cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


Thỏa thuận này được lập ngày [ ] tháng [ ] năm [ ], giữa:

Hiệp hội [ ], một tổ chức từ thiện có trụ sở đăng ký tại [ ] (sau đây gọi tắt là “HIỆP HỘI”), là một bên, và Trung tâm [ ], văn phòng đăng ký tại [ ] (sau đây gọi “TRUNG TÂM”), là bên còn lại.

XÉT RẰNG: HIỆP HỘI và TRUNG TÂM có mong muốn hợp tác với nhau vì lợi ích của việc bảo tồn các loài chim hoang dã và môi trường sống của chúng, và nhằm thúc đấy các hoạt động hợp tác này, HIỆP HỘI mong muốn đóng góp cho các chi phí của một dự án bảo tồn (sau đây được gọi tắt là “Dự án”) được TRUNG TÂM thực hiên.

HAI BÊN THỐNG NHẤT CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU:

 • Điều 1. Dự Án

  1.1.  HIỆP HỘI và TRUNG TÂM đồng ý hợp tác với nhau vì lợi ích của việc bảo tồn các loài chim hoang dã và môi trường sống của chúng, thống nhất rằng việc thực hiện dự án của TRUNG TÂM sẽ là những đóng góp quan trọng cho việc này.

  1.2.  Hai bên thống nhất và tin tưởng rằng Dự án được tài trợ theo thỏa thuận này là nhằm đạt được các mục tiêu thuộc phạm vi Mục tiêu của HIỆP HỘI như đã quy định trong Điều lệ của HIỆP HỘI và theo quy định về từ thiện trong luật pháp nước [ ].

  1.3.  Các bên nhất trí rằng các Phụ lục A, B và C thỏa thuận này có thể được sửa đổi khi cần thiết thông qua việc trao đổi các Thư sửa đổi hợp đồng được ký bởi đại diện có thẩm quyền của hai bên.

  1.4.  Bằng việc chấp thuận khoản tài trợ này từ HIỆP HỘI, TRUNG TÂM đồng ý hoàn thành tất cả các công việc được mô tả trong Phụ lục A được dự kiến trong thời gian của thỏa thuận này.

 • Điều 2. Tài Trợ

  2.1.  HIỆP HỘI đồng ý cung cấp vốn cho TRUNG TÂM cho Dự án theo các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này, cả hai bên cũng đồng ý rằng HIỆP HỘI sẽ không có trách nhiệm đối với Dự án hoặc đối với TRUNG TÂM ngoại trừ việc cung cấp vốn thỏa thuận kịp thời.

  2.2.  Nếu các công việc nêu cụ thể trong Phụ lục A được thầu phụ thực hiện hoặc thực hiện đồng thời với công việc bổ sung được hỗ trợ bởi các tổ chức khác, thì TRUNG TÂM chịu trách nhiệm thông báo cho tất cả các bên liên quan.

  2.3.  Nếu có yêu cầu, TRUNG TÂM sẽ hợp tác với HIỆP HỘI trong việc chuẩn bị những Đề xuất dự án gửi tới các nhà tài trợ quốc tế hoặc các nhà tài trợ khác nhằm trang trải và/hoặc bổ sung cho các chi phí của dự án này. TRUNG TÂM sẽ đảm bảo rằng bất kỳ khoản tài trợ bổ sung nào cũng sẽ không gây ra việc trùng lặp trong việc tài trợ chi phí dự án.

 • Điều 3. Thanh Toán

  3.1.  HIỆP HỘI sẽ thanh toán tiền cho TRUNG TÂM thành nhiều kỳ trong mỗi năm của thỏa thuận này phù hợp với Ngân sách và Kế hoạch Thanh toán đã quy định tại Phụ lục B và C. TRUNG TÂM sẽ gửi Yêu cầu thanh toán cho HIỆP HỘI như đã nêu tại Phụ lục C và HIỆP HỘI đồng ý thanh toán trong vòng 30 ngày, nếu các Yêu cầu thanh toán đó được chấp thuận.

  3.2.  Trong trường hợp kết thúc một năm bất kỳ trong thỏa thuận này mà có khoản tài trợ dự án được cung cấp bởi HIỆP HỘI vẫn chưa được chi hoặc cam kết chi cho dự án bởi TRUNG TÂM, đợt thanh toán (cấp vốn) tiếp theo sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

  3.3.  Tất cả các khoản tiền phải trả theo Thỏa thuận này của HIỆP HỘI, trừ khi có quy định khác, đã bao gồm bất kỳ khoản phí hoặc thuế phải nộp theo quy định của pháp luật.

 • Điều 4. Báo Cáo

  TRUNG TÂM sẽ cung cấp các Báo cáo tiến độ cho HIỆP HỘI theo các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ được nêu trong Phụ lục C.

 • Điều 5. Hồ Sơ Tài Chính Và Kiểm Soát

  5.1.  TRUNG TÂM sẽ duy trì sổ sách và hồ sơ tài chính chính xác về nguồn thu và chi của Dự án kèm theo biên lai và các bằng chứng giao dịch tài chính thích hợp khác cho tất cả các công việc được thực hiện bởi Dự án theo thỏa thuận này.

  5.2.  Nếu được yêu cầu, TRUNG TÂM đồng ý thực hiện kiểm toán độc lập đối với các Báo cáo tài chính hàng năm của TRUNG TÂM theo khung thời gian quy định về mặt pháp lý tại Việt Nam và cung cấp một bản sao tới HIỆP HỘI.

 • Điều 6. Phố Biến Kết Quả Của Dụ Án

  6.1.  Các bên nhất trí rằng vì Dự án sẽ được thực hiện vì lợi ích bảo tồn các loài chim, kết quả của Dự án sẽ được sử dụng miễn phí bởi bất cứ ai có quan tâm chính đáng đến việc sử dụng các kết quả này nhằm hỗ trợ bảo tồn.

 • Điều 7. Sự Công Nhận

  7.1.  TRUNG TÂM đảm bảo rằng HIỆP HỘI sẽ được công nhận là nhà tài trợ của Dự án trong việc phố biến và công bố các tài liệu liên quan đến Dự án được sản xuất hoặc ủy quyền thực hiện bởi TRUNG TÂM, với nội dung như sau: “Dự án được hồ trợ bởi HIỆP HỘI [ ]”.

 • Điều 8. Bắt Đầu, Thời Gian Và Két Thúc

  8.1.  Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày ghi ở trên đầu của bản thoả thuận và trừ khi bị chấm dứt bởi một trong các bên theo quy định tại khoản 8.2 dưới đây, sẽ hết hạn sau 6 tháng kể từ khi khoản thanh toán cuối cùng được thực hiện bởi HIỆP HỘI tới TRUNG TÂM.

  8.2.  Một trong hai bên có thể đưa ra thông báo bằng văn bản trong vòng không ít hơn 6 tháng, tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào tới bên còn lại rằng họ muốn kết thúc thỏa thuận, và sau khi thời hạn báo trước đó kết thúc thì thỏa thuận sẽ được chấm dứt một cách hợp lệ.

 • Điều 9. Miễn Thường

  9.1.  TRUNG TÂM sẽ miễn thường cho HIỆP HỘI và giữ cho HIỆP HỘI được miễn thường toàn bộ và đầy đủ khỏi và đối với tất cả các nghĩa vụ, mất mát, thiệt hại, thương tổn và chi phí (bao gồm chi phí pháp lý) phát sinh trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả tác động tới HIỆP HỘI do kết quả hoặc liên quan đến:

  9.1.1.  bất kỳ vi phạm nào của TRUNG TÂM đối với Thỏa thuận này;

  9.2.  TRUNG TÂM sẽ phải nộp các loại thuế có liên quan đến chi phí phát sinh trong khi thực hiện Dự án nằm trong thỏa thuận này.

 • Điều 10. Quyền Xét Xử

  10.1.  TRUNG TÂM đồng ý nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp quốc gia trong việc thực hiện các điều khoản và điều kiện của dự án này.

  10.2.  Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến các điều khoản của thỏa thuận này, pháp Việt Nam sẽ được áp dụng và thẩm quyền duy nhất để giải quyết sẽ là Tòa án tại Việt Nam.

 • Điều 11. Bất Khả Kháng

  Nếu việc tiếp tục thực hiện thỏa thuận này hoặc Dự án bị đe dọa bởi tình huống ngoài tầm kiểm soát của một trong hai bên, khi đó cả hai bên sẽ nhanh chóng tham vấn nhau về cách thức đình chỉ hoặc chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc Dự án.

 • Điều 12. Quyền Sở Hũu Trí Tuệ

  Bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi TRUNG TÂM và bất kỳ công việc nào được phát triển hoặc được tạo ra bởi TRUNG TÂM dựa theo Thỏa thuận này, bao gồm và không giới hạn bởi bất kỳ dữ liệu, bộ dữ liệu, nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu, tri thức và tất cả các văn bản, đồ họa, âm thanh, hình ảnh và bất kỳ tư liệu nào khác sẽ vẫn là sở hữu trí tuệ của TRUNG TÂM.

 • Điều 13. Các Điều Khoản Khác

  13.1.  Thỏa thuận này sẽ không được tạo ra hoặc được coi là tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác về thương mại, liên doanh hoặc thỏa thuận tương tự nào giữa các bên.

  13.2.  Tiêu đề của các điều khoản chỉ nhằm mục đích giúp cho việc tham khảo dễ dàng hơn và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích hoặc xây dựng các thỏa thuận này.