cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI sản phẩm dinh dưỡng/mỹ phẩm (MS 01)

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 2
 • Mã hợp đồng: GCgL9fwCVJ
 • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
 • Ngôn ngữ:
 • Số lượng điều khoản: 34 điều

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI này (“Hợp Đồng”) được lập ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] giữa và bởi:

1.  CÔNG TY [ ], một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có các chi tiết như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  số: [ ] do [ ] cấp ngày [ ]
 • Mã số thuế:                                                     [ ]
 • Địa chỉ:                                                            [ ]
 • Điện thoại:                                                       [ ]
 • Fax:                                                                 [ ]
 • Đại diện bởi:                                                    [ ]
 • Chức vụ:                                                          [ ]

(Sau đây gọi tắt là “Công Ty”)
2.  [NHÀ PHÂN PHỐI], một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có các chi tiết như sau:
 • Giấy Đăng Ký Kinh Doanh số:                        [ ] do [ ] cấp ngày [ ]
 • Mã số thuế:                                                     [ ]
 • Địa chỉ:                                                            [ ]
 • Điện thoại:                                                       [ ]
 • Fax:                                                                 [ ]
 • Đại diện bởi:                                                   [ ]
 • Chức vụ:                                                         [ ]
(Sau đây gọi tắt là “Nhà Phân Phối”)
Công Ty và Nhà Phân Phối sau đây có thể được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.
XÉT RẰNG:
(A)  Công Ty, một công ty được thành lập hợp pháp theo Luật Pháp Việt Nam, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng, mong muốn chỉ định Nhà Phân Phối làm đơn vị phân phối, bán lại các Sản Phẩm của Công Ty;
(B)  Nhà Phân Phối, một công ty được thành lập hợp pháp theo Luật Pháp Việt Nam, có chức năng phân phối sản phẩm, mong muốn trở thành đơn vị phân phối các Sản Phẩm của Công Ty.
NAY, DO ĐÓ, Các Bên theo đây đồng ý ký kết Hợp Đồng này với những điều khoản và điều kiện sau đây:

 • Điều 1: Định nghĩa

  Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu hiểu khác đi, các từ ngữ dưới đây khi được sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ có nghĩa như sau: 
  1.1 “Hợp Đồng” nghĩa là hợp đồng phân phối này bao gồm tất cả các sửa đổi, bổ sung, phụ lục, thông báo, các biên bản thỏa thuận, nếu có;
  1.2 “Sản Phẩm” nghĩa là các sản phẩm được quy định tại Mục 1, Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này và các thông báo thay đổi, bổ sung danh mục sản phẩm này của Công Ty theo từng thời điểm;
  1.3 “Đăng Ký Sản Phẩm” nghĩa là việc đăng ký sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam trước khi thực hiện việc kinh doanh Sản Phẩm;
  1.4 “Chỉ Tiêu KPI” nghĩa là chỉ số đánh giá thành tích cơ bản như quy định tại Mục 5, Phụ Lục 1 Hợp Đồng này;
  1.5 “Địa Bàn” nghĩa là phạm vi lãnh thổ mà Nhà Phân Phối được quyền phân phối, bán lại Sản Phẩm theo sự chỉ định của Công Ty như được đề cập tại Mục 2, Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này;
  1.6 “Đại Diện Bán Hàng” nghĩa là người được Công Ty chỉ định và chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát việc bán, khuyến mãi và quảng cáo Sản Phẩm trên Địa Bàn;
  1.7 “Kỳ Hạn Mua Hàng” nghĩa là mỗi hai tháng kể từ ngày Hợp Đồng này có hiệu lực và kéo dài trong suốt Thời Hạn của Hợp Đồng này;
  1.8 “Đơn Đặt Hàng” nghĩa là mẫu đơn đặt hàng như quy định tại Phụ Lục 2, Hợp Đồng này;
  1.9 “Thời Hạn” nghĩa là thời hạn của Hợp Đồng này như quy định tại Điều 18 của Hợp Đồng;
  1.10 “Sự Kiện Bất Khả Kháng” có nghĩa là những sự kiện xảy ra bất ngờ, vượt ra ngoài ý chí và sự kiểm soát hợp lý của một Bên, theo đó, bất kể Bên đó đã thực hiện một cách nghiêm túc Hợp Đồng này, Bên đó không thể dự liệu hoặc phòng ngừa được, và ngăn cản Bên đó thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc việc thực hiện nghĩa vụ của Bên đó xem như không thực tế và bất khả thi trong các tình huống cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động quân sự, chiến tranh, nổi loạn, hành động phá hoại, động đất, hỏa hoạn, cháy nổ, lũ lụt, dịch bệnh, thiên tai, bạo động hoặc các bất lợi khác về điều kiện thời tiết, các cuộc đình công, lãng công, sự thay đổi luật hoặc quyết định của tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chậm trễ trong việc vận chuyển hoặc giao hàng hóa do công ty vận tải, các phương tiện truyền thông không hoạt động hoặc các nguồn nguyên liệu thô không được cung cấp;
  1.11 “Tài Sản Trí Tuệ” có nghĩa là bất kỳ thương hiệu hiện tại hoặc tương lai hoặc tên thương mại (có đăng ký hoặc không đăng ký), bản quyền, bằng sáng chế, thiết kế hoặc quyền sở hữu khác liên quan đến Sản Phẩm, bao bì hoặc các tài liệu tiếp thị của Sản Phẩm thuộc quyền sở hữu của và/hoặc cấp phép cho Công Ty;
  1.12 “Nhãn Hiệu Được Cấp Phép” nghĩa là thương hiệu liên quan đến Sản Phẩm được Công Ty sử dụng như liệt kê tại Phụ Lục 3, Hợp Đồng này;
  1.13 “Việt Nam” nghĩa là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 
  1.14 “VNĐ hoặc Việt Nam Đồng” nghĩa là đồng tiền hợp pháp của Việt Nam; và
  1.15 “Luật Pháp Việt Nam” nghĩa là là tất cả các luật, bộ luật, pháp lệnh, nghị định, quy chế, quyết định, thông tư, hướng dẫn, quy tắc, lệnh hoặc các văn bản pháp lý khác của các cơ quan nhà nước Việt Nam đã được ban hành, phổ biến công khai và có hiệu lực pháp lý cũng như các sửa đổi hoặc thay thế chúng vào từng thời điểm.

 • Điều 2: Chỉ định Nhà Phân Phối

  2.1 Công Ty, bằng Hợp Đồng này, chỉ định Nhà Phân Phối làm nhà phân phối không độc quyền của Công Ty để phân phối, bán lại các Sản Phẩm trong phạm vi Địa Bàn thông qua các kênh phân phối như quy định tại mục 3, Phụ Lục 1, Hợp Đồng này. Nhà Phân Phối, bằng văn bản này, đồng ý sự chỉ định nói trên của Công Ty, đồng thời, Nhà Phân Phối cũng đồng ý rằng sẽ không làm nhà phân phối hoặc đại lý cho bất cứ sản phẩm nào mà theo ý kiến của Công Ty là cạnh tranh với Sản Phẩm của Công Ty.

 • Điều 3: Sản phẩm

  3.1 Công Ty sẽ cung cấp Sản Phẩm cho Nhà Phân Phối với tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như đã công bố tại Việt Nam.
  3.2 Công Ty có quyền thay đổi Sản Phẩm bất kỳ lúc nào, bằng cách hoặc là thay đổi thành phần, công thức, thiết kế, quy trình sản xuất hoặc quy cách đóng gói Sản Phẩm mà Công Ty cho là hợp lý; hoặc theo quyết định của Công Ty, thu hồi bất kỳ Sản Phẩm nào hoặc bổ sung thêm các Sản Phẩm khác.

 • Điều 4: Đặt hàng, chấp nhận và giao hàng

  4.1 Nhà Phân Phối sẽ đặt hàng từ Công Ty bằng cách điền đầy đủ và gửi Đơn Đặt Hàng cho Công Ty hoặc nhân viên kinh doanh của Công Ty. Nhà Phân Phối không được thay đổi hoặc từ chối nhận Sản Phẩm sau khi Đơn Đặt Hàng được Công Ty chấp nhận, trừ trường hợp được Công Ty chấp thuận trước bằng văn bản.
  4.2 Công Ty sẽ chấp nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng sau khi đại diện có thẩm quyền của Công Ty đã điền đầy đủ và ký vào phần xác nhận của Đơn Đặt Hàng và gửi Đơn Đặt Hàng lại cho Nhà Phân Phối. 
  4.3 Việc giao Sản Phẩm sẽ do Công Ty hoặc đại diện của Công Ty thực hiện đến địa điểm được ghi trong Đơn Đặt Hàng bằng chi phí của Công Ty. 

 • Điều 5: Giá và chiết khấu

  5.1 Giá bán cho mỗi loại Sản Phẩm mà Nhà Phân Phối phải trả theo Hợp Đồng này sẽ được Công Ty ấn định vào thời điểm Công Ty chấp nhận mỗi Đơn Đặt Hàng.  
  5.2 Nhà Phân Phối phải thanh toán giá mua Sản Phẩm cho Công Ty theo mức giá do Công Ty ban hành có hiệu lực tại thời điểm Nhà Phân Phối đặt hàng trừ đi chiết khấu (nếu có).
  5.3 Công Ty có quyền điều chỉnh giá Sản Phầm tùy từng thời điểm và giá điều chỉnh này sẽ được áp dụng kể từ ngày được quy định. Nếu Nhà Phân Phối quyết định kết hợp giá điều chỉnh này vào giá bán của mình thì chỉ được thực hiện bán theo giá mới sau khi nhận được số hàng hóa được Công Ty tính theo giá mới. Trước khi thực hiện giá bán mới, Nhà Phân Phối sẽ phải bán toàn bộ số hàng tồn kho hiện tại và các đơn đặt hàng còn tồn đọng theo giá cũ.

 • Điều 6: Thanh toán

  6.1 Nhà Phân Phối sẽ thanh toán bằng Việt Nam Đồng cho số lượng Sản Phẩm được Công Ty chấp thuận giao hàng trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày Nhà Phân Phối nhận được xác nhận đơn hàng của Công Ty, vào tài khoản ngân hàng như sau:
  • Chủ Tài khoản: [ ]
  • Tài khoản số:[ ]
  • Ngân Hàng:[ ]
  6.2 Nếu Nhà Phân Phối không thanh toán cho Sản Phẩm vào ngày đến hạn, thì Công Ty, tùy theo quyết định của mình, có quyền áp dụng một hoặc một số biện pháp sau:
  6.2.1. ngưng giao hàng đối với các đơn đặt hàng chưa thanh toán và ngưng hỗ trợ bán hàng cho đến khi tiền nợ quá hạn được thanh toán đầy đủ; 
  6.2.2. tự động định lãi suất ở mức hai mươi phần trăm (20%) một năm đối với tất cả khoản tiền còn nợ quá hạn nhưng chưa được thanh toán và chi phí hành chính và quản lý tối thiểu là 1.000.000 VND/tháng; 

 • Điều 7: Chỉ tiêu KPI

  7.1 Trước khi bắt đầu mỗi Kỳ Hạn Mua Hàng, Công Ty sẽ ấn định và thông báo bằng văn bản trước ba (03) ngày cho Nhà Phân Phối các Chỉ Tiêu KPI của Nhà Phân Phối cho Kỳ Hạn Mua Hàng kế tiếp. Trong Kỳ Hạn Mua Hàng đầu tiên của Hợp Đồng này, các chỉ tiêu mua hàng dự kiến của Nhà Phân Phối được quy định trong Mục 5, Phụ Lục 1, Hợp Đồng này.

 • Điều 8: Đội ngũ phân phối

  8.1 Nhà Phân Phối có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên đủ trình độ theo yêu cầu của việc kinh doanh và chỉ định người chịu trách nhiệm liên lạc chính với Công Ty.

 • Điều 9: Tài liệu

  9.1 Công Ty sẽ cung cấp cho Nhà Phân Phối với số lượng hợp lý các tài liệu, hướng dẫn sử dụng và các ấn phẩm quảng cáo mà Công Ty có sẵn theo từng thời điểm cho mục đích tiếp thị, bán hàng và phân phối hợp lý Sản Phẩm trên Địa Bàn.
  9.2 Công Ty sẽ cung cấp tất cả các hỗ trợ và hợp tác mà Nhà Phân Phối yêu cầu hợp lý liên quan tiếp thị, bán hàng và phân phối Sản Phẩm trên địa bàn và Công Ty sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể bất kỳ câu hỏi nào Nhà Phân Phối liên quan đến Sản Phẩm.
  9.3 Nhà Phân Phối phải thiết lập và duy trì quan hệ với các khách hàng tiềm năng bằng các biện pháp thích hợp, bao gồm thăm viếng cá nhân và ghi nhận các hoạt động của họ trong lĩnh vực này.

 • Điều 10: Lưu kho và vận chuyển sản phẩm
  Nhà Phân Phối có trách nhiệm:
  10.1 Thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo quản Sản Phẩm đang nằm trong sự chiếm hữu và kiểm soát trực tiếp của Nhà Phân Phối;
  10.2 Đảm bảo rằng bất kỳ nhà kho và/hoặc xe sử dụng là phù hợp và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Sản Phẩm trên Địa Bàn như quy định tại Phụ Lục 01. Nhà kho sẽ được phê duyệt bởi Công Ty bằng văn bản trước khi sử dụng;
 • Điều 11: Hàng tồn kho

  Nhà Phân Phối có trách nhiệm:
  11.1 Duy trì lượng hàng tồn kho tối thiểu theo quy định tại Phụ Lục 1, Hợp Đồng này hoặc lượng tồn kho theo yêu cầu của Công Ty bằng văn bản theo từng thời điểm;
  11.2 Thực hiện kiểm tra hàng tồn kho thường xuyên và ghi lại việc kiểm tra này;

 • Điều 12: Phương tiện vận chuyển

  Nhà Phân Phối phải có sẵn hoặc hợp đồng đủ số lượng xe để giao hàng thường xuyên và hiệu quả cho người mua trên Địa Bàn.

 • Điều 13: Hạn chế

  Nhà Phân Phối không có quyền:
  13.1 Nhận trách nhiệm thay mặt cho Công Ty;
  13.2 Thay đổi, làm mờ, loại bỏ, che giấu hoặc gây trở ngại cho việc ghi nhãn, tít kê, bao bì, Nhãn Hiệu được cấp phép hoặc chữ nghệ thuật trên các Sản Phẩm, không được thêm bao bì mới, và sẽ không gây can thiệp vào bất kỳ dấu hiệu hoặc biển hiệu hoặc chỉ dẫn khác về nguồn gốc hoặc xuất xứ Sản Phẩm có thể được bố trí bởi Công Ty trên Sản Phẩm hoặc bao bì sản phẩm;

 • Điều 14: Nhãn hiệu được cấp phép và Tài sản trí tuệ

  14.1 Công Ty bằng Hợp Đồng này cho phép Nhà Phân Phối sử dụng Nhãn Hiệu Được Cấp Phép trên Địa Bàn cho những mục đích liên quan đến, và trong giới hạn cần thiết cho việc tiếp thị, bán hàng và phân phối Sản Phẩm trong Thời Hạn của Hợp Đồng này.
  14.2 Không có bất kỳ điều nào trong Hợp Đồng này cho phép Nhà Phân Phối có bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào khác liên quan đến Nhãn Hiệu Được Cấp Phép.
  14.3 Nhà Phân Phối phải tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của Công Ty theo từng thời điểm liên quan đến Nhãn Hiệu Được Cấp Phép.
  14.4 Nhà Phân Phối sẽ không:
  14.4.1. tìm cách đăng ký hoặc yêu cầu bất kỳ quyền nào liên quan đến Nhãn Hiệu Được Cấp Phép;
  14.5 Công Ty bảo lưu quyền khởi kiện hoặc ngăn chặn, theo quyết định riêng và bằng chi phí của Công Ty, tất cả các thủ tục tố tụng liên quan đến Nhãn Hiệu Được Cấp Phép và/hoặc Tài Sản Trí Tuệ khác của Công Ty, và thực hiện bất kỳ hành động nào khác xét thấy cần thiết cho mục đích này.

 • Điều 15: Đăng ký sản phẩm

  15.1 Công Ty sẽ xin và duy trì Đăng Ký Sản Phẩm đứng tên mình (hoặc đứng tên của bất kỳ công ty liên kết nào) với các cơ quan có liên quan. Chi phí cho thủ tục đăng ký và duy trì đăng ký Sản Phẩm sẽ do Công Ty chi trả.
  15.2 Nhà Phân Phối phải cung cấp cho Công Ty bất kỳ thông tin liên quan mà mình sở hữu để cho phép Công Ty xin và duy trì Đăng Ký Sản Phẩm, sẽ thông báo cho Công Ty những thay đổi dự kiến và thay đổi thực tế về các yêu cầu và thủ tục đăng ký và chịu trách nhiệm thực hiện các bước thủ tục như Công Ty yêu cầu để hỗ trợ Công Ty trong việc hoàn thành nghĩa vụ Đăng Ký Sản Phẩm.

 • Điều 16: Quyền và nghĩa vụ của nhà phân phối

  16.1 Trong suốt Thời Hạn của Hợp Đồng này, Nhà Phân Phối sẽ nhận phân phối Sản Phẩm từ Công Ty hoặc từ các bên cung cấp khác được Công Ty chỉ định và không được mua Sản Phẩm từ bất kỳ nguồn cung cấp nào khác và tự chịu rủi ro cho Sản Phẩm.
  16.2 Nhà Phân Phối phải chủ động nỗ lực cao nhất để gia tăng doanh số bán Sản Phẩm trên Địa Bàn, kể cả việc trợ giúp Công Ty trong các chương trình quảng cáo, khuyến mãi và trưng bày hàng hóa của Công Ty nếu Công Ty có yêu cầu.
  16.3 Nhà Phân Phối sẽ không, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bán hoặc bán lại bất kỳ Sản Phẩm nào trong tình trạng không tốt hoặc có thời hạn sử dụng còn lại dưới hai tháng hoặc quá hạn. 
  16.4 Nhà Phân Phối đồng ý rằng mọi hoạt động của Nhà Phân Phối như được đề cập trong Hợp Đồng này sẽ được kiểm tra và giám sát bởi Đại Diện Bán Hàng do Công Ty chỉ định phù hợp với Điều 17.3 của Hợp Đồng này.
  16.5 Nhà Phân Phối đồng ý sẽ không bán lại Sản Phẩm theo các điều kiện mà theo ý kiến của Công Ty là có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến thị trường của Sản Phẩm. Nhà Phân Phối sẽ không bán Sản Phẩm cho bất cứ người nào hoặc công ty nào nếu Nhà Phân Phối có bất cứ lý do nào để tin rằng người hoặc công ty đó sẽ bán Sản Phẩm đó ra ngoài Địa Bàn hoặc xuất khẩu Sản Phẩm ra ngoài Việt Nam. 

 • Điều 17: Quyền và nghĩa vụ của công ty

  17.1 Công Ty, bằng quyết định của mình, sẽ tiến hành tiếp thị cho việc bán Sản Phẩm bằng các chương trình quảng cáo, khuyến mại và trưng bày hàng hóa một cách thường xuyên.
  17.2 Công Ty sẽ chỉ định Đại Diện Bán Hàng là người chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát việc bán, khuyến mãi và quảng cáo Sản Phẩm trên Địa Bàn và phối hợp với Nhà Phân Phối như được quy định tại Hợp Đồng này. Công Ty sẽ trả lương cho Đại Diện Bán Hàng, nhưng trong trường hợp cần thiết Nhà Phân Phối sẽ đảm bảo chỗ làm việc và thiết bị văn phòng cho Đại Diện Bán Hàng mà không tính chi phí cho Công Ty (hoặc cho Đại Diện Bán Hàng).

 • Điều 18: Thời hạn

  Hợp Đồng này sẽ bắt đầu và có hiệu lực trong vòng một (01) năm kể từ ngày ký và sẽ tự động được gia hạn thêm từng thời hạn sáu tháng với những điều kiện và điều khoản như được quy định trong Hợp Đồng này, trừ trường hợp Hợp Đồng được chấm dứt sớm theo Điều 20.1, 20.2 và 20.3 của Hợp Đồng này.  

 • Điều 19: Thông tin bảo mật

  19.1 Mỗi Bên (“Bên Nhận Thông Tin”) không được tiết lộ (trực tiếp hoặc gián tiếp) các Thông Tin Bảo Mật (như xác định ở đây dưới đây) của bên kia (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”), hoặc cho phép truy cập bởi bất kỳ người nào bao gồm cả bên thứ ba và phải đảm bảo rằng các nhân viên của mình bị ràng buộc bởi cam kết bảo mật thông tin cá nhân tương tự bằng văn bản.
  19.2 Bất kỳ Thông Tin Bảo Mật được tiết lộ bởi Bên Tiết Lộ phải được duy trì và giữ bí mật bởi Bên Nhận Thông Tin trong suốt Thời Hạn Hợp Đồng này và trong thời hạn 10 năm kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng này.

 • Điều 20: Chấm dứt hợp đồng

  20.1 Công Ty có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng việc thông báo trước mười (10) ngày cho Nhà Phân Phối trong trường hợp:
  (a) Khi tài sản của Nhà Phân Phối trở thành đối tượng bị yêu cầu thực hiện biện pháp tịch thu tạm thời, biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án, đấu giá để thi hành nghĩa vụ bảo đảm, hoặc bị yêu cầu tuyên bố phá sản hoặc mất khả năng thanh toán; hoặc
  (b) Bên kia phải chấp hành mệnh lệnh hành chính có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bình thường của mình; hoặc
  20.2 Một Bên có quyền chấm dứt Hợp Đồng này ngay lập tức bằng việc thông báo bằng văn bản cho bên kia trong trường hợp:
  (a) bên kia vi phạm nghiêm trọng Hợp Đồng này mặc dù có khả năng khắc phục nhưng không khắc phục trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày bên không vi phạm yêu cầu khắc phục; hoặc
  (b) do Sự Kiện Bất Khả Kháng mà việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ quan trọng nào của một bên đối với Hợp Đồng này bị cản trở trong thời gian vượt quá ba (03) tháng theo quy định tại Điều 21.2 Hợp Đồng này; hoặc

 • Điều 21: Sự kiện bất khả kháng

  21.1 Khi một Bên không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này theo các điều khoản đã thỏa thuận do hậu quả trực tiếp của Sự Kiện Bất Khả Kháng thì Bên chịu ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng đó (“Bên Bị Trở Ngại”) sẽ không bị xem là vi phạm Hợp Đồng này nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
  (a) Sự Kiện Bất Khả Kháng là nguyên nhân trực tiếp gây ra việc ngừng trệ, trở ngại hoặc chậm trễ mà Bên Bị Trở Ngại gặp phải trong khi thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này;
  (b) Bên Bị Trở Ngại đã cố gắng tối đa một cách thiện chí để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này và để giảm các tổn thất do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra cho Bên kia; và

 • Điều 22: Giải quyết sau khi chấm dứt

  Khi chấm dứt Hợp Đồng này theo các quy định tại Điều 20, Điều 21 ở trên thì:
  22.1 Nhà Phân Phối chấm dứt việc kinh doanh hoặc bán ra các Sản Phẩm còn tồn kho trong một khoảng thời gian do Công Ty quyết định.
  22.2 Công Ty sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua lại các Sản Phẩm tồn kho của Nhà Phân Phối, cụ thể như sau: 
  (a) Đối với Sản Phẩm được Công Ty thay đổi bao bì, mẫu mã theo chính sách bán hàng, tiếp thị của mình, thì Công Ty sẽ thực hiện việc mua lại toàn bộ và/hoặc một phần số lượng Sản Phẩm tồn kho này. Các nội dung cụ thể liên quan đến việc mua lại Sản Phẩm này sẽ được Công Ty thông báo bằng văn bản cho Nhà Phân Phối trong vòng bảy (7) ngày sau ngày chấm dứt Hợp Đồng; 
  22.3 Đối với bất cứ Sản Phẩm tồn kho thuộc sở hữu của Nhà Phân Phối còn hạn sử dụng dưới năm (5) tháng, Nhà Phân Phối, bằng chi phí của mình, sẽ hủy Sản Phẩm đó dựa theo chỉ thị của Công Ty và sẽ tự chịu các thiệt hại phát sinh từ việc hủy Sản Phẩm đó. 

 • Điều 23: Toàn bộ thỏa thuận

  Hợp Đồng này cùng với các phụ lục, thông báo của Hợp Đồng, phiếu thông tin, các đơn đặt hàng, phiếu giao hàng, thư ủy quyền, tất cả các biên bản bàn giao và các thông báo khác (nếu có) tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên về các vấn đề chủ yếu của Hợp Đồng này và thay thế toàn bộ các thảo luận, đàm phán và thư từ liên lạc giữa Các Bên trước đó. 

 • Điều 24: Sửa đổi

  Bất kỳ sửa đổi, bổ sung với Hợp Đồng này và các Phụ Lục của Hợp Đồng này chỉ có hiệu lực khi có thỏa thuận bằng văn bản và được ký hợp lệ bởi Các Bên.

 • Điều 25: Chuyển nhượng

  Hợp Đồng này được ký riêng với Nhà Phân Phối và Nhà Phân Phối không được chuyển nhượng Hợp Đồng này và/hoặc các quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này nếu không được Công Ty đồng ý trước bằng văn bản. 

 • Điều 26: Thông báo

  Mọi thông báo và thông tin do Bên này gửi cho Bên kia phải được thực hiện bằng văn bản và sẽ được giao, gửi bằng dịch vụ đưa thư (giao tận tay) hoặc bằng fax (sau đó sẽ giao tận tay) đến trụ sở của Bên kia theo địa chỉ được nêu chi tiết trong Hợp Đồng này hoặc đến địa chỉ khác được một Bên thông báo trước bằng văn bản cho Bên kia và mọi thông báo và thông tin đã giao theo Hợp Đồng này sẽ được xem như là nhận được ngay lập tức khi giao cho Bên kia trong giờ làm việc thông thường của các ngày trong tuần (trừ ngày thứ Bảy và Chủ Nhật). Để tránh nhầm lẫn, các thông báo được gửi bằng thư điện tử hoặc thông tin liên lạc điện tử tương tự sẽ không có giá trị. 

 • Điều 27: Ngôn ngữ

  Hợp Đồng này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh thành hai (02) bản gốc cho mỗi thứ tiếng.  Mỗi Bên sẽ giữ một (1) bản gốc bằng mỗi thứ tiếng. Mỗi Bên thừa nhận đã xem xét nội dung Hợp Đồng này bằng cả hai (02) thứ tiếng và công nhận hai (02) bản giống nhau về tất cả mọi khía cạnh quan trọng, nhưng, nếu có bất kỳ sự khác biệt giữa hai (02) bản, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

 • Điều 28: Tuân thủ pháp luật

  Các Bên cam kết sẽ phải tuân thủ các quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về việc tiếp thị sản phẩm thay thế sữa mẹ; các quy định hiện hành của Luật Pháp Việt Nam về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em và các chính sách của Công Ty về việc tiếp thị các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

 • Điều 29: Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

  29.1 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến Hợp Đồng này, Các Bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

 • Điều 30: Từ bỏ

  Một Bên nếu không thực hiện bất cứ hành động hoặc không thực thi bất cứ quyền nào theo Hợp Đồng này sẽ không bị xem như từ bỏ quyền đó trong trường hợp tiếp diễn hoặc lặp lại các tình huống đưa đến quyền lợi đó.

 • Điều 31: Vô hiệu từng phần

  Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, một hay nhiều quy định của Hợp Đồng này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc mất hiệu lực thi hành về một khía cạnh nào đó theo Luật Pháp Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và hiệu lực thi hành của các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc giảm sút dưới bất kỳ hình thức nào.
  ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Các Bên ký Hợp Đồng Phân Phối này vào ngày ghi ở phần đầu của Hợp Đồng.

 • Phụ Lục 01:

  Vui lòng xem tại bản đầy đủ.

 • Phụ Lục 04: Các quy định về trả lại hàng của công ty

  Vui lòng xem bản đầy đủ

 • Phụ Lục 05: Hoa hồng của nhà phân phối

  Vui lòng xem bản đầy đủ