cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG này được làm ngày [ ] tháng [ ] năm [ ]

Giữa

[ ], là một công ty được thành lập và hoạt động theo Luật pháp Nhật Bản, có trụ sở kinh doanh tại:

Địa chỉ: [ ]

Đại diện bởi: Ông [ ]   Chức vụ: [ ]

(Sau đây gọi tắt là Bên Giao)

[ ], là một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở kinh doanh tại:

Địa chỉ: [ ]

Đại diện bởi: [ ]  Chức vụ: [ ]

(Sau đây gọi tắt là Bên Nhận)

XÉT THẤY:

(A)  Bên Giao là chủ sở hữu của Nhãn hiệu hàng hóa với thông tin chi tiết như dưới đây (Sau đây gọi là “Nhãn hiệu”) tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“lãnh thổ”)

Nhãn hiệu: [ ] Đăng ký số: [ ]  Nhóm: [ ]

(B)  Bên Nhận mong muốn nhận được quyền sử dụng Nhãn hiệu tại Việt Nam liên quan đến các Sản phẩm/dịch vụ đã được bảo hộ và ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số [ ] (Sau đây gọi là “Sản phẩm/dịch vụ”) và Bên Giao đồng ý cấp quyền sử dụng nói trên.

NAY, DO VẬY, Hai bên thỏa thuận như sau:

 • Điều 1: Cam kết và đảm bảo của bên giao

  Bên Giao bằng văn bản này tuyên bố và đảm bảo rằng mình là chủ duy nhất của mọi quyền lợi và lợi ích phát sinh từ và liên quan đến Nhãn hiệu trên lãnh thổ Việt Nam, và rằng Li-xăng này sẽ không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của bất kỳ bên thứ ba nào tại Việt Nam.

 • Điều 2: Phạm vi Li-Xăng

  Trong thời hạn của Hợp đồng này và theo các điều khoản và điều kiện nêu tại đây, Bên Giao bằng văn bản này cấp cho Bên Nhận một li-xăng độc quyền để sử dụng Nhãn hiệu cho và liên quan đến các Sản phẩm/dịch vụ.

 • Điều 3: Đăng ký hợp đồng

  Bên Nhận cam kết tiến hành mọi thủ tục cần thiết để đăng ký Hợp đồng này với Cục Sở hữu Trí tuệ của Việt nam và trả mọi chi phí cho các thủ tục đăng ký.

 • Điều 4: Cam kết của bên nhận

  Bên Nhận cam kết chỉ sử dụng và/hoặc trình bày Nhãn hiệu liên quan đến các Sản phẩm/dịch vụ và sẽ tuân theo mọi yêu cầu của Bên Giao về cách thức sử dụng và hoặc trình bày Nhãn hiệu và cung cấp bất kỳ mẫu hoặc tài liệu liên quan của Sản phẩm/dịch vụ cần thiết cho mục đích kiểm tra chất lượng.

 • Điều 5: Sử dụng nhãn hiệu

  Bên Nhận có thể sử dụng và/hoặc trình bày Nhãn hiệu trên mọi ấn phẩm, hoạt động quảng cáo và tiếp thị liên quan đến Sản phẩm/dịch vụ. Mọi việc sử dụng Nhãn hiệu đều phải tuân thủ các hướng dẫn hoặc chỉ dẫn do Bên Giao đưa ra cho Bên Nhận vào bất kì thời điểm nào.

 • Điều 6: Nhãn hiệu bị vi phạm

  Bên Nhận sẽ phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên Giao về bất kỳ một thông tin nào Bên Nhận tiếp cận được liên quan đến khả năng Nhãn hiệu bị vi phạm hoặc một vi phạm thực tế tại Việt nam do bên thứ ba. 

 • Điều 7: Phí Li-Xăng

  Với Li-xăng sử dụng và/hoặc trình bày Nhãn hiệu như nêu tại đây, Bên Nhận, trong suốt thời gian của hợp đồng này sẽ được sử dụng miễn phí Nhãn hiệu, tức Bên Nhận không phải trả cho Bên Giao bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc sử dụng Nhãn hiệu.

 • Điều 8: Thời hạn và hiệu lực của hợp đồng

  Hợp đồng này sẽ có hiệu lực từ ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] cho đến ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] ngoại trừ trường hợp được quy định như Điều 9 dưới đây.

 • Điều 9: Tự động chấm dứt

  9.1.  Hợp đồng này sẽ tự động mất hiệu lực một cách hợp pháp trong các trường hợp sau:

  9.1.1.  Bất kỳ một điều khoản hay điều kiện nào của Hợp đồng bị vi pham một cách nghiêm trọng và không được sửa chữa trong vòng 10 ngày kể từ khi có thông báo bằng văn bản có yêu cầu trả lời của bên kia;

 • Điều 10: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

  Mọi sửa đổi hoặc bổ sung liên quan đến Hợp đồng này sẽ được làm thành văn bản xác nhận bởi các đại diện được ủy quyền của các Bên. Mọi sửa đổi, thay đổi của Hợp đồng này phải được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan.

 • Điều 11: Chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu

  Trong trường hợp Hợp đồng hết hạn hoặc chấm dứt, Bên Nhận sẽ ngừng và chấm dứt việc sử dụng và/hoặc trình bày các Nhãn hiệu.

 • Điều 12: Luật điều chỉnh

  Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Nhưng trong trường hợp không một điều luật nào của Việt Nam có thể điều chỉnh một vấn đề cụ thể liên quan đến hợp đồng này, các Bên có thể tham gia chiếu Luật pháp của Nhật Bản.

  Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết theo Luật pháp Việt Nam.

 • Điều 13: Điều khoản khác

  Hợp đồng này được làm thành 05 bản, bằng tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

  Với sự chứng kiến, các Bên đã ký xác nhận Hợp đồng này vào ngày tháng năm nêu trên.