cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

Giữa

A.  [TÊN CÔNG TY]

 • Đăng ký doanh nghiệp số:  [ ]
 • Trụ sở:  [Địa chỉ đăng ký]
 • Số điện thoại:  [ ]
 • Số fax:  [ ]
 • Đại diện:  Ông/Bà [ ]
 • Chức vụ:  [ ]

B.  [TÊN CÔNG TY]

 • Đăng ký doanh nghiệp số:  [ ]
 • Trụ sở:  [Địa chỉ đăng ký]
 • Số điện thoại:  [ ]
 • Số fax:  [ ]
 • Đại diện:  Ông/Bà [ ]
 • Chức vụ:  [ ]


Hai bên thỏa thuận như sau:


 • Điều 1. Li-xăng “nhãn hiệu”

  Bên Giao cho phép Bên Nhận, theo những điều kiện nêu ra dưới đây, sử dụng nhãn hiệu “[Tên nhãn hiệu]” trên [Tên sản phẩm thời trang]

  Thiết kế bởi Bên Giao, sản xuất và khai thác thương mại bởi Bên Nhận trong khuôn khổ hợp đồng này. 

 • Điều 2. Thiết kế nghệ thuật

  2.1.  Bên Giao giữ toàn quyền thiết kế nghệ thuật trên các mẫu mã, bao gồm cả những hình vẽ đặc trưng và màu sắc lẫn chất liệu sẽ sử dụng, được xác định theo thỏa thuận giữa các bên, và trong đó Bên Giao sẽ giữ lại mẫu thử để kiểm tra.  Mỗi năm, Bên Giao sẽ thiết kế những mẫu mã mới và chuyển cho Bên Nhận.

  2.2.  Rập áo thực hiện bởi Bên Nhận phải sẵn sàng [ ] tuần trước khi trình bày bộ sưu tập và gửi đến [Tên nhãn hiệu] để phê chuẩn.  Bên Nhận sẽ gửi miễn phí đến [dd/mm/yy]một mẫu trong bộ sưu tập.

  2.3.  Bất kỳ mẫu mã nào cũng không được dán nhãn hiệu [Tên nhãn hiệu] nếu không được tuân thủ chặt chẽ các hình vẽ đặc trưng, màu sắc hoặc chất liệu đã được chọn lựa bởi Bên Giao. 

 • Điều 3. Tiền bản quyền

  3.1.  Để nhận các quyền được chuyển giao như quyền tác giả, hỗ trợ kỹ thuật, sử dụng nhãn hiệu, Bên Nhận cam kết sẽ trả cho Bên Giao tiền bản quyền bằng [ ]% trên tổng doanh thu tính trên giá bán tịnh ngoài thuế cho những người bán lẻ.  Các loại thuế phải trả theo pháp luật của lãnh thổ nơi nhận li-xăng sẽ được cộng thêm vào.

  3.2.  Bên Nhận cam kết sẽ đạt được doanh thu tối thiểu như sau:

  -  Năm thứ nhất:  [ ] VNĐ

  -  Năm thứ hai: [ ] VNĐ

  -  Năm thứ ba: [ ] VNĐ

  Tương ứng với tiền bản quyền tối thiểu như sau:

  -  Năm thứ nhất:  [ ] VNĐ

  -  Năm thứ hai: [ ] VNĐ

  -  Năm thứ ba: [ ] VNĐ

  3.3.  Trong trường hợp doanh thu tối thiểu không đạt được, tiền bản quyền vẫn sẽ tương ứng với tiền bản quyền tối thiểu nêu trên.  Trong trường hợp này, Bên Giao có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt hợp đồng này.

  3.4.  Hai Bên hiểu rằng, tiền bản quyền qui định trên đã trừ các loại thuế áp dụng, và như vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, Bên Giao cũng không phải trả bất kỳ loại thuế nào, dù gián tiếp hay trực tiếp, do Bên Nhận hay Bên Giao phải chịu theo pháp luật Việt Nam.

 • Điều 4. Phương thức thanh toán tiền bản quyền

  4.1.  Bên Nhận cam kết thanh toán cho Bên Giao số tiền được xác định như sau:

  a.  Năm thứ nhất:

  -  [dd/mm/yy]: [ ]% mức tối thiểu cam kết, bằng [ ] VNĐ

  -  [dd/mm/yy]: [ ]% mức tối thiểu cam kết, bằng [ ] VNĐ

  -  [dd/mm/yy]: Phần tính toán lại dựa trên doanh thu thực tế

  b.  Năm thứ hai:

  -  [dd/mm/yy]: [ ]% mức tối thiểu cam kết, bằng [ ] VNĐ

  -  [dd/mm/yy]: [ ]% mức tối thiểu cam kết, bằng [ ] VNĐ

  -  [dd/mm/yy]: Phần tính toán lại dựa trên doanh thu thực tế

  c.  Năm thứ ba:

  -  [dd/mm/yy]: [ ]% mức tối thiểu cam kết, bằng [ ] VNĐ

  -  [dd/mm/yy]: [ ]% mức tối thiểu cam kết, bằng [ ] VNĐ

  -  [dd/mm/yy]: Phần tính toán lại dựa trên doanh thu thực tế

 • Điều 5. Thời hạn

  Hợp đồng này được thỏa thuận cho thời hạn là [ ] năm, bắt đầu từ ngày [dd/mm/yy] và chấm dứt vào ngày [dd/mm/yy].

 • Điều 6. Lãnh thổ

  Nhãn hiệu này được li-xăng trên các lãnh thổ sau:

  -  [Tên quốc gia];

  -  [Tên quốc gia];

  -  [Tên quốc gia];

  -  ….

 • Điều 7. Quảng cáo

  [Theo nội dung thỏa thuận của 2 bên]

 • Điều 8. Độc quyền

  8.1.  Rập áo và chất liệu dùng vào việc sản xuất các sản phẩm, đối tượng điều chỉnh của hợp đồng này, là độc quyền.

  8.2.  Bên Nhận sẽ bán các sản phẩm, đối tượng điều chỉnh của hợp đồng này, bất kỳ nguồn gốc từ đâu, trong các cửa hàng “[Tên nhãn hiệu]” và trong bất kỳ của hàng nào được khai thác dưới tên tuổi này.

 • Điều 9. Thương mại

  9.1.  Mỗi năm, Bên Nhận phải thông báo cho Bên Giao danh sách đầy đủ các cửa hàng mang tên [Tên nhãn hiệu].  Bên Nhận không được ký kết hợp đồng phân phối với bất kỳ bên thứ ba nào (dù là cá nhân hay pháp nhân) mà không có được sự đồng ý bằng văn bản của ông [Tên nhãn hiệu].

 • Điều 10. Quản lý kiểm tra

  Bên Giao được phép, vào bất kỳ thời điểm nào, quản lý /kiểm tra doanh thu của Bên Nhận bằng bất kỳ kế toán.

 • Điều 11. Chuyển nhượng

  Không bên nào được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ hợp đồng này. Trong trường hợp chuyển nhượng quá [ ]% vốn/cổ phần trong công ty của Bên Nhận, Bên giao có quyền chấm dứt hợp đồng chỉ bằng thư bảo đảm.)

 • Điều 12. Chống hàng giả

  12.1.  Trong trường hợp phát hiện hàng giả trên lãnh thổ, Bên Nhận phải thông báo ngay cho Bên Giao....

  [Nội dung chi tiết]

  12.2.  Với mục đích bảo vệ người tiêu dùng [ ] phải gắn xuất xứ của sản phẩm “Made in....”

  [Nội dung chi tiết]

 • Điều 13. Đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

  Bên Nhận chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc đăng ký hợp đồng li-xăng với các cơ quan có thẩm quyền.

 • Điều 14. Chấm dứt hợp đồng

  14.1.  Trong trường hợp Bên Nhận không thực hiện bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này, chẳng hạn trong trường hợp không thanh toán các khoản phải trả đã đến hạn, cũng như không đạt được doanh thu tối thiểu đã cam kết, Bên Giao, không cần tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng nào, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng do lỗi của Bên Nhận, trong vòng một tháng kể từ ngày gửi thư bảo đảm yêu cầu thực hiện mà không có kết quả cho dù có những đề nghị và sửa chữa sau đấy.

  14.2.  Hợp đồng sẽ được chấm dứt trong cùng điều kiện nếu Bên Giao hoặc Bên Nhận, vì bất kỳ lý do nào, không thể (vật chất, thương mại, công nghiệp hay tài chính) thực hiện những công việc phát sinh từ hợp đồng, cũng như trong trường hợp phá sản của Bên Giao hay Bên Nhận (...).


 • Điều 15. Trọng tài

  Hợp đồng này được chiều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, bao gồm các vấn đề về sự tồn tại, hiệu lực hoặc sự chấm dứt của hợp đồng, sẽ được tham chiếu tới và giải quyết thông qua trọng tài tại Singapore theo quy định của Quy tắc trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC Rules “) trong thời hạn hiệu lực. Hội đồng trọng tài sẽ gồm ba (03) trọng tài viên, những người được chỉ định theo quy định của Quy tắc SIAC. Ngôn ngữ trong việc giải quyết tại trọng tài là tiếng Anh. Các quyết định của trọng tài có giá trị cuối cùng và hiệu lựa bắt buộc với cả hai bên, và sẽ được thực thi ở bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền đối với Một bên nơi Quyết định trọng tài được nộp.