cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT

Số: [ ]

-  Căn cứ các quy định của pháp luật;

-  Căn cứ Biên bàn đàm phán, thương thảo giữa các bên ngày [ ] tháng [ ] năm [ ];

Hôm nay, ngày [ ] tháng [ ] năm [ ], chúng tôi gồm:

I.  Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là Bên A): CÔNG TY [ ]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Điện thọai:  [ ]  Fax: [ ]
 • Tài khoản số:   [ ] tại ngân hàng [ ]
 • Mã số thuế:   [ ]
 • Đại diện:   Ông [ ]  Chức vụ: [ ]

II.  Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là Bên B): CÔNG TY [ ]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Điện thọai:  [ ]  Fax: [ ]
 • Tài khoản số:   [ ] tại ngân hàng [ ]
 • Mã số thuế:   [ ]
 • Đại diện:   Ông [ ]  Chức vụ: [ ]

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 • Điều 1. Nội Dung Hợp Đồng

  Bên B đồng ý chuyển nhượng và Bên A đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền trên đất với những nội dung sau:

  1.1  Quyền sử dụng đất: Bên B sẽ chuyển nhượng cho Bên A quyền sử dụng khu đất có những đặc điểm cụ thể sau:

  -  Vị trí khu đất: Khu đất nằm trên mặt tiền đường [ ], tỉnh [ ]

  -  Giấy chứng nhận QSD đất: khu đất thuộc thửa đất số [ ], tờ bản đồ số [ ] thuộc Giấỵ chứng nhận QSD đất số [ ] do [ ] cấp ngày [ ]

  -  Diện tích khu đất: [ ]m2

  + Chiều rộng theo mặt tiền đường: [ ] m

  + Chiều sâu trung bình: ~ [ ]m

  -  Mục đích sử dụng: Đất khu dân cư

  -  Thời hạn sử dụng: Ổn định

  1.2  Tài sản gắn liền trên đất: Tài sản gắn liền trên đất là cửa hàng xăng dầu (CHXD) loại 2 và các công trình đi kèm CHXD được Bên B thiết kế, lập dự toán, thi công xây dựng theo đúng thiết kế, dự toán đã được Bên A phê duyệt.

  1.3  Sau khi hai bên đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng và sang tên, Bên A có toàn quyền sử dụng, nhận đền bù (nếu giải tỏa) và các quyền lợi khác theo luật định trên toàn bộ diện tích của lô đất đã nói ở trên.

 • Điều 2. Giá Trị Hợp Đồng Và Phương Thức Thanh Toán

  2.1.  Tổng giá trị hợp đồng tạm tính là: [ ] đồng. Trong đó:

  2.1.1.  Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất: [ ] đồng và được tính cố định, không thay đổi cho tới khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và sang tên quyền sử dụng đất cho Bên A.

  2.1.2.  Giá trị chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tạm tính là: [ ] đồng.

  2.2.  Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

  −  Đơn vị thụ hưởng: [ ] 

  −  Số tài khoản: [ ]

  2.3.  Tiến độ thanh toán: làm 04 giai đoạn

  2.3.1.  Giai đoạn 1:

  Sau khi hai bên đã ký hợp đồng và Bên B phải chuyển cho Bên A bảo đảm thực hiện Hợp đồng bằng bảo lãnh của Ngân hàng có giá trị bằng 10% tổng giá trị chuyển nhượng tạm tính của Hợp đồng.

  Chứng từ thanh toán:

  + Giấy đề nghi tạm ứng của Bên B.

  + Bảo đảm thực hiện Hợp đồng bằng bảo lãnh của Ngân hàng (bản gốc).

  2.3.2.  Giai đoan 2:

  Sau khi Bên B được cơ quan chính quyền địa phương có thẩm quyền cấp giấy chấp thuận địa điểm xây dựng CHXD trên lô đất nói trên và Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ký kết giữa Bên A và Bên B được cơ quan có chức năng của địa phương chứng thực.

  Chứng từ thanh toán:

  + Giấy đề nghị tạm ứng của Bên B.

  + Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ký giữa Bên A và Bên B có chứng thực của cơ quan có chức năng của địa phương (bản gốc),

  2.3.3.  Giai đoạn 3:

  Sau khi Bên B được cấp Giấy phép xây dựng CHXD tại lô đất nói trên và khởi công xây dựng CHXD, Bên A sẽ tạm ứng 30% giá trị chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tương đương [ ] đồng.

  Chứng từ thanh toán:

  + Giấy đề nghị tạm ứng của Bên B

  + Giấy phép xây dựng CHXD (bản sao có công chứng)

  2.3.4.  Giai đoạn 4:

  Số tiền còn lại sẽ được thanh toán cho Bên B ngay sau khi Bên B hoàn tất toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng sang tên cho chủ quyền đất cho Bên A, hoàn thành việc xây dựng CHXD và đăng bộ, sang tên cho Bên A.

  Chứng từ thanh toán:

  + Giấy đề nghị thanh toán của Bên B.

  + Hóa đơn GTGT hợp lệ.

  + Biên bản nghiệm thu, bàn giao CHXD.

 • Điều 3. Trách Nhiệm Của Các Bên

  3.1  Trách nhiệm Bên B

  3.1.1.  Bên B chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm thực hiện Hợp đồng bằng bảo lãnh của Ngân hàng có giá trị bằng 10% tổng giá trị chuyển nhượng tạm tính của Hợp đồng.

  3.1.2.  Bên B chịu trách nhiệm thanh toán dứt điểm mọi nghĩa vụ tài chính với Nhà Nước, chủ sở hữu trước đó hoặc với các bên khác có liên quan đối với lô đất và tài sản gắn liền với đất trước khi bàn giao cho Bên A. Nếu có sự khiếu nại, tranh chấp gì thì Bên A được miễn trách nhiệm.

  3.1.3.  Bên B chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các thủ tục đăng bộ, chuyển quyền sử dụng đất sang tên cho Bên A cho tới khi hồ sơ hoàn tất và đã được Chính quyền địa phương có thẩm quyền chấp thuận. Chi phí các bên sẽ chịu theo quy định của Nhà Nước.

  3.1.4.  Phối hợp với Bên A tiến hành nghiệm thu, bàn giao lô đất, tài sản gắn liền với đất và tất cả các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các giấy tờ pháp lý, các loại giấy phép liên quan đến hoạt động của CHXD. 

  3.2  Trách nhiệm Bên A:

  3.2.1.  Thanh toán cho Bên B theo đúng tiến độ và giá trị đã cam kết ghi tại điều 2, khoản 2.2 của Hợp đồng này.

  3.2.2.  Bên A có trách nhiệm đóng thuế trước bạ sang tên lô đất trên cho Bên A. Giám sát việc thực hiện thi công, xây lắp CHXD của Bên B.

  3.2.3.  Phối hợp với Bên B nghiệm thu, bàn giao và tiếp nhận lô đất, tài sản gắn liền với đất và tất cả các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các giấy tờ pháp lý, các loại giấy phép liên quan đến hoạt động của CHXD.

 • Điều 4. Chấm Dứt Hợp Đồng Và Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng

  4.1  Trong vòng 180 ngày kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực, nếu Bên B không thực hiện các trách nhiệm của mình như quy định tại Điều 3, khoản 3.1 của Hợp đồng này mà không có lý do chính đáng, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

  4.2  Nếu Bên A không hoàn thành các trách nhiệm của mình như quy định tại Điều 3, khoản 3.2 của Hợp đồng này thì Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng.

 • Điều 5. Điều Khoản Chung

  5.1.  Các biên bản, các bản vẽ và các văn bản thỏa thuận đã được hai bên ký kết trong quá trình đàm phán, thực hiện Hợp đồng được đính kèm là các phụ lục, phụ kiện không tách rời của bản Hợp đồng này.

  5.2.  Trong thời gian Hợp đồng này có hiệu lực, nếu giá vật tư có biến động lớn hơn ±10% thì hai bên sẽ thương lượng trên tinh thần hợp tác trên nguyên tắc đảm bảo và tôn trọng lợi ích của cả hai bên.

  5.3.  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu có vướng mắc xảy ra hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Nếu không thương lượng được, hai bên sẽ đưa ra tòa án giải quyết và hai bên có trách nhiệm thực hiện theo phán quyết của tòa án, án phí sẽ do bên thua kiện chịu.

  5.4.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 6 bản, Bên A giữ 4 bản, Bên B giữ 2 bản có giá trị pháp lý như nhau.