cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Văn bản cho phép sử dụng độc quyền tên và hình ảnh cá nhân/ Talent Consent and Release Form

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: 8mtkWrdhZB
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
  • Ngôn ngữ:
Mục lục

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

VĂN BẢN CHO PHÉP 
SỬ DỤNG ĐỘC QUYỀN TÊN HOẶC HÌNH ẢNH CÁ NHÂN

Để đổi lấy thù lao cho công việc thực hiện theo Hợp Đồng Dịch Vụ ký ngày _______ (“Hợp Đồng”) giữa cá nhân tôi và Công ty [ ] hoặc với bên thứ ba được Công ty [ ] ủy quyền (khoản này được xem như là toàn bộ các thanh toán phải trả) mà tôi đã nhận đủ, tôi _____________________________________ [viết hoặc in họ tên đầy đủ],bằng văn bản này xác nhận rằng:

Theo đây, tôi cấp cho Công ty [ ] cùng với các chi nhánh, công ty liên kết, người đại diện hợp pháp, đại lý và những người được Công ty [ ] ủy quyền, quyền vĩnh viễn không hủy ngang và không hạn chế trong việc sử dụng và xuất bản tên của tôi (hoặc bất kỳ một nghệ danh nào) hoặc hình ảnh cá nhân của tôi dưới bất kỳ hình thức và phương tiện truyền thông nào được sử dụng, trong thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai, thể hiện trên ảnh chụp, phim, phương tiện điện tử, băng từ  hoặc phương tiện hữu hình khác với mục đích biên tập lại, kinh doanh hoặc quảng cáo, được thể hiện trên ấn phẩm, bảng quảng cáo, bao bì sản phẩm hoặc tài liệu giới thiệu sản phẩm và được sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác bằng bất kỳ phương tiện và cách thức nào tại bất kỳ khu vực địa lý nào trên toàn thế giới; việc sử dụng này không hạn chế điều chỉnh và bao gồm cả quyền đăng ký tác quyền đối với việc sử dụng và xuất bản tên và hình ảnh cá nhân của tôi.

Tôi từ bỏ tất cả các quyền kiểm tra và chấp thuận đối với các thành phẩm, bao gồm văn bản viết được tạo ra có liên quan đến việc sử dụng tên và/hoặc hình ảnh cá nhân của tôi.

Tôi hiểu rõ rằng một số thông tin mà tôi biết được trong công việc của tôi với Công ty [ ] và nhân viên của Công ty [ ] là thông tin thuộc sở hữu độc quyền của Công ty [ ] và tôi đồng ý giữ bí mật các thông tin này. Tôi cam kết, trong vòng ít nhất 3 năm kể từ lần Công ty [ ] phát hành vật phẩm quảng cáo cuối cùng có sử dụng tên và hình ảnh của tôi theo Hợp Đồng, sẽ không xuất hiện trên bất kỳ các vật phẩm quảng cáo cho bất kỳ một sản phẩm nào cạnh tranh với sản phẩm của Công ty [ ]  mà không có chấp thuận bằng văn bản của Công ty [ ], Công ty [ ] không được từ chối một cách bất hợp lý những chấp thuận như vậy.

Tôi theo đây miễn trách cho Công ty [ ], các đại diện hợp pháp, các đại lý và những người được Công ty [ ] ủy quyền khỏi tất cả các khiếu nại, nghĩa vụ liên quan đến việc tạo dựng lại các vật phẩm mang tên hoặc hình ảnh cá nhân của tôi. Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý chấp thuận toàn bộ nội dung bản cam kết này.

Chữ ký : _____________________________________________ 

Tên: __________________________  Ngày: ___________________________

Địa chỉ: ______________________________________________

Người làm chứng: _________________ 

Chúng tôi là cha/mẹ của trẻ vị thành niên đã ký tên trên đây và chúng tôi có quyền hợp pháp để thực hiện những cho phép trên đây. Chúng tôi chấp thuận và chịu trách nhiệm về những nội dung đã nêu ở phần trên. 

Chữ ký : _______________________________________________ 

Tên: __________________________  Ngày: ___________________________

Địa chỉ: ________________________________________________

Người làm chứng: _________________