cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

THỎA THUẬN TÀI TRỢ NHÂN VIÊN MUA XE

Số []

Hôm nay, vào lúc [] ngày [] tháng [] năm [] chúng tôi:

I.  NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

 • Tên công ty: []
 •  Người đại diện: []
 • Quốc tịch: []
 •  Chức vụ: []
 • Điên thoại: []
 • Địa chỉ: []

(Dưới đây được gọi tắt là “Công ty”)

II.  NGƯỜI LAO ĐỘNG:

 • Họ tên: []
 • Quốc tịch: []
 • Sinh ngày: [] tại: []
 • Nghề nghiệp: []
 • Địa chỉ thường trú: []
 • Số CMND:[] cấp ngày: [] tại: []
 • Số sổ lao động (nếu có): []

(Dưới đây được gọi tắt là Nhân viên”)

CĂN CỨ VÀO:

-  Căn cứ vào Chính sách Kế Hoạch Trung Thành của [] ban hành ngày [] tháng [] năm []; và

-  Căn cứ vào vị trí công việc của Nhân viên trong Công ty; và

-  Căn cứ vào nhu cầu đi lại của Nhân Viên phục vụ cho công việc kinh doanh của Công ty cũng như công việc riêng của Nhân Viên.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi và sau cùng đã thống nhất ký kết với nhau các điều khoản như sau:  

ĐỊNH NGHĨA:

1.  Chi Phí Vận Hành Xe: bao gồm chi phí tiền xăng, nhớt, rửa xe, chổ gởi xe, bảo trì, phụ tùng thay thế, sửa xe, bảo hiểm xe, đăng kiểm xe, lương tài xế và tiền bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba khi xe gây ra tai nạn mà không được Công ty bảo hiểm chi trả.

2.  Giá Xe: Là giá tiền chiếc xe mà nhà sản xuất xe hơi hay đại lý của nhà sản xuất xe hơi bán ra thị trường (không bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng bao gồm thuế tiêu thụ đặt biệt, lệ phí trước bạ, chi phí bảo hiểm và đăng kiểm tại thời điểm mua xe).

3.  Thỏa Thuận: tức là Thỏa Thuận này cùng với các phụ lục đính kèm theo Thỏa Thuận này (nếu có).

4.  Thời điểm Mua Xe: là thời điểm mà các thủ tục liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu Xe đã được Công ty thực hiện hoàn tất và quyền sở hữu Xe đã hoàn toàn được chuyển sang cho Công ty.

5.  Tổng Tiền Lương Hàng Tháng: là số tiền mà Nhân Viên chính thức nhận được từ Công ty như được quy định trong Hợp đồng lao động ký kết giữa hai bên, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty hay bất kỳ một thỏa thuận nào khác giữa hai bên (nếu có). Tổng Tiền Lương Hàng Tháng, sẽ bao gồm nhưng không giới hạn, tiền lương và các khoản trợ cấp và tiền thưởng sau thuế mà Nhân Viên nhận được trong tháng.

6.  Xe: là chiếc xe hơi bốn bánh mà Nhân Viên chọn mua theo Thỏa Thuận này.

 • Điều 1: Đề Nghị Mua Xe

  Nhân Viên theo đây đề nghị với Công ty và Công ty đồng ý với đề nghị của Nhân Viên về việc Công ty sẽ mua một chiếc Xe cho Nhân Viên sử dụng

 • Điều 2: Quyền Lựa Chọn Xe

  2.1  Nhân viên sẽ được quyền chọn lựa chiếc Xe mà mình muốn mua. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Xe phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây:

  2.1.1.  Xe phải hoàn toàn mới; và

  2.1.2.  Nhân viên có bằng lái xe bốn bánh do một cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và vẫn còn hiệu lực sử dụng tới sau Thời Điểm Mua Xe và với bằng lái xe đó Nhân Viên có quyền lái chiếc Xe muốn mua; và

  2.2  Bất kỳ sự thay đổi nào về Tổng Tiền Lương Hàng Tháng của Nhân Viên trong Thời Hạn Ba Năm được tính kể từ Thời Điểm Mua Xe sẽ không làm ảnh hưởng đến số tiền mà Công ty bỏ ra để tài trợ cho Nhân Viên mua Xe.

 • Điều 3: Quyền Sở Hữu Xe

  3.1  Nhân viên sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các Chi Phí Vận Hành Xe trong suốt thời gian sử dụng Xe trừ các chi phí bảo hiểm và đăng kiểm Xe trong Thời Hạn Ba Năm do Công ty chi trả.

  3.2  Công ty sẽ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu Xe cho Nhân Viên ngay sau Thời Hạn Ba Năm nếu Nhân Viên vẫn còn chính thức làm việc cho Công ty tại thời điểm đó.

  3.3  Nhân Viên có nghĩa vụ phải hoàn trả lại Xe cho Công ty trong tình trạng còn tốt theo điều kiện bảo quản bình thường trong các trường hợp sau:

  3.3.1.  Nhân Viên xin Công ty cho thôi việc; hoặc

  3.3.2.  Bất kỳ lý một lý do nào khác mà Công ty cho là hợp lý. 

 • Điều 4: Quyền Sử Dụng Và Cho Thuê Lại Xe

  Trong Thời Hạn Ba Năm, Nhân Viên được toàn quyền sử dụng Xe cho mục đích kinh doanh của Công ty hay cho bất kỳ mục đích riêng tư hợp pháp nào khác của mình hoặc cho một bên thứ ba nào khác sử dụng hợp pháp dưới hình thức cho mượn hay cho thuê theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 • Điều 5: Tai Nạn Giao Thông Và Làm Mất Xe

  5.1  Tai nạn giao thông: Nhân Viên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc thanh toán tất cả các khoản chi phí có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến tạn nạn Xe (bất kể người gây ra tai nạn là ai), bao gồm việc sửa chữa Xe trở lại nguyên trạng ban đầu như trước khi xảy ra tai nạn.

  5.2  Mất Xe: Trong trường hợp Nhân Viên hay một bên thứ ba được Nhân Viên cho mượn hay cho thuê làm mất xe do bị trộm, cướp hay vì bất kỳ một lý do nào khác trong Thời Hạn Ba Năm thì Nhân Viên có trách nhiệm phải hoàn lại cho Công ty toàn bộ Giá Xe ban đầu (trừ trường hợp Tổng Giám đốc Công ty quyết định một mức Giá Xe khác thấp hơn) bằng việc trích từ Tổng Tiền Lương Hàng Tháng của Nhân Viên một khoản tiền hợp lý theo quyết định của Công ty và theo quy định của pháp luật lao động để bồi hoàn cho Công ty cho đến khi hoàn tất số tiền mua Xe của Công ty. 

 • Điều 6: Cam Kết Của Công ty Và Nhân Viên

  6.1  Cam kết của Công ty

  6.1.1.  Đảm bảo đầy đủ nguồn tài chính để mua Xe ngay khi nhận được yêu cầu hợp lệ của Nhân Viên;

  6.1.2.  Nhận lại Xe của Nhân Viên khi xảy ra một trong các sự kiện được quy định tại Điều 3.4 ở trên.

  6.2  Cam kết của Nhân Viên

  6.2.1.  Trả cho nhà nước các khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có) phát sinh từ việc được Công ty chuyển quyền sở hữu Xe khi khoản thuế đó đến hạn phải trả;

  6.2.2.  Bảo đảm Xe được sử dụng, sửa chữa cũng như bảo quản trong điều kiện tốt tương tự như trong trường hợp Nhân Viên là người chủ Xe thực sự trong Thời Hạn Ba Năm;

  6.2.3.  Hoàn trả lại Xe cho Công ty khi Nhân Viên không thể thỏa mãn các điều kiện liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu Xe được nêu ở trên; và

 • Điều 7: Giải Quyết Tranh Chấp

  Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp liên quan đến hay phát sinh trong Thỏa Thuận này, trước hết các bên sẽ cố gắng giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp hai bên không thể tự giải quyết với nhau được thì vụ việc sẽ được đưa ra một tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo quy định của luật pháp Việt Nam. Phán quyết của tòa án là chung cuộc và các bên có nghĩa vụ phải tuân theo. Các chi phí liên quan trực tiếp đến vụ kiện sẽ do bên thua kiện gánh chịu.

 • Điều 8: Điều khoản chung

  8.1  Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Thỏa Thuận này đều phải được lập thành văn bản và được sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị pháp lý và có tính chất ràng buộc đối với các bên.

  8.2  Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này bị vô hiệu hoặc không có hiệu lực thi hành thì sẽ được loại bỏ hoặc tách biệt trong phạm vi mà nó bị vô hiệu hoặc không có hiệu lực thi hành mà thôi. Các điều khoản khác của Thỏa Thuận này sẽ vẫn duy trì giá trị pháp lý và có hiệu lực thi hành riêng biệt bất chấp các điều khoản bị loại bỏ hoặc bị tách biệt đó.

  8.3  Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  8.4  Thỏa Thuận này được làm thành bốn bản chính bao gồm hai bản tiếng Việt và hai bản tiếng Anh. Mỗi bên giữ 1 bản chính tiếng Việt và một bản chính tiếng Anh để làm bằng và thực hiện. Cả hai bản tiếng Việt và tiếng Anh đều có giá trị pháp lý như nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự không nhất quán giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì sẽ căn cứ trên bản tiếng Việt để giải thích các điều khoản của Thỏa Thuận này.