cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty Logistics)/ Joint Venture Contract

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: 9ZS5k1ojaV
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 16 điều