cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục các sản phẩm, hàng hóa Nhóm 2 cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành 31/07/2019 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 Danh Mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VI) 15/05/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
3 Danh mục Sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2) có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Xem chi tiết
4 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Xem chi tiết
5 Phụ lục 1: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa Nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Công thương Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 04:2013/BCT Còn hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 01:2008/BLĐTBXH Còn hiệu lực Xem chi tiết
3 TCVN 6156:1996 Còn hiệu lực Xem chi tiết
4 TCVN 6155:1996 Còn hiệu lực Xem chi tiết
5 TCVN 8366:2010 Còn hiệu lực Xem chi tiết
6 TCVN 7388-1:2013 (ISO 9809-1:2010) Còn hiệu lực Xem chi tiết
7 TCVN 7388-2:2013 (ISO 9809-2:2010) Còn hiệu lực Xem chi tiết
8 TCVN 7388-3:2013 (ISO 9809-3:2010) Còn hiệu lực Xem chi tiết
9 TCVN 10118:2013 (ISO 10961:2010) Còn hiệu lực Xem chi tiết
10 TCVN 10120:2013 (ISO 20703:2011) Còn hiệu lực Xem chi tiết
11 TCVN 10121:2013 (ISO 22434:2006) Còn hiệu lực Xem chi tiết
12 TCVN 10360:2014 (ISO 14246:2014) Còn hiệu lực Xem chi tiết
13 TCVN 10364:2014 (ISO 13088:2011) Còn hiệu lực Xem chi tiết
14 TCVN 10367:2014 (ISO 13769:2007) Còn hiệu lực Xem chi tiết
15 TCVN 10368:2014 (ISO 3500:2005) Còn hiệu lực Xem chi tiết