cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP - Cty TNHH 2 thành viên trở lên và Cty TNHH 1 thành viên (MS 01)

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: 8ktHFnAxMI
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 26 điều

Mẫu hợp đồng này có thể được soạn thảo căn cứ vào những cơ sở pháp lý sau:
1. Thông báo số 448/TB-VPCP ngày 30/12/2016 Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (Tình trạng hiệu lực không xác định)
2. Thông báo số 451/TB-VPCP ngày 30/12/2016 Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Tình trạng hiệu lực không xác định)
3. Thông báo số 7305/TB-TCT ngày 30/12/2016 Kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử (Tình trạng hiệu lực không xác định)