cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Số: [ ]

Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo (“Hợp Đồng”) này được lập ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] giữa:

I.  CÔNG TY TNHH [ ]

 • Địa chỉ: [ ] 
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [ ], đăng ký ngày [ ] cơ quan cấp [ ]
 • Điện thoại:  [ ] 
 • Fax: [ ]
 • Đại diện bởi: [ ] 
 • Chức vụ:  [ ]

(Sau đây được gọi là “BÊN A”)

II.  CÔNG TY TNHH [ ]

 • Địa chỉ: [ ] 
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [ ], đăng ký ngày [ ] cơ quan cấp [ ]
 • Điện thoại: [ ] 
 • Fax: [ ]
 • Đại diện bởi: [ ] 
 • Chức vụ: [ ]

(Sau đây được gọi là “BÊN B”)

XÉT RẰNG:

-  BÊN A có nhu cầu thử nghiệm sản phẩm [ ] và sử dụng logo [ ] cùng với tieeu ngữ quảng cáo có liên quan cho sản phẩm này;

-  BÊN B là một công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo, đã ký Hợp Đồng số [ ]ngày 18 tháng [ ] năm [ ] với Công ty [ ], về việc sử dụng logo độc quyền của Công ty [ ] và tiêu ngữ cho các hoạt động quảng cáo, tiếp thị và phân phối Sản Phẩm [Tên sản phẩm] của BÊN A theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NÀY VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHƯ SAU:

 • Điều 1 - Nội dung công việc

  1.  BÊN A đồng ý giao cho BÊN B thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc thử nghiệm sản phẩm [Tên sản phẩm] do BÊN A sản xuất (gọi tắt là “Sản Phẩm”) tại  Công ty [ ]. BÊN B đồng ý thực hiện dịch vụ nói trên cho BÊN A để chứng minh Sản Phẩm an toàn đối với da người khi sử dụng.

  BÊN B đồng ý rằng BÊN B sẽ thực hiện tất cả công việc cần thiết để BÊN A, trong trường hợp kết quả thử nghiệm tại Công ty [ ] đạt yêu cầu, sẽ được quyền độc quyền sử dụng kết quả thử nghiệm, logo và tên của Công ty [ ] vào mục đích quảng cáo cho Sản Phẩm trong thời hạn 2 (hai) năm kể từ ngày có chứng nhận kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu của Công ty [ ].

  2.  BÊN B theo đây tuyên bố rằng mình đã ký hợp đồng với Công ty [ ] và có khả năng thực tế đeå thực hiện các dịch vụ với nội dung nêu tại Hợp Đồng này. BÊN B đồng ý chịu mọi trách nhiệm về tính hợp pháp và xác thực của Hợp Đồng giữa BÊN B và Công ty [ ] nói trên trong việc ký kết hợp đồng này.

  3.  Việc thực hiện dịch vụ như nói tại đây sẽ được làm thành 03 bước :

  Bước 1:  BÊN A giao cho BÊN B các Sản Phẩm mẫu để tiến hành thử nghiệm tại Công ty [ ].

  Bước 2:   Công ty [ ] hoàn tất việc thử nghiệm và BÊN B cung cấp Báo Cáo Kết Quả Thử Nghiệm của Công ty [ ] cho BÊN A. Dựa trên kết qủa thử nghiệm BÊN A sẽ quyết định chấm dứt hay tiếp tục thực hiện hợp đồng này.

  Bước 3:   Trong trường hợp Sản Phẩm không đạt chất lượng như khi thử nghiệm mà gây tổn hại cho người sử dụng thì BÊN A có quyền yêu cầu điều chỉnh sản phẩm và thử nghiệm lại. 

 • Điều 2 - Phí dịch vụ

  Đáp lại các dịch vụ mà BÊN B thực hiện cho BÊN A như nêu tại Điều 1, BÊN A đồng ý thanh toán cho BÊN B Phí Dịch Vụ tương đương [ ] đồng ([ ] đồng chẵn) với các chi tiết như sau:

  2.1  Chi phí trọn gói cho việc thử nghiệm sản phẩm là [ ] đồng ([ ] đồng) và thuế giá trị gia tăng [ ] đồng ([ ] đồng). Chi phí này bao gồm cả quà tặng cho nhóm nghiên cứu và những người tự nguyện sử dụng thử Sản Phẩm trong chương trình thử nghiệm và các chi phí có liên quan mà BÊN B phải trả cho các bên thứ ba để thực hiện dịch vụ .

  2.2  Chi phí dịch vụ quản lý trả cho BÊN B là [ ] đồng ([ ] đồng) và thuế giá trị gia tăng là [ ] đồng ([ ] đồng).

 • Điều 3 - Phương thức thanh toán

  BÊN A sẽ thanh toán Phí Dịch Vụ nêu tại Điều 2 cho BÊN B theo hình thức chuyển khoản bằng tiền Đồng Việt Nam qua 03 đợt thanh toán, cụ thể như sau:

  3.1  Đợt 1: BÊN A sẽ thanh toán cho BÊN B chi phí thử nghiệm Sản Phẩm với số tiền tương đương  [ ] đồng ([ ] đồng) và khoản thuế giá trị gia tăng là [ ] đồng ([ ] đồng).

  3.2  Đợt 2: BÊN A sẽ thanh toán cho BÊN B 80% khoản phí nêu tại mục 2.3 điều  2 và 100% khoản phí nêu tại mục 2.2 điều 2 tương đương với số tiền là [ ] Đồng ([ ] đồng) và khoản thuế giá trị gia tăng là [ ] đồng ([ ] đồng).

  3.3  Đợt 3:  Số tiền còn lại của Hợp Đồng là [ ] đồng ([ ] đồng) và khoản thuế giá trị gia tăng [ ] đồng ([ ] đồng) sẽ được BÊN A thanh toán cho BÊN B trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày ngay sau ngày kết thúc năm thứ nhất của Hợp Đồng này và BÊN A nhận được hoá đơn GTGT hợp pháp của BÊN B.

 • Điều 4 - Quyền và nghĩa vụ của các bên

  4.1  Quyền và nghĩa vụ của BÊN A

  i.  Cung cấp Sản Phẩm mẫu cho BÊN B để thực hiện thử nghiệm bao gồm:

  -  [Tên sản phẩm] (mỗi loại 100 chai) để thử nghiệm.

  Việc cung cấp thêm sản phẩm để bù vào số sản phẩm bị mất trong trường hợp người tham gia thử nghiệm rút lui khỏi nghiên cứu sẽ được BÊN A quyết định căn cứ theo từng trường hợp căn cứ theo thông báo từ BÊN B cho BÊN A.

  ii.  BÊN A có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp BÊN B không đảm bảo được hay vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này về việc dành và duy trì cho BÊN A quyền độc quyền sử dụng kết quả thử nghiệm, logo và tên của Công ty [ ] cho các sản phẩm chống muỗi bao gồm tất cả các dạng sản phầm, cụ thể:

  1.  Nếu trong 6 tháng đầu tiên của hợp đồng (từ [ ] – [ ], BÊN B vi phạm nội dung cho phép độc quyền như nói tại đây, BÊN A sẽ có quyền yêu cầu BÊN B trả lại 80% khoản phí nêu tại mục 2.3 Điều 2, tức [ ] đồng và khoản thuế giá trị gia tăng là [ ] đồng.

  iii.  Cử nhân viên chuyên môn am hiểu về cách dùng và công dụng của Sản Phẩm để hướng dẫn BÊN B và Công ty [ ] tiến hành thử nghiệm;

  4.2  Quyền và nghĩa vụ của BÊN B:

  i.  Tiến hành tất cả các công việc cần thiết bao gồm mà không giới hạn bới ký kết, duy trì hiệu lực các thỏa thuận và hợp đồng cần thiết với Công ty [ ] nhằm đảm bảo mình có đầy đủ khả năng và thẩm quyền trong việc ký kết, thực hiện các công việc quy định tại Hợp Đồng này để BÊN A sử dụng hợp pháp và độc quyền kết quả thử nghiệm, logo và tên của Công ty [ ] để quảng cáo cho Sản Phẩm trong suốt thời hạn Hợp Đồng ;

  ii.  Thực hiện thử nghiệm theo đúng hướng dẫn của BÊN A;

 • Điều 5 - Quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật

  5.1  BÊN B cam kết bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến Sản Phẩm, Hợp Đồng này và hoạt động kinh doanh của BÊN A mà BÊN B biết được trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp Đồng. BÊN B sẽ không sử dụng và không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ bất kỳ một thông tin như nói trên cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  5.2  Các quy định tại Điều này vẫn duy trì hiệu lực sau khi Hợp Đồng này chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

 • Điều 6 - Không chuyển nhượng

  BÊN B không được quyền chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của BÊN A.

 • Điều 7 - Chấm dứt hợp đồng

  7.1  Các bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trong các trường hợp sau:

  i.  Trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật; hoặc

  ii.  Do một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo Hợp Đồng này và không sửa chữa vi phạm đó

  7.2  Khi chấm dứt Hợp Đồng này, các bên phải tiến hành thanh lý và lập biên bản thanh lý Hợp Đồng.Trong mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng, nghĩa vụ của BÊN B như nêu tại Điều 5 và Điều 6 sẽ luôn được tôn trọng và bảo đảm thực hiện.

 • Điều 8 - Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

  8.1  Hợp đồng này được giải thích theo và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

  8.2  Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan đến Hợp Đồng này, hai bên sẽ thảo luận để tìm giải pháp công bằng và hữu nghị để giải quyết tranh chấp. Nếu các bên không thỏa thuận được, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết bởi Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam.

 • Điều 9 - Các điều khoản chung

  Hợp Đồng này được lập thành 2 (hai) bản tiếng Anh và 2 (hai) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 (một) bản tiếng Anh và 1 (một) bản tiếng Việt để làm cơ sở thực hiện. Nếu có sự khác nhau giữa hai bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.

  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc thời hạn 2 (hai) năm kể từ ngày có kết quả thử nghiệm sản phẩm đạt yêu cầu và chấp thuận cho sử dụng logo và Kết quả thử nghiệm cùng tiêu ngữ quảng cáo.