cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 2 (Thiết Bị Điện Tử)/ Second Tier Distribution Agreement

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 2
 • Mã hợp đồng: Lz9sI03pxc
 • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
 • Ngôn ngữ:
 • Số lượng điều khoản: 20 điều

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CẤP HAI


HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CẤP HAI này được lập bởi và giữa:

I.  [TÊN CÔNG TY] là một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số [ ] cấp bởi [ ] ngày [ ], trụ sở đăng ký tại [ ] (gọi tắt là “NHÀ SẢN XUẤT”)

II.  [TÊN CÔNG TY] là một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số [ ] cấp bởi [ ] ngày [ ], trụ sở đăng ký tại [ ] (gọi tắt là “Đại Lý”)


XÉT RẰNG:

A.  NHÀ SẢN XUẤT phân phối các sản phẩm của mình thông qua kênh phân phối,

B.  Đại Lý mua các sản phẩm của NHÀ SẢN XUẤT thông qua đối tác phân phối để bán lại cho người sử dụng cuối cùng.

C.  Tuỳ từng thời điểm, các bên có thể đồng ý cho Đại Lý tham gia các chương trình đối tác phân phối (đựơc NHÀ SẢN XUẤT cung cấp giá đặc biệt hoặc khuyến mại vì những mục đích riêng) với những điều kiện và điều khoản được quy định hoặc thể hiện trong Hợp Đồng này cũng như các điều khoản và điều kiện khác trong chương trình.

D.   Hợp Đồng này cũng điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến việc cung cấp lại các sản phẩm NHÀ SẢN XUẤT.


 • Điều 1. Các định nghĩa

  (a)  “Ngày Hiệu Lực” có nghĩa là ngày NHÀ SẢN XUẤT ký Hợp Đồng này trong khung chữ ký dưới đây.

  (b)  “Trang Web dành cho Đối Tác Của NHÀ SẢN XUẤT” có nghĩa là địa chỉ trang web (đựơc NHÀ SẢN XUẤT cập nhật từng thời kỳ) mà Đại Lý vào để xem các thông tin liên quan (trong số các thông tin khác) đến Sản Phẩm, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ, tiếp thị, Các Chương Trình và Nội Dung Chương Trình, địa chỉ hiện tại là website: [ ].

  (c)  “Giới Hạn Cấp Phép Microsoft” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện đựơc quy định trong Phụ Lục C (đựơc NHÀ SẢN XUẤT cập nhật theo từng thời kỳ qua Trang Web dành cho Đối Tác của NHÀ SẢN XUẤT và/hoặc bằng bất kỳ cách thức nào khác).

  (d)  “thông báo”, “việc thông báo”, “cập nhật”, “thay thế” và các khái niệm tương tự đựơc thực hiện thông qua nhiều biện pháp bao gồm cả thông tin gửi bằng email hoặc tải từ Trang Web dành cho Đối Tác của NHÀ SẢN XUẤT.

  (e)  “Sản Phẩm” có nghĩa là các sản phẩm mới và chính hãng của NHÀ SẢN XUẤT được Đại Lý mua tại Singapore nhập khẩu vào và tiếp thị tại Việt Nam, hoặc các sản phẩm chính hãng NHÀ SẢN XUẤT không mới đã đựơc NHÀ SẢN XUẤT tái sản xuất hoặc được Đại Lý là chi nhánh NHÀ SẢN XUẤT theo Chương Trình Làm Mới của NHÀ SẢN XUẤT (được NHÀ SẢN XUẤT cập nhật và thay thế theo từng thời kỳ) mua lại tại Singapore để nhập khẩu vào và tiếp thị tại Việt Nam.

  (f)  “Nội Dung Chương Trình” có nghĩa là chương trình dành cho đối tác phân phối của NHÀ SẢN XUẤT quy định tại Điều 3.1, các điều kiện và điều khoản áp dụng cho chương trình đó đựơc quy định hoặc thể hiện tại Phụ Lục A (đựơc cập nhật bởi NHÀ SẢN XUẤT theo từng thời kỳ), Trang Web dành cho Đối Tác của NHÀ SẢN XUẤT và /hoặc bất kỳ tài liệu nào khác đựơc thông báo cho Đại Lý.

  (g)  “Nhóm Đại Lý” có nghĩa là Đại Lý và các công ty con, (nếu có như được liệt kê tại Phụ Lục E và được các bên cập nhật từng thời kỳ).

  (h)  “Điều Khoản Từ Nhà Cung Cấp” có nghĩa là những điều khoản và những điều kiện được nhà cung cấp cung cấp sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm hoặc cả hai mà NHÀ SẢN XUẤT cung cấp lại trong Lãnh Thổ yêu cầu áp dụng cùng hoặc độc lập với, Các Sản Phẩm, mà NHÀ SẢN XUẤT được nhà cung cấp yêu cầu áp dụng cho sản phẩm của nhà cung cấp đó.

  (i)  “Lãnh Thổ” có nghĩa là Việt Nam

  (j)  “Kiểm Soát Thương Mại” có nghĩa là các yêu cầu đựơc đưa ra hoặc quy định khác trong Phụ Lục B (và như được NHÀ SẢN XUẤT cập nhật từng thời kỳ).

 • Điều 2. Mối Quan Hệ

  2.1  Quan hệ giữa các bên là những các bên tham gia hợp đồng độc lập. Đại Lý không phải là đại lý hoặc đại diện NHÀ SẢN XUẤT cho bất kỳ mục đích gì và không có năng lực hoặc thẩm quyền để đại diện, hoạt động vì, ràng buộc hoặc cam kết thay mặt NHÀ SẢN XUẤT. 

 • Điều 3. Các Chương Trình Đối Tác Phân Phối Của Nhà Sản Xuất

  3.1  Đại Lý được quyền tham gia một hoặc nhiều chương trình đối tác phân phối của NHÀ SẢN XUẤT (“Chương Trình”) tuỳ thuộc vào việc thỏa mãn các tiêu chuẩn tham gia:

  (a)  Chương Trình Thưởng Cho Kênh Phân Phối Của NHÀ SẢN XUẤT;

  (b)  Chương Trình Giá Đăc Biệt Của NHÀ SẢN XUẤT;

  (c)  Chương Trình Khuyến Mại Và Giảm Giá; và

  (d)  Các chương trình khác (như thông báo bởi NHÀ SẢN XUẤT)

  3.2  Đáp lại việc NHÀ SẢN XUẤT đồng ý cho Đại Lý tham gia Chương Trình, Đại Lý đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Chương Trình.

 • Điều 4. Nhãn Hiệu Hàng Hóa

  4.1  Bất cứ việc sử dụng nào của Đại Lý đối với nhãn hiệu hàng hoá NHÀ SẢN XUẤT phải được sự đồng ý của NHÀ SẢN XUẤT và Đại Lý phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhãn hiệu hàng hóa NHÀ SẢN XUẤT trên trang web NHÀ SẢN XUẤT.

 • Điều 5. Bảo Mật

  5.1  Mỗi bên đồng ý bảo vệ thông tin bí mật của bên kia được trao đổi theo Hợp Đồng này trong vòng (2) năm kể từ khi tiết lộ để sử dụng với cùng mức độ cẩn thận để bảo vệ các thông tin bảo mật của mình, không có trường hợp nào không được chú ý hợp lí.

 • Điều 6. Lưu Giữ Hồ Sơ Và Sổ Sách Kế Toán

  6.1  Đại Lý sẽ tạo và lưu giữ tất cả các hồ sơ liên quan đến việc mua, bán, lưu trữ, sắp xếp các sản phẩm mang nhãn hiệu của NHÀ SẢN XUẤT theo yêu cầu của các bên thứ ba, Sản Phẩm trong Chương Trình và tất cả các hồ sơ khác liên quan đến việc tuân thủ các điều kiện Chương Trình bao gồm cả tài liệu điện tử (“Các Hồ Sơ”) cho thời gian tối thiểu 02 năm kể từ ngày mua Sản Phẩm đó hoặc tham gia Chương Trình.

  6.2  Không giới hạn các điều khoản khác trong Hợp Đồng này, NHÀ SẢN XUẤT có thể để các công ty con và/hoặc các bên thứ ba khác nhân danh mình thực hiện các vấn đề lien quan tới Điều 6 và Đại Lý sẽ hợp tác với các công ty con và các bên thứ ba như với chính NHÀ SẢN XUẤT.

 • Điều 7. Dịch Vụ Thông Tin

  7.1  Đại Lý đồng ý cài đặt và sử dụng Trang Web dành cho Đối Tác của NHÀ SẢN XUẤT cung cấp miễn phí cho Đại Lý để có các thông tin liên quan đến Các Sản Phẩm, Kho Vận, hỗ trợ, tiếp thị và Các Chương Trình.

 • Điều 8. Dữ Liệu Cá Nhân

  8.1  Các bên đồng ý tuân thủ việc bảo vệ dữ liệu và các luât về bảo vệ bí mật cá nhân đựơc áp dụng khi thu thập, lưu trữ, chuyển giao, chia sẻ và/hoặc xử lý bằng cách khác bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến Hợp Đồng này.

 • Điều 9. Kiểm Soát Thương Mại

  9.1  Với việc không làm giảm đi hiệu lực các quy định tại Điều 3.5, Đại Lý đồng ý tuân thủ các biện pháp kiểm soát thương mại tại Singapore, Việt Nam và Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn Các Kiểm Soát Thương Mại.

 • Điều 10. Các Điều Khoản Của Nhà Cung Cấp

  10.1  Đại Lý đồng ý tuân thủ theo Các Điều Khoản của Nhà Cung Cấp đựơc NHÀ SẢN XUẤT thông báo cho Đại Lý tùy từng thời kỳ.

  10.2  Các Điều Khoản của Nhà Cung Cấp bao gồm Giới Hạn Cấp Phép Microsoft

 • Điều 11. Thời Hạn Và Chấm Dứt

  11.1  Hợp Đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ Ngày Hiệu Lực cho đến khi chấm dứt Hợp Đồng.

  11.2  Mỗi bên có thể chấm dứt Hợp Đồng này vào bất cứ thời điểm nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia trước bảy (07) ngày.

  11.3  Trong trường hợp một trong các bên lâm vào tình trạng không thanh toán được nợ hoặc đang trong qúa trình phá sản, bên kia có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia và có hiệu lực ngay lập tức.

 • Điều 12. Địa Điểm Đại Lý Và Nhóm Đại Lý

  12.1  Đại Lý thực hiện hoạt động kinh doanh tại các địa điểm đựơc quy định tại Phụ Lục D. Đại Lý có thể điều chỉnh các địa điểm này bằng cách thông báo bằng văn bản cho NHÀ SẢN XUẤT tối thiểu trong vòng 30 ngày.

  12.2  Nếu Đại Lý muốn các công ty liên quan của mình được tham gia bất kỳ Chương Trình nào theo từng thời kỳ, Đại Lý sẽ:

  (a)  cho công ty liên quan ký (bên bán lại cấp độ 2) một hợp đồng riêng rẽ với cùng các điều khoản như Hợp Đồng này; hoặc

  (b)  hoàn thành Phụ Lục E

  12.3  Để mỗi công ty liên quan của Đại Lý ký hợp đồng riêng rẽ (dự kiến theo quy định Điều 12.2(a), các điều khoản của hợp đồng riêng rẽ sẽ điều chỉnh các hoạt động và việc tuân thủ của công ty liên quan.

  12.4  Đại Lý sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ của Nhóm Đại Lý (là Đại Lý và các công ty liên quan của Bên Bán Lại đựơc quy định trong Phụ Lục E). Đại Lý sẽ để mỗi trong số các công ty liên quan ký (và gửi lại cho NHÀ SẢN XUẤT) cam kết quy định tại Phụ Lục F

  12.5  Bên Bán Lại có thể điếu chỉnh danh sách các công ty liên quan trình bày tại Phụ Lục E bằng cách thông báo bằng văn bản cho NHÀ SẢN XUẤT tối thiểu trong vòng 30 ngày.

 • Điều 13. Các Vấn Đề Khác

  13.1  Các bên không được chuyển nhượng các quyền hoặc nghĩa vụ trong Hợp Đồng này khi không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia.

  13.2  Các tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này sẽ chịu sự điều chỉnh bởi luật pháp Singapore và toà án Singapore sẽ là cơ quan xét xử không độc quyền mọi vấn đề phát sinh thuộc Hợp Đồng này.

  13.3  Tất cả các thông báo đựơc yêu cầu trong Hợp Đồng này sẽ được làm bằng văn bản.

  13.4  Hợp Đồng này thay thế các thỏa thuận khác của Đại Lý có các nội dung tương tự kể từ Ngày Hiệu Lực. Hợp Đồng này cấu thành một thỏa thuận toàn bộ giữa các bên có liên quan đến vấn đề này. Các điều kiện và điều khoản khác hoặc thêm vào của Đại Lý sẽ không đựơc áp dụng.

  13.5  Nếu bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Hợp Đồng này bị cho là không hợp pháp hoặc vô hiệu, thì những điều khoản hoặc quy định còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực và buộc phải tuân theo. Những điều khoản vô hiệu sẽ đựơc các bên điều chỉnh có hiệu lực và đề gia hạn nếu có thể, để có được các kết quả về bản chất giống như dự kiến của các bên.

 • Điều 14. Điều Khoản Về Chống Tham Nhũng

  14.1  NHÀ SẢN XUẤT đã giải thích cho Đại Lý rằng theo FCPA- Đạo Luật Chống Tham Nhũng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cấm chi trả hoặc trao bất cứ vật có giá trị, kể cả trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi một công ty Hoa Kỳ, hoặc bởi công ty con hay chi nhánh của công ty Hoa Kỳ đó, cho một viên chức chính phủ nước ngoài vì mục đích cho một hành động có ảnh hưởng hoặc một quyết định trong phạm vi thẩm quyền của viên chức đó, hoặc thuyết phục viên chức sử dụng ảnh hưởng của mình với chính phủ nước ngoài, để giúp công ty Hoa Kỳ, công ty con hay chi nhánh, trong việc đạt được hay duy trì giao dịch cho họ hoặc với, hoặc để dẫn dắt giao dịch đó cho bất kỳ người nào.

  14.2  Đại Lý đồng ý rằng họ sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào mà có thể làm NHÀ SẢN XUẤT vi phạm Đạo luật FCPA và sẽ thông báo đầy đủ cho NHÀ SẢN XUẤT biết bất kỳ một sự vi phạm nào như vậy, thêm vào đó còn cam kết thêm sẽ miễn trừ cho NHÀ SẢN XUẤT và bảo vệ cho NHÀ SẢN XUẤT khỏi bất kỳ một thiệt hại, tổn thất, tiền phạt, hình phạt nào mà NHÀ SẢN XUẤT có thể phải chịu hoặc gánh chịu do hoặc có liên quan đến bất kỳ vi phạm FCPA nào.

 • Phụ Lục A: Các Điều Khoản Chương Trình


  Phụ Lục A

  Các Điều Khoản Chương Trình

  (Vui lòng xem tại Bản đầy đủ) 


 • Phụ Lục B: Kiểm Soát Thương Mại


  Phụ Lục B

  Kiểm Soát Thương Mại

  (Vui lòng xem tại Bản đầy đủ)


 • Phụ Lục C: Giới Hạn Cấp Phép Microsoft


  Phụ Lục C

  Giới Hạn Cấp Phép Microsoft

  (Vui lòng xem tại Bản đầy đủ)


 • Phụ lục D: Địa điểm Đại Lý

  Phụ lục D

  Địa điểm Đại Lý


  Tên pháp nhân: ______________________

  Tên thương mại (nếu khác với tên pháp nhân): __________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Tên người liên lạc:____________________

  Điện thoại:___________________________

  Fax:_____________________________

  Email:____________________________


  Tên pháp nhân: ______________________

  Tên thương mại (nếu khác với tên pháp nhân): __________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Tên ngừơi liên lạc:____________________

  Điện thoại:___________________________

  Fax:_____________________________

  Email:____________________________


  Tên pháp nhân: ______________________

  Tên thương mại (nếu khác với tên pháp nhân): __________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Tên ngừơi liên lạc:____________________

  Điện thoại:___________________________

  Fax:_____________________________

  Email:____________________________


  Tên pháp nhân: ______________________

  Tên thương mại (nếu khác với tên pháp nhân): __________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Tên ngừơi liên lạc:____________________

  Điện thoại:___________________________

  Fax:_____________________________

  Email:____________________________

 • Phụ lục E: Nhóm Đại Lý


  Phụ lục E

  Nhóm Đại Lý

  Sau đây là các công ty liên quan được quy định tại Điều 12


  Tên pháp nhân: ______________________

  Tên thương mại (nếu khác với tên pháp nhân): __________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Tên ngừơi liên lạc:____________________

  Điện thoại:___________________________

  Fax:_____________________________

  Email:____________________________


  Tên pháp nhân: ______________________

  Tên thương mại (nếu khác với tên pháp nhân): __________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Tên ngừơi liên lạc:____________________

  Điện thoại:___________________________

  Fax:_____________________________

  Email:____________________________


  Tên pháp nhân: ______________________

  Tên thương mại (nếu khác với tên pháp nhân): __________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Địa chỉ:__________________________

  Tên ngừơi liên lạc:____________________

  Điện thoại:___________________________

  Fax:_____________________________

  Email:____________________________

 • Phụ Lục F: Cam kết của các công ty


  Phụ Lục F

  Cam kết của các công ty

  Nội dung không có sẵn