cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN, TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ CẤP CAO

Số: [ ]

Hợp đồng tư vấn, tuyển chọn Nhân sự cấp cao này có hiệu lực từ ngày [ ] (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa:

I.  [CÔNG TY]

 • Địa chỉ: [ ] 
 • Điện thoại:  [ ] 
 • Website:  [ ]
 • Số tài khoản:  [ ]
 • Đại diện:  [ ]
 • Chức danh:  [ ]

(Sau đây gọi là “Bên A”)

II.  [CÔNG TY]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Telephone:  [ ] 
 • Fax:   [ ] 
 • MST:  [ ]
 • Đại diện:  [ ]
 • Chức danh:  [ ]
 • (Sau đây gọi là “Bên B”)

Bên A cam kết cung cấp dịch vụ tuyển chọn nhân sự cao cấp đáp ứng các yêu cầu của quý công ty (“Dịch vụ”) được liệt kê ở bản Yêu cầu của bên B (“Bản yêu cầu”). Hợp đồng này cung cấp những điều khoản của dịch vụ như sau.

 • ĐIỀU 1. Phương Pháp Tuyển Chọn

  1.1.  Tiếp xúc, phỏng vấn và sàng lọc ứng viên. Sau khi đã hoàn tất các cuộc phỏng vấn, chúng tôi sẽ chuyển đến quý khách hàng danh sách các ứng viên đã qua quá trình tuyển chọn và chúng tôi nhận thấy các ứng viên được đề cử đáp ứng các yêu cầu của quý khách hàng.

  1.2.  Chúng tôi thường xuyên thông tin qua lại với khách hàng về các ứng viên được đề cử để hiểu thêm chất lượng ứng viên có đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng và cần điều chỉnh thêm gì hay không. Đối với mỗi một ứng viên đề cử, ngoài tiểu sử của cá nhân đó, chúng tôi sẽ gởi thêm báo cáo nhận xét của chúng tôi về ứng viên.

  1.3.  Sau khi xem xét tiểu sử và nhận xét của chúng tôi, các ứng viên được tuyển chọn tiếp tục vào tiếp các vòng trong và sẽ đựợc chúng tôi sắp xếp lịch phỏng vấn theo yêu cầu của khách hàng.

 • ĐIỀU 2. Thời Gian Biểu Của Một Quá Trình Tuyển Chọn

  Công Việc Thực Hiện

  Tuần 1  

  Tuần 2  

  Tuần 3  

  Tuần 4  

  Tuần 5  

  Tuần 6  

  Tuần 7  

  Tuần 8-9  

  Lên kế hoạch và giai đọan chuẩn bị

  X

  Hoạch định đối tượng ứng viên tiềm năng và tiếp cận

  X

  Bên A thực hiện phỏng vấn và nhận xét

  X

  Đề cử ứng viên

  X

  Khách hàng nghiên cứu và xem xét

  X

  Ứng viên xem xét và phản hồi

  X

  Thỏa thuận mức lương, kiểm tra

  X

 • ĐIỀU 3. Mức Phí Dịch Vụ

  3.1.  Chúng tôi có áp dụng chính sách phí trả trước cho mỗi một yêu cầu tuyển chọn nhân sự cao cấp. Khoản phí trả trước thay đổi tùy theo từng yêu cầu.

  3.2.  Đối với yêu cầu cụ thể của quý công ty, tuyển chọn vị trí nhân sự cao cấp, chúng tôi đề nghị mức phí là [ ]% trên tổng số thu nhập bằng tiền mặt năm đầu tiên của mỗi ứng viên bao gồm các khoản lương, thưởng và các thu nhập khác.

  3.3.  Các chi phí khác bao gồm các khoản phí phát sinh trong quá trình thực hiện việc tuyển chọn sẽ được thanh toán hàng tháng. 

 • ĐIỀU 4. Thời Gian Bảo Hành

  Trong trường hợp ứng viên được giới thiệu thành công không đáp ứng yêu cầu hoặc từ chối công việc trứơc thời gian [ ] tháng kể từ ngày bắt đầu. Bên A sẽ có trách nhiệm tìm ứng viên thay thế và sẽ không thu thêm khoản phí tuyển dụng.

 • ĐIỀU 5. Bí Mật

  Các Bên nhận sau đây thừa nhận rằng tất cả các thông tin liên quan tới Hợp đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn các giám đốc, đại lý hoặc nhân viên của các bên) (“Thông Tin Mật”), là tuyệt mật.

 • ĐIỀU 6. Bất Khả Kháng

  Không Bên nào bị xem là vi phạm nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng nếu việc vi phạm nghĩa vụ đó chỉ do hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác, mất điện, nổi loạn, chiến tranh dân sự, phản đối quốc tế hoặc chiến tranh và các sự kiện khác vượt quá khả năng kiểm soát của Bên bị ảnh hưởng. 

 • ĐIỀU 7. Ngày Hiệu Lực

  Hợp đồng sẽ có hiệu lực trong [ ] kể từ ngày ký trừ khi hoặc cho đến khi bị chấm dứt sớm hơn bởi các bên phù hợp với Điều 8 bên dưới. 

 • ĐIỀU 8. Chấm Dứt Hợp Đồng

  8.1.  Ngoài việc phải tuân theo Điều 8.2 dưới đây, Hợp đồng này có hiệu lực và sẽ chỉ chấm dứt theo thỏa thuận của các bên.

  8.2.  Chấm dứt do vi phạm:

  8.2.1.  Các vi phạm có khả năng khắc phục:

  Hợp đồng này có thể bị chấm dứt nếu một Bên vi phạm bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này và Bên đó không thể khắc phục vi phạm theo thông báo gửi bởi Bên kia trong đó nêu rõ vi phạm, biện pháp khắc phục, và thời gian hợp lý cho việc khắc phục (không nhiều hơn [ ] ngày).

  8.2.2.  Các Vi phạm không có khả năng khắc phục:

  Nếu vi phạm không có khả năng khắc phục, Bên còn lại có thể chấm dứt Hợp đồng này sau khi có thông báo vi phạm gửi cho Bên vi phạm.

 • ĐIỀU 9. Luật Điều Chỉnh

  Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Các Bên có thể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết trong trường hợp các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này không được giải quyết thành công thông qua thương lượng, hòa giải. 

 • ĐIỀU 10. Thi Hành

  Hợp đồng này sẽ được làm thành [ ] bản chính tiếng Việt miễn là không Bên nào bị ràng buộc vào Hợp đồng này trừ khi và cho đến khi tất cả các Bên ký kết một bản chính.