cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 
VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU NGHỈ MÁT [ ]

Số: [ ]

Hôm nay ngày [ ], tại [ ], chúng tôi gồm:

I.  BÊN CHỦ ĐẦU TƯ (Trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên A)

 • Doanh nghiệp:  CÔNG TY [ ]
 • Địa chỉ trụ sở chính:  [ ]
 • Giấy phép kinh doanh số:  [ ]
 • Cơ quan cấp:  [ ]
 • Ngày cấp:  [ ]
 • Mã số thuế:  [ ]
 • Điện thoại: [ ]  Fax: [ ]
 • Tài khoản số: [ ]  Mở tại Ngân hàng: [ ]
 • Đại diện bởi:  [ ]
 • Chức vụ:  [ ]

II.  BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG (Trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên B)

 • Doanh nghiệp:  CÔNG TY [ ]
 • Địa chỉ trụ sở chính:  [ ]
 • Giấy phép kinh doanh số:  [ ]
 • Cơ quan cấp:  [ ]
 • Ngày cấp:  [ ]
 • Mã số thuế:  [ ]
 • Điện thoại: [ ]  Fax: [ ]
 • Tài khoản số: [ ]  Mở tại Ngân hàng: [ ]
 • Đại diện bởi:  [ ]
 • Chức vụ:

III.  BÊN THỨ BA XÁC NHẬN VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG (Trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên C)

 • Văn phòng Luật:  [ ]
 • Địa chỉ trụ sở chính:  [ ]
 • Giấy phép hoạt động:  [ ]
 • Cơ quan cấp:  [ ]
 • Ngày cấp:  [ ]
 • Điện thoại: [ ]  Fax: [ ]
 • Tài khoản số:  Mở tại Ngân hàng: [ ]
 • Đại diện bởi:  [ ]
 • Chức vụ:  [ ]

Bên A và Bên B thỏa thuận những nguyên tắc giao nhận thầu xây dựng công trình có sự chứng kiến và xác nhận của Bên C như sau:

 • ĐIỀU 1. Công Trình Xây Dựng

  1.1.  Bên B đồng ý xây dựng Khu Nghỉ Mát hoàn chỉnh cho Bên A tại địa chỉ [ ] theo hồ sơ bản vẽ do Công ty [ ] thiết kế đính kèm đã được Bên A và Bên B ký xác nhận từng trang, bao gồm [ ] trang.

  1.2.  Diện tích xây dựng các hạng mục công trình căn cứ theo bản vẽ, giấy phép xây dựng, và theo yêu cầu chỉnh sửa của Bên A (nếu có). 

 • ĐIỀU 2. Nội Dung Công Việc

  Bên A giao cho Bên B tiến hành tất cả các khâu của toàn bộ công trình xây dựng gồm:

  2.1.  Tiến hành khảo sát khu vực quy hoạch xây dựng Khu Nghỉ Mát Biển, đảm bảo số liệu đo đạc chính xác, khách quan.

  2.2.  Thi công xây dựng toàn bộ các công trình quy định tại Điều 1 của Hợp đồng theo đúng hồ sơ thiết kế đính kèm đã được Bên A và Bên B ký xác nhận từng trang, và theo yêu cầu chỉnh sửa của Bên A nếu có, phải theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của bản vẽ thiết kế, các chế độ, thể lệ khác có liên quan của Nhà nước.

 • ĐIỀU 3. Quy Cách Và Chủng Loại Vật Tư

  3.1.  Vật tư do Bên A cung cấp:

  3.1.1.  Hệ thống cửa;

  3.1.2.  Gạch nền, gạch ốp lát trang trí (nếu có), gạch men bếp và phòng vệ sinh;

  3.1.3.  Toàn bộ vật tư hoàn thiện cầu thang như gạch lót, đá mài, (Bên Nhà thầu xây dựng đảm trách phần đút bê tông, tô hồ cốt);

  3.1.4.  Vật tư hệ thống điện gồm công tắc, ổ cắm, đèn;

  3.1.5.  Vật tư hệ thống nước, các thiết bị vệ sinh.

  3.2.  Vật tư do Bên B cung cấp:

  [ ]

 • ĐIỀU 4. Thời Gian Thi Công Và Hoàn Thành

  4.1.  Thời gian thi công: Công trình sẽ được tiến hành khởi công xây dựng sau [ ] ngày tính từ ngày hai Bên cùng thỏa thuận ký kết bản Hợp đồng này.

  4.2.  Thời gian hoàn thành: Toàn bộ công trình được hoàn thành nghiệm thu vào ngày [ ], các hạng mục xây dựng hoàn thành được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm. 

 • ĐIỀU 5. Trị Giá Công Trình, Phương Thức Và Thời Gian Thanh Toán

  5.1.  Trị giá công trình: Trị giá thi công xây dựng toàn bộ công trình đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là [ ]VNĐ ([ ] đồng).

  5.2.  Phương thức và thời gian thanh toán:

  5.2.1.  Phương thức thanh toán:

  (a)  Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Số lần thanh toán được quy định tại Phụ lục 2 của Hợp đồng.

  (b)  Bên B xuất phiếu thu, hóa đơn cho Bên A sau mỗi lần nhận tiền thanh toán, có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người được phép của Bên B.

  5.2.2.  Thời gian thanh toán:

  Số lần thanh toán quy định tại Phục lục 2 của Hợp đồng.

 • ĐIỀU 6. Các Biện Pháp Bảo Đảm Thực Hiện Hợp Đồng

  6.1.  Hợp đồng được ký trước sự xác nhận của tổ chức Luật sư [ ] nhằm làm chứng cho các nghĩa vụ của Hợp đồng mà Bên A và Bên B có trách nhiệm phải thực hiện.

  6.2.  Bên B có nghĩa vụ hoàn thành các hạn mục công trình và nghiệm thu ngày [ ] đúng như cam kết được quy định tại Điều 4 và Phụ lục 1 đính kèm của Hợp đồng.

  6.3.  Nếu Bên B hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật công trình sẽ được thưởng [ ] một ngày cho công trình hoàn thành đạt chất lượng trước thời hạn cam kết. 

 • ĐIỀU 7. Bảo Hành, Bảo Dưỡng

  7.1.  Bên B có trách nhiệm bảo hành cho Bên A toàn bộ công trình xây dựng là [ ] tháng, riêng đối với phần móng, kết cấu công trình xây dựng là [ ] năm không nứt, lún, sụt tính từ ngày nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

 • ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Bên A Và Bên B

  8.1.  Trách nhiệm của Bên A

  8.1.1.  Giao bản vẽ thiết kế xây dựng cho Bên B để làm căn cứ xây dựng công trình. Bản vẽ là một phần không tách rời của Hợp đồng.

  8.1.2.  Giao mặt bằng công trình thi công đã san lắp mặt bằng bằng tim đường cho Bên B để tiến hành xây dựng theo yêu cầu.

  8.2.  Trách nhiệm của Bên B

  8.2.1.  Cung cấp cho Bên A bảng dự toán chi phí xây dựng công trình trong vòng [ ] ngày từ ngày ký kết Hợp đồng làm cơ sở hạch toán chi phí xây dựng. Bảng dự toán là một phần không tách rời của Hợp đồng.

  8.2.2.  Cung cấp cho Bên A bảng chi tiết tiến độ thi công công trình trong vòng [ ] ngày từ ngày ký kết Hợp đồng làm cơ sở theo dõi quá trình xây dựng công trình và thanh toán tiền cho Bên B. Bảng chi tiết tiến độ thi công công trình là một phần không tách rời của Hợp đồng.

  8.2.3.  Bảo đảm an ninh trật tự công cộng, bảo vệ vật tư và phương tiện xây dựng công trình.

 • ĐIỀU 9. Trường Hợp Bất Khả Kháng

  9.1.  “Bất khả kháng” là một sự kiện khách quan không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện này, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng của bên bị ảnh hưởng, mà sự kiện đó không thể được ngăn chặn hoặc được loại trừ bởi bên bị ảnh hưởng mặc dù bên bị ảnh hưởng đã nổ lực hành động nhằm giảm tối đa ảnh hưởng của sự kiện này”.

  9.2.  Trong trường hợp bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng được kéo dài một khoảng thời gian bằng thời gian diễn ra bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện được các nghĩa vụ theo Hợp đồng của mình, thời gian kéo dài này phải được sự chấp thuận của người có thẩm quyền hai bên bằng văn bản. 

 • ĐIỀU 10. Điều Khoản Thi Hành

  10.1.  Hợp đồng được ký giữa các bên và trước sự chứng kiến của Luật sư [ ], có chữ ký và đóng dấu xác nhận của Văn phòng Luật sư [ ].

  10.2.  Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký kết đến ngày thanh lý Hợp đồng.

  10.3.  Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì tranh chấp xảy ra thì hai bên cùng thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, khi cần sẽ lập Phụ lục Hợp đồng hoặc biên bản bổ sung Hợp đồng có chữ ký của người có thẩm quyền của hai bên. Không Bên nào được phép đơn phương hủy bỏ Hợp đồng (trừ trường hợp quy định tại Điều 6.4 của Hợp đồng), nếu có trở ngại khó khăn phát sinh, phải thông báo cho Bên kia biết trước [ ] ngày, thỏa thuận giải quyết của hai Bên phải được thực hiện bằng văn bản.

  10.4.  Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo các điều khoản của Hợp đồng, cùng nhau hợp tác nhằm đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và thời hạn của công trình, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, Toà án [ ] sẽ là cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

  10.5.  Hợp đồng này được lập thành tám bản tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ba bản, văn phòng luật sư giữ hai bản.

  10.6.  Gửi các bên có liên quan bao gồm: cơ quan thuế, cơ quan quản lý xây dựng.