cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  Thỏa Thuận Đặt Cọc Mua Đất Nông Nghiệp

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 2
 • Mã hợp đồng: BqXxug9SI9
 • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
 • Ngôn ngữ:
Mục lục

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


THỎA THUẬN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày [ ], tại [ ], chúng tôi gồm:

I.  BÊN A 

 • Họ và tên:   [ ]   
 • Sinh năm:  [ ]
 • Số CMND:  [ ]  Cấp ngày [ ]. Tại: [ ].
 • Thường trú:  [ ]

Là người được giao quyền sử dụng [ ]m2 đất tọa lạc tại [ ] theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số [ ] (sau đây gọi là “Khu đất”).  

II.  BÊN B

 • Tên công ty:  [ ] 
 • Số ĐKKD:   [ ]
 • Địa chỉ trụ sở:  [ ]
 • Điện thoại:  [ ]    Fax: [ ]
 • Đại diện:  [ ]
 • Số Hộ chiếu:   [ ]     Ngày cấp: [ ]


XÉT RẰNG:

(A)  Bên B muốn thực hiện nhận chuyển nhượng Khu đất;

(B)  Sự thỏa thuận của các bên về các điều khoản và điều kiện chuyển quyền sử dụng Khu đất đề cập dưới đây; và

(C)  Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng Khu đất cho bên B độc quyền sử dụng theo các quy định của pháp luật có liên quan của Việt Nam.


Các bên đồng ý ký Thỏa thuận này để ghi nhận cam kết của mỗi bên và khoản tiền đặt cọc chi phí chuyển nhượng Khu đất theo các điều khoản và điều kiện như sau: