cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 84 84818050 Van và vòi có khoang pha trộn lưu chất
2 Phần XVI Chương 84 84818063 Loại khác
3 Phần XV Chương 73 73249099 Loại khác
4 Phần XVI Chương 84 84213990 Loại khác
5 Phần XVI Chương 84 84229090 Loại khác
6 Phần XVI Chương 84 84242029 Loại khác
7 Phần XVI Chương 84 84283990 Loại khác
8 Phần XVI Chương 84 84519090 Loại khác
9 Phần XVI Chương 84 84811019 Loại khác
10 Phần XVI Chương 84 84813090 Loại khác
11 Phần XVI Chương 84 84814090 Loại khác
12 Phần XVIII Chương 90 90328939 Loại khác