frères Marchand, HSD: 15/02/20... (mã hs phô mai les frè/ mã hs của phô mai les)
Phô mai Emmi- Raclette (20 carton x 1 bánh từ khoảng 5 kg đến 6 Kg). Hạn sử dụng 4/2020... (mã hs phô mai emmi r/ mã hs của phô mai emmi)
Phô mai Fontal ~3kg, hiệu Giovanni Colombo, NSX: Gennaro Auricchio S.p.A., HSD: 0/04/20... (mã hs phô mai fontal/ mã hs của phô mai font)
Pho mát Buche Chevre Soignon 1Kg/hộp, 2 hộp/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 29.06.2020.... (mã hs pho mát buche c/ mã hs của pho mát buch)
Phô mai Beaufort ~2,5kg, hiệu Beaufort, NSX: Coop. Des Producteurs De Thones, HSD: 01/02/20... (mã hs phô mai beaufor/ mã hs của phô mai beau)
Pho mát Saint Nectaire Laitier 2.0Kg/túi, 3túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 11.04.2020.... (mã hs pho mát saint n/ mã hs của pho mát sain)
Pho mát Bleu D'Auvergne Volcan 1.3Kg/túi, 4túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 09.04.2020.... (mã hs pho mát bleu d/ mã hs của pho mát bleu)
Phô mai Langres Le Champenois 180gr, không hiệu, NSX: Fromagerie Schertenleib, HSD: 07/01/20... (mã hs phô mai langres/ mã hs của phô mai lang)
Pho mát Rouy 1 UNK 1 hộp 220g (220g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 17.03.2020.... (mã hs pho mát rouy 1/ mã hs của pho mát rouy)
Phô mai Emmi- Le Gruyère (20 carton x 1 bánh từ khoảng 1.9 kg đến 2.9 Kg). Hạn sử dụng 5/2020... (mã hs phô mai emmi l/ mã hs của phô mai emmi)
Phô mai Burrata 300g, hiệu Caseificio Artigiana, NSX: D'Ambruoso Francesco Srl, HSD: 08/01/20... (mã hs phô mai burrata/ mã hs của phô mai burr)
Phô mai Au Foin Olivet 250gr, hiệu Tradition Orléanaise, NSX: P.Jacquin & Fils, HSD: 01/02/20... (mã hs phô mai au foin/ mã hs của phô mai au f)
Phô mai Pouligny Saint Pierre Fermier 250gr, không hiệu, NSX: P.Jacquin & Fils, HSD: 10/02/20... (mã hs phô mai poulign/ mã hs của phô mai poul)
Pho mát Boursin 1 UNK 1hộp 150g (150g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 23.03.2020.... (mã hs pho mát boursin/ mã hs của pho mát bour)
Phô mai Comte Le Montagnard ~2.5kg, không hiệu, NSX: Societe Fromagere De Vercel, HSD: 23/04/20... (mã hs phô mai comte l/ mã hs của phô mai comt)
Phô mai Fourme d'ambert ~2kg, hiệu Président, NSX: Société Fromagère de St Bonnet, HSD: 26/02/20... (mã hs phô mai fourme/ mã hs của phô mai four)
Phô mai Blue Stilton ~2.5kg, hiệu Thomas Hoe Stevenson, NSX: Thomas Hoe Stevenson, HSD: 28/05/20... (mã hs phô mai blue st/ mã hs của phô mai blue)
Pho mát Buche de chèvre affinée Soignon 180g/túi, 6túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 29.04.2020.... (mã hs pho mát buche d/ mã hs của pho mát buch)
Phô mai Saint Nectaire ~1.8kg, hiệu AuverMont, NSX: SFT (Societe Fromagere de Tauves), HSD: 02/02/20... (mã hs phô mai saint n/ mã hs của phô mai sain)
Phô mai Moliterno Di Central Al Tartufo ~250gr/pc, hiệu L' originale, NSX: Central Srl, HSD: 21/05/20... (mã hs phô mai moliter/ mã hs của phô mai moli)
Pho mát Frais Onctueux 1 UNK 1 hộp 500g (500g/hộp, 6hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 17.04.2020.... (mã hs pho mát frais o/ mã hs của pho mát frai)
Phô mai hiệu Saint Andre (200gx6Pack/case)- Saint Andre Cheese 200gr, Axcode: F131075. HSD: 15/02/2020... (mã hs phô mai hiệu sa/ mã hs của phô mai hiệu)
Pho mát Ricotta Galbani 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 8hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 20.04.2020.... (mã hs pho mát ricotta/ mã hs của pho mát rico)
Phô mai hiệu Rambol (2000gx3Pack/case)- Rambol Aux Noix Cheese 2000gr, Axcode: F140891. HSD: 28/03/2020... (mã hs phô mai hiệu ra/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai hiệu St Moret (150gx8Pack/case)- ST Moret Nature Cheese 150gr, Axcode: F133134. HSD: 15/03/2020... (mã hs phô mai hiệu st/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai hiệu Etorki (4400gx2Pack/case)- Etorki- Reserve Cheese 4400gr, Axcode: F131090. HSD: 24/03/2020... (mã hs phô mai hiệu et/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai Marie Harel- Petit Pont L'évêque 220gr, hiệu Marie Harel, NSX: Fromagerie Gillot, HSD: 20/01/20... (mã hs phô mai marie h/ mã hs của phô mai mari)
Phô mai Livarot AOP- E. Graindorge 250gr, hiệu E. Graindorge, NSX: Fromagerie De Livarot, HSD: 05/03/20... (mã hs phô mai livarot/ mã hs của phô mai liva)
Phô mai Pizza Mozzarella Cheese 45% FIDM 2.5kg (2.5kg x 4 chiếc/thùng) hiệu AB "MODEST". Hàng mới 100%.... (mã hs phô mai pizza m/ mã hs của phô mai pizz)
Phô mai hiệu Bresse Bleu (2090gx1Pack/case)- Bresse Bleu Cheese 2090gr, Axcode: F133144. HSD: 15/02/2020... (mã hs phô mai hiệu br/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai hiệu Fauquet (750gx8Pack/case)- Fauquet Maroilles Cheese 750gr, Axcode: F133142. HSD: 24/02/2020... (mã hs phô mai hiệu fa/ mã hs của phô mai hiệu)
Pho mát Mascarpone Galbani 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 8hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng:11.05.2020.... (mã hs pho mát mascarp/ mã hs của pho mát masc)
Phô mai hiệu Berthaut (250gx4Pack/case)- Berthaut Epoisses Cheese 250gr, Axcode: F140893. HSD: 14/02/2020... (mã hs phô mai hiệu be/ mã hs của phô mai hiệu)
Pho mát Roquefort Société 1 UNK 1 hộp 100g (100g/hộp, 10hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 12.04.2020.... (mã hs pho mát roquefo/ mã hs của pho mát roqu)
Phô mai hiệu Le Rustique (350gx7Pack/case)- Le Rustique Coulommier 350gr, Axcode: F131072. HSD: 21/02/2020... (mã hs phô mai hiệu le/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai Chaource 250gr, hiệu La Tradition Du Bon Fromage, NSX: Nouvelle Fromagerie de Vaudes, HSD:07/02/20... (mã hs phô mai chaourc/ mã hs của phô mai chao)
Pho mát Petit Pont-L'Eveque 1 UNK 1 hộp 220g (220g/hộp, 6hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 04.03.2020.... (mã hs pho mát petit p/ mã hs của pho mát peti)
Pho mát Camembert President 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 20.03.2020.... (mã hs pho mát camembe/ mã hs của pho mát came)
Pho mát Saint Paulin Ligueil 1 UNK 1 hộp 200g (200g/hộp, 20hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 12.05.2020.... (mã hs pho mát saint p/ mã hs của pho mát sain)
Phô mai hiệu Chaumes (2000gx2Pack/case)- Chaumes Le Veritable Cheese 2000gr, Axcode: F131088. HSD: 23/02/2020... (mã hs phô mai hiệu ch/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai hữu cơ tách muối Seoul Milk Step 1, nhà sản xuất Seoul Dairy Milk Geo-chang plant, 180g/ túi, mới 100%... (mã hs phô mai hữu cơ/ mã hs của phô mai hữu)
Phô mai hiệu Cabrifin (200gx15Pack/case)- Cabrifin Sainte Maure Cheese 200gr, Axcode: F131082. HSD: 08/02/2020... (mã hs phô mai hiệu ca/ mã hs của phô mai hiệu)
Kem sữa lên men hiệu Yoplait (360gx8Block/case)- Yoplait Petit Yoplait (6x60g), Axcode: F159351.HSD: 02/02/2020... (mã hs kem sữa lên men/ mã hs của kem sữa lên)
Pho mát Crème Fraiche Montebourg 1 UNK 1hộp 20CL (200g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 12.03.2020.... (mã hs pho mát crème f/ mã hs của pho mát crèm)
Phô mai hiệu Wyke Farms (100gx10pack/case)- Wyke Farms Cheddar Au Poivre/Cheddar With Pepper 100g.HSD:04/06/2020... (mã hs phô mai hiệu wy/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai hiệu Ile De France (3000gx1Pack/case)- Ile De France Brie Cheese 3000gr, Axcode: F131084. HSD: 10/03/2020... (mã hs phô mai hiệu il/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai Bleu D'auvergne ~1.25kg, hiệu Tradition émotion, NSX: Société Fromagère du Livradois S.F.L, HSD: 26/03/20... (mã hs phô mai bleu d/ mã hs của phô mai bleu)
Fromage Petit Livarot E.Graindorge 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 6hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 26.03.2020.... (mã hs fromage petit l/ mã hs của fromage peti)
Phô mai hiệu Thomas Hoe Stevenson (3600gx1pack/case)- Thomas Hoe Stevenson Aged Red Leicester 3.6Kg.HSD:31/05/2020... (mã hs phô mai hiệu th/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai hiệu Bongrain (125gx8Pack/case)- Bongrain Caprice Des Dieux Cheese 125gr, Axcode: F131070. HSD: 14/02/2020... (mã hs phô mai hiệu bo/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai Petit Reblochon De Savoie 230gr, hiệu TRADITION, NSX: Ste Coop Agric Product Reblochon Vall, HSD: 07/01/20... (mã hs phô mai petit r/ mã hs của phô mai peti)
Sốt kem sữa hiệu Boursin (240gx6Box/case)- Boursin Cuisine Ail & Fines Herbes 240g, Axcode: F159366.HSD: 21/02/2020... (mã hs sốt kem sữa hiệ/ mã hs của sốt kem sữa)
Phô mai hiệu Coeur de Lion (125gx10Pack/case)- Coeur De Lion Le Brie Cheese 125gr, Axcode: F141074. HSD: 10/02/2020... (mã hs phô mai hiệu co/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai Mozzachef- Mozzarella Di Bufala Campana DOP 125gr, hiệu Mozzachef, NSX: Caseificio Tre Stelle, HSD: 21/01/20... (mã hs phô mai mozzach/ mã hs của phô mai mozz)
Phô mai hiệu Fol Epi (150gx8Pack/case)- Fol Epi Classic Smooth & Nutty Cheese 150gr, Axcode: F131081. HSD: 07/05/2020... (mã hs phô mai hiệu fo/ mã hs của phô mai hiệu)
Thực phẩm bổ sung: Phô mai tươi Milk Tiger hương dâu- Vani 4x50g, hsd:27/05/2020, mới 100%, nhà sx Zott Se & Co.Kg, Dr... (mã hs thực phẩm bổ su/ mã hs của thực phẩm bổ)
Phô mai dể với tỏi và thảo mộc- Paysan Breton Garlic and Herb goat cheese 100g nhà sản xuất Fromagrerie P.Jacquin&Fils... (mã hs phô mai dể với/ mã hs của phô mai dể v)
Pho mai lát Zott- Toast 200g/ túi, 1UNK1 túi, NSX: 13/11/2019, HSD: 07/11/2020. Hàng mới 100%. (HD: 19-CT-MIX-123-HCM)... (mã hs pho mai lát zot/ mã hs của pho mai lát)
Phô mai hiệu Vieux Pane (2250gx2Pack/case)- Le Vieux Pane Grand Caractere Cheese 2250gr, Axcode: F131087. HSD: 03/03/2020... (mã hs phô mai hiệu vi/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai Emmental hiệu President- PRESIDEN EMMENTAL- RAPE FONDANT 45% MG SACHET 100GX10 (100gx24Pack/case).HSD: 03/05/2020... (mã hs phô mai emmenta/ mã hs của phô mai emme)
Pho mát tươi hoa quả Petit Robby- fomage frais 6% fruits 6x50g/vỉ, 8 vỉ/kiện, hiệu Ehrmann. HSD: 07/02/2020. Hàng mới 100%... (mã hs pho mát tươi ho/ mã hs của pho mát tươi)
Phô mai hiệu Tartare (100gx6Pack/case)- Tartare Apérifrais Saveurs d'Italie Cheese 100gr, Axcode: F133132. HSD: 27/03/2020... (mã hs phô mai hiệu ta/ mã hs của phô mai hiệu)
Nguyên liệu thực phẩm: Phô mai nguyên kem (Cream Cheese), 20kg/thùng, 9000kg 450 thùng. Nguyên liệu dùng sản xuất phô mai.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
Phô mai- TÊTE DE MOINE- SP 7852 (4gói;1gói/ khoảng 0.85 kgs) (NSX: 05/12/2019;HSD: 06/03/2020) NH: AMBROSI NSX:AMBROSI EMMI... (mã hs phô mai tête d/ mã hs của phô mai têt)
Phô mai- BEAUFORT- SP 7041 (2gói;1gói/ khoảng 3.78 kgs) (NSX: 30/09/2019;HSD: 15/02/2020) NH: BOUCHET NSX:Fromagerie Bouchet... (mã hs phô mai beaufo/ mã hs của phô mai bea)
Phô mai Reblochon De Savoie 450gr, hiệu Le Farto de Thônes, NSX: S.C.A les producteurs de Reblochons de Thônes, HSD: 28/01/20... (mã hs phô mai rebloch/ mã hs của phô mai rebl)
Phô mai ILE DE FRANCE PETIT BRIE (125 g/cục, 12 cục/thùng,300 cục, 25 thùng), nsx:B.G 52150 Illoud France (HSD: Tháng 09/2020)... (mã hs phô mai ile de/ mã hs của phô mai ile)
Phô mai- MONT D'OR NAPIOT- SP 21771 (24gói;1gói/ khoảng 0.5 kgs) (NSX: 27/11/2019;HSD: 43852) NH: NAPIOT NSX:FROMAGERIE NAPIOT... (mã hs phô mai mont d/ mã hs của phô mai mon)
Phô mai Maroilles Quart Fauquet 210gr, hiệu Maroilles Quart Fauquet Depuis 1925, NSX: Les Fromagers de Thiérache, HSD: 11/01/20... (mã hs phô mai maroill/ mã hs của phô mai maro)
Pho mát. Hiệu: ORGANIC VALLEY (Cheese Pst Mozzarella 12/8 oz OV Organic), 12 gói/hộp. NSX: 11/12/2019. HSD: 09/05/2020. Mới 100%... (mã hs pho mát hiệu/ mã hs của pho mát hiệ)
Phô mai Toast with Emmental hiệu President- PRESIDENT TOAST WITH EMMENTAL- 40% FDM SLICES 200G (200gx36Pack/case).HSD: 04/10/2020... (mã hs phô mai toast w/ mã hs của phô mai toas)
Phô mai dạng nguyên khối, đã qua xử lí nhiệt: Phô mai Lemnos Cream Cheese: 6 gói x 2 kg x 70 carton. Batch: 041220, HSD: 12/2020,... (mã hs phô mai dạng ng/ mã hs của phô mai dạng)
Phô mai Madame Loik 500Gr- Madam Loik Fresh Soft Cheese (1 thùng 4 gói, 1 gói 500Gr) nhà sản xuất Laitarie Nouvelle De L'arguenon... (mã hs phô mai madame/ mã hs của phô mai mada)
Phô mai- GRUYERE AOP SUISSE- SP 7054 (2gói;1gói/ khoảng 5.21 kgs) (NSX: 26/03/2019;HSD: 18/03/2020) NH: MIFROMA NSX:Prodilac S.N.C... (mã hs phô mai gruyer/ mã hs của phô mai gru)
Phô mai hiệu Riches Monts (6500gx1Pack/case)- Riches Monts Les Fromageries La Raclette Cheese 6500gr, Axcode: F131094. HSD: 04/04/2020... (mã hs phô mai hiệu ri/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai- REBLOCHON (230G)- SP 62047 (24hộp;1hộp/ khoảng 0.23 kgs) (NSX: 28/11/2019;HSD: 02/02/2020) NH: BOUCHET NSX:FROMAGERIE BOUCHET... (mã hs phô mai rebloc/ mã hs của phô mai reb)
Phô mát hiệu hiệu Pierre Levasseur (200gx6Pack/case)- Pierre Levasseur Petit Livarot AOP Cheese 200gr, Axcode: F140894. HSD: 22/02/2020... (mã hs phô mát hiệu hi/ mã hs của phô mát hiệu)
Phô mai hiệu Ferme De La Tremblaye (1190gx2Pack/case)- Ferme De La Tremblaye Brie Fermier Cheese 1190gr, Axcode: F133141. HSD: 27/02/2020... (mã hs phô mai hiệu fe/ mã hs của phô mai hiệu)
Phô mai Petit Brie hiệu President- PRESIDENT PETIT BRIE- SOFT RIPENED CHEESE 50% MG/ES BOITE METAL 125G (125gx48Tin/case).HSD: 29/10/2020... (mã hs phô mai petit b/ mã hs của phô mai peti)
Phô mai- CAMEMBERT- Mã 3835 (48gói;1gói/ khoảng 0.25 kgs) (NSX: 03/12/2019;HSD: 11/02/2020) NH: ISIGNY NSX:Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai camemb/ mã hs của phô mai cam)
Phô mai My Cheese Brie hiệu President- PRESIDENT MY CHEESE BRIE- SPREADABLE PROCESSED CHEESE 55% FDM 125G (125gx8Box/case).HSD: 16/04/2020... (mã hs phô mai my chee/ mã hs của phô mai my c)
Phô mai Processed Cheese hiệu President- PRESIDEN PROCESSED CHEESE- FROMAGE FONDU 50% FDM 140G (140gx24Box/case).HSD: 07/08/2020&16/07/2020... (mã hs phô mai process/ mã hs của phô mai proc)
Phô mai- BRILLAT SAVARIN AFFINE- SP 6215 (4hộp;1hộp/ khoảng 0.5 kgs) (NSX: 09/12/2019;HSD: 25/01/2020) NH: DELIN NSX:S.A.S Fromagerie Delin... (mã hs phô mai brilla/ mã hs của phô mai bri)
Phô mai- PONT L'ÉVÊQUE- Mã 3043 (36gói;1gói/ khoảng 0.22 kgs) (NSX: 04/12/2019;HSD: 17/02/2020) NH: ISIGNY NSX:Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai pont l/ mã hs của phô mai pon)
Phô mai- BRIE- Mã 3612 (10gói;1gói/ khoảng 1 kgs) (NSX: 25/11&05/12/2019;HSD: 04/03&14/03/2020) NH: ISIGNY NSX:Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai brie/ mã hs của phô mai bri)
Pho mát sữa chua hoa quả Kids Mix Premium (50g/hộp x 6 hộp/vỉ) NSX: 17/18.10.2019, HSD: 14.03.2020. Nhà SX: Privatmolkerei Bauer GmbH & Co.KG... (mã hs pho mát sữa chu/ mã hs của pho mát sữa)
Phô mai Burger with Cheddar hiệu President- PRESIDENT DILICIOUS BURGER WITH CHEDDAR- 40% FDM 10 SLICES 200G (200gx36Pack/case).HSD: 07/10/2020... (mã hs phô mai burger/ mã hs của phô mai burg)
Phô mai hoa quả Kids Mix vị dâu lê (50g/hộp x 4 hộp/vỉ) (12 vỉ/thùng) NSX: 17.10.2019, HSD:14.03.2020. Nhà SX: Privatmolkerei Bauer GmbH & Co.KG... (mã hs phô mai hoa quả/ mã hs của phô mai hoa)
Phô mai kem Elle & Vire- Original America Cream Cheese 1,36 Kg x 10, khoảng 1,36 kg/miếng; 10 miếng/thùng; 810 thùng (HSD: 19/10/2019- 13/10/2020)... (mã hs phô mai kem ell/ mã hs của phô mai kem)
Phô mai Petit Camembert hiệu President- PRESIDENT PETIT CAMEMBERT- SOFT RIPENED CHEESE 50% MG/ES BOITE METAL 125G (125gx48Box/case).HSD: 29/10/2020... (mã hs phô mai petit c/ mã hs của phô mai peti)
Phô mai Gouda hiệu Anchor 10x2kg/thùng- Anchor Gouda Cheese Block each 10x2kg net-Số CB:04/Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam/2018. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai gouda h/ mã hs của phô mai goud)
Phô mai Sandwich with Cheddar hiệu President- PRESIDENT SANDWICH WITH CHEDDAR- PROCESSED CHEESE 40% FDM SLICES 200G (200gx36Pack/case).HSD: 13/10/2020... (mã hs phô mai sandwic/ mã hs của phô mai sand)
Phô mai- CREMEUX DE BOURGOGNE AUX TRUFFES- SP 62030 (3gói;1gói/ khoảng 0.5 kgs) (NSX: 06/12/2019;HSD: 11/02/2020) NH: DELIN NSX:S.A.S Fromagerie Delin... (mã hs phô mai cremeu/ mã hs của phô mai cre)
Phô mai- NORMANDY BLANC LONG LIFE- Mã 4052 (60gói;1gói/ khoảng 0.5 kgs) (NSX: 10/12/2019;HSD: 07/06/2020) NH: ISIGNY NSX:Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai norman/ mã hs của phô mai nor)
Phô mai- BRIE TRUFFE ETE 2,5%- SP 71027 (13gói;1gói/ khoảng 1.55 kgs) (NSX: 20/11&27/11/2019;HSD: 15/01&24/01/2020) NH: ROUZAIRE NSX:FROMAGERIE ROUZAIRE... (mã hs phô mai brie t/ mã hs của phô mai bri)
Phô mai- Bleu Dauvergne (Auvermont)- SP 7604 (8gói;1gói/ khoảng 1.3 kgs) (NSX: 21/11/2019;HSD: 08/02/2020) NH: AUVERMONT NSX:Société Fromagère du Livradois... (mã hs phô mai bleu d/ mã hs của phô mai ble)
Phô mai Strong Extra Mature Cheddar hiệu Seriously- SERIOUSLY STRONG EXTRA MATURE CHEDDER- EXTRA MATURE CHEDDAR 48% FDM 200G (200gx8Pce/case).HSD: 21/07/2020... (mã hs phô mai strong/ mã hs của phô mai stro)
Phô mai vị trái cây (dâu-chuối-mơ) Le Petit Plaisir (50g/hộp x 6 hộp/vỉ) (8 vỉ/thùng). NSX: 15/16.10.2019, HSD: 12.03.2020. Nhà SX: Privatmolkerei Bauer GmbH & Co.KG... (mã hs phô mai vị trái/ mã hs của phô mai vị t)
Phô mai Milkana So Cream- Milkana So Cream Processed Cheese 120g (24), hiệu Milkana, loại 120 g/hộp; 15 g/miếng, 8 miếng/hộp, 24 hộp/thùng (HSD: 19/10/2019- 18/07/2020)... (mã hs phô mai milkana/ mã hs của phô mai milk)
Nguyên liệu sản xuất bánh Pizza dùng trong nội bộ DN: Pho mát đông lạnh- FROZEN STRING CHEESE PIZZA HUT-1 thùng 6.8 Kg,)- NSX: 02/10/2019; HSD: 01/10/2020- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Phô mai- Emmental Foil Cheese min. 45% fidm 5x approx. 3kg- SP 204084 (100gói;1gói/khoảng 3.01 kgs) (NSX: 18/11/2019;HSD: 17/11/2020;HSD:) NH: HUIZER KAAS GILDE NSX:Visser Kaas... (mã hs phô mai emment/ mã hs của phô mai emm)
Phô mai- Dutch Gouda Cumin Cheese min. 48% f.i.d.m. approx. 4,5kg- SP 123284 (30gói;1gói/khoảng 3.93 kgs) (NSX: 21/11/2019;HSD: 20/11/2020) NH: HUIZER KAAS GILDE NSX:Visser Kaas... (mã hs phô mai dutch/ mã hs của phô mai dut)
PHO MAI... (mã hs pho mai/ mã hs của pho mai)
Pho mai Dê... (mã hs pho mai dê/ mã hs của pho mai dê)
Pho mai dê ... (mã hs pho mai dê/ mã hs của pho mai dê)
Pho mai Brie... (mã hs pho mai brie/ mã hs của pho mai brie)
Pho mai Feta ... (mã hs pho mai feta/ mã hs của pho mai feta)
Pho mai Brie ... (mã hs pho mai brie/ mã hs của pho mai brie)
Pho Mai ricotta... (mã hs pho mai ricotta/ mã hs của pho mai rico)
Pho mai Gruyere ... (mã hs pho mai gruyere/ mã hs của pho mai gruy)
Pho mai Roquefort... (mã hs pho mai roquefo/ mã hs của pho mai roqu)
Pho mai Emmental ... (mã hs pho mai emmenta/ mã hs của pho mai emme)
Pho mai Gorgonzola... (mã hs pho mai gorgonz/ mã hs của pho mai gorg)
Pho mai Edam ball ... (mã hs pho mai edam ba/ mã hs của pho mai edam)
Pho mai Mascarpone... (mã hs pho mai mascarp/ mã hs của pho mai masc)
Pho mai Edam Frico... (mã hs pho mai edam fr/ mã hs của pho mai edam)
Pho mai Gouda Ball ... (mã hs pho mai gouda b/ mã hs của pho mai goud)
Pho mai Danish Blue ... (mã hs pho mai danish/ mã hs của pho mai dani)
Pho mai Comte Wedge ... (mã hs pho mai comte w/ mã hs của pho mai comt)
Pho mai Blue Stiton ... (mã hs pho mai blue st/ mã hs của pho mai blue)
Pho mai Cream Cheese ... (mã hs pho mai cream c/ mã hs của pho mai crea)
Pho mai Cheddar white ... (mã hs pho mai cheddar/ mã hs của pho mai ched)
Pho mai Pecorino Romano ... (mã hs pho mai pecorin/ mã hs của pho mai peco)
Pho mai Camembert 125grm ... (mã hs pho mai camembe/ mã hs của pho mai came)
Pho mai Manchego Spanish ... (mã hs pho mai mancheg/ mã hs của pho mai manc)
Pho mai Parmesan Reggiano ... (mã hs pho mai parmesa/ mã hs của pho mai parm)
Phô mai trắng Dairymont 1kg... (mã hs phô mai trắng d/ mã hs của phô mai trắn)
Pho mai Livarot 250grm/1 miếng... (mã hs pho mai livarot/ mã hs của pho mai liva)
Pho mai Reblechon 1 thùng 2.7kg... (mã hs pho mai reblech/ mã hs của pho mai rebl)
Pho mai Reblochon 550grm/1 miếng... (mã hs pho mai rebloch/ mã hs của pho mai rebl)
Pho mai bào Pizza Topping Arla 2 kg... (mã hs pho mai bào piz/ mã hs của pho mai bào)
Sữa chua trắng Đà Lạt Milk hũ 500 ml... (mã hs sữa chua trắng/ mã hs của sữa chua trắ)
Phô mai con bò cười 120g x 36 hộp x 2 thùng... (mã hs phô mai con bò/ mã hs của phô mai con)
Pho mai con bò cười 8 miếng (120 gamx36hộp)15thùng... (mã hs pho mai con bò/ mã hs của pho mai con)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE : Phô mai (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
Phô mai Mini BabyBel Swiss MINI BABYBEL SWISS N5 (100g x 12/ thùng)- HSD : 06.2020... (mã hs phô mai mini ba/ mã hs của phô mai mini)
 kem sữa hoa quả Kids Mix Premium
“Sữa chua pho mát hoa quả” có thành phần bao gồm: kem pho mát (50%), sữa chua ít béo (30%), hoa quả và các chất khác.
Pho mát mềm (kidiboo), 120 gr/hộp. Nhãn hiệu PTIT LOUIS
Pho mát mềm, 160gr/hộp. Nhãn hiệu PTIT LOUIS
Pho mát, 150g/hộp. Nhãn hiệu Boursin
Pho mát, 150 gr/hộp. Nhãn hiệu Bresse Bleu
Pho mát Brie, 200gr/gói. Nhãn hiệu President
Pho mát Brie President Tarte 3Kg/gói. Nhãn hiệu President
Pho mát camembert President 250gr/1hộp. Nhãn hiệu President
Pho mát Mascapone 250g/hộp. Nhãn hiệu Galbani
Pho mát Mascapone 500g/hộp. Nhãn hiệu Galbani
Pho mát (The Laughing Cow Belcube Plain Cheese), 78g/hộp. Nhãn hiệu Belcube
Pho mát lát vị sữa (processed cheddar cheese), 250gr/gói, 24 gói/thùng. Nhãn hiệu Chesdale
Pho mát Mascarpone, 1 kg/túi, 12 túi/thùng. Nhãn hiệu Tatua
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 04:Sữa và các sản phẩm từ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác