CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ & TIỀN LƯƠNG (“Hợp Đồng”) này được lập vào ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] bởi và giữa các bên sau đây:

BÊN A: CÔNG TY [ ]

 • Địa chỉ:    [ ]
 • Điện thoại:  [ ] 
 • Mã số thuế:  [ ] 
 • Đại diện:  [ ] 
 • Chức vụ:  [ ] 

BÊN B:   CÔNG TY [ ]

 • Địa chỉ:    [ ]
 • Điện thoại:  [ ] 
 • Mã số thuế:  [ ] 
 • Đại diện:  [ ] 
 • Chức vụ:  [ ] 

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, hai Bên đã cùng nhau nhất trí ký kết Hợp đồng này với các điều khoản dưới đây:

 • Điều 1. Nội Dung Hợp Đồng

  1.1  Bên B tiến hành khảo sát, hiệu chỉnh, cài đặt và triển khai “Phần mềm Quản lý Nhân sự và Tiền lương” tại văn phòng [ ]. Yêu cầu kỹ thuật, nội dung nghiệp vụ và chức năng hệ thống được mô tả trong Phụ lục 03.

  1.2  Các yêu cầu phát sinh về các chức năng của chương trình và các thay đổi khác của Bên A làm phát sinh thêm thời gian và chi phí thực hiện Hợp đồng phải được lập thành văn bản để hai bên xem xét và đồng ý. Chi phí phát sinh dựa trên số ngày công cộng với mức lạm phát tại thời điểm phát sinh (nếu có).

  1.3  Hợp đồng này bao gồm văn bản hợp đồng và các Phụ lục sau đây được xem như phần không thể tách rời của Hợp đồng này:

  • Phụ lục 01:  Nội dung công việc và lịch trình thực hiện
  • Phụ lục 02:  Kinh phí thực hiện và thời hạn thanh toán
  • Phụ lục 03:   Giải pháp Kỹ thuật
  • Phụ lục 04:   Căn cứ nghiệm thu và thanh toán
  • Phụ lục 05:  Phân loại lỗi và Phương thức xử lý

 • Điều 2. Trách Nhiệm Bên B

  2.1  Tiến hành khảo sát và triển khai hệ thống ứng dụng đáp ứng các yêu cầu và quy trình được đề ra trong Phụ lục 01 và Phụ lục 03.

  2.2  Cùng bên A thực hiện việc kiểm tra và triển khai thử nghiệm hệ thống.

  2.3  Tổ chức buổi báo cáo, bàn giao kết quả và nghiệm thu hệ thống sau khi các công việc đã được thực hiện, các kết quả đã được chuyển giao và đáp ứng yêu cầu đề ra trong Phụ lục 03.

 • Điều 3. Trách Nhiệm Bên A

  3.1  Bên A có trách nhiệm cung cấp miễn phí các thông tin, tài liệu về chức năng, qui trình nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc của mình trong phạm vi Hợp đồng.

  3.2  Tổ chức các đơn vị trực thuộc và cử các cán bộ liên quan phối hợp để Bên B tiến hành khảo sát quy trình nghiệp vụ tại các địa điểm và thời gian được thống nhất trong phạm vi kế hoạch đã đề ra trong Phụ lục 01.

  3.3  Cung cấp đầy đủ phần mềm, phần cứng và hệ thống mạng để có thể triển khai được phần mềm theo như yêu cầu hệ thống nêu trong Phụ lục 03.

  3.4  Cùng Bên B phân tích các yêu cầu phát sinh trong quá trình kiểm tra và triển khai mà không thuộc phạm vi đặc tả trong Phụ lục 03 để có phương án xử lý phù hợp được thống nhất giữa hai bên.

  3.5  Phân công nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng. Bên A phải đảm bảo rằng các nhân sự do Bên A phân công có đầy đủ năng lực, thẩm quyền và trách nhiệm phù hợp với từng vị trí yêu cầu. 

 • Điều 4. Thời Gian Và Tiến Độ Thực Hiện

  4.1.  Thời gian thực hiện hợp đồng là [ ] ngày làm việc kể từ ngày khởi động dự án. Ngày khởi động dự án là ngày thứ [ ] kể từ ngày ký hợp đồng.

  4.2.  Chi tiết về các giai đoạn, điều kiện để bắt đầu từng giai đoạn, chuyển giao kết quả giai đoạn và trách nhiệm tham gia của mỗi bên trong từng giai đoạn được mô tả trong kế hoạch dự án được mô tả trong Phụ lục 01.

  4.3.  Kế hoạch chi tiết của từng giai đoạn sẽ được lập và điều chỉnh cụ thể bởi người quản trị dự án của Bên B và thống nhất với người đại diện có thẩm quyền của Bên A trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

 • Điều 5. Kinh Phí Và Thời Hạn Thanh Toán

  5.1  Tổng giá trị Hợp đồng: [ ] VND (thuộc đối tượng miễn thuế VAT) (Bằng chữ: [ ] đồng)

  Nội dung chi tiết kinh phí và thời hạn thanh toán được mô tả trong Phụ lục 02.

  Thuế VAT nêu trong Phụ lục 01 sẽ được tính dựa trên biểu thuế VAT của Nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn.

  5.2  Tổng kinh phí trên đây không bao gồm các kinh phí phát sinh do:

  -  Yêu cầu thay đổi so với Phụ lục 01 và Phụ lục 03.

  -  Những thay đổi về điều kiện môi trường công nghệ thông tin, chính sách, quy trình của Bên A khi thực hiện.

  -  Kinh phí trang thiết bị khi vận hành hệ thống và các thiết bị.

  -  Chi phí này không bao gồm mã nguồn của sản phẩm phần mềm.

  5.3  Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng tiền Việt Nam đồng và chuyển khoản chi tiết theo Phụ lục 02 vào tài khoản của Bên B. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, Bên B sẽ thông báo cho Bên A bằng văn bản.

 • Điều 6. Điều Khoản Phạt

  6.1.  Trường hợp Bên A thanh toán không đúng hạn như quy định trong hợp đồng này, Bên A sẽ phải trả cho Bên B mức phạt là 0,05% của phần còn lại chưa thanh toán cho mỗi ngày trễ hạn nhưng tối đa không quá 8% giá trị của phần vi phạm.

  6.2.  Trong trường hợp Bên B không hoàn thành hệ thống đúng tiến độ như đã quy định trong Phụ lục 01, Bên B sẽ phải trả cho Bên A mức phạt là 0,05% của phần giá trị nhiệm vụ chưa hoàn thành theo hợp đồng cho mỗi ngày trễ hạn nhưng tối đa không quá 8% giá trị của phần vi phạm.

 • Điều 7. Kết Quả Và Nghiệm Thu

  7.1.  Căn cứ nghiệm thu: Chi tiết theo Phụ lục 04.

  7.2.  Thời gian và cách thức nghiệm thu: Chi tiết theo Phụ lục 04.

  7.3.  Tài liệu nghiệm thu: Chi tiết theo Phụ lục 04.

  7.4.  Sản phẩm nghiệm thu bao gồm:

  -  Hệ thống ứng dụng được cài đặt, triển khai.

  -  Biên bản tổng hợp khảo sát yêu cầu (RLog) bằng tiếng việt

  -  Tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng (URD) bằng tiếng việt

  -  Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt

 • Điều 8. Bảo Hành Và Hỗ Trợ

  8.1.  Nội dung bảo hành

  8.1.1.  Bên B sẽ bảo hành kỹ thuật phần mềm miễn phí do Bên B xây dựng trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu dự án.

  8.1.2.  Bên B sẽ hỗ trợ Bên A các vấn đề liên quan đến chương trình trong quá trình sử dụng qua điện thoại, thư điện tử hoặc kết nối từ xa.

  8.1.3.  Bên B hỗ trợ Bên A đối chiếu các báo cáo liên quan đến phần mềm Quản lý Nhân sự và Tiền lương vào cuối kỳ nếu có các sai lệch về số liệu giữa chương trình và thực tế.

  8.1.4.  Bên B có trách nhiệm hỗ trợ Bên A khai thác những tiện ích sẵn có của chương trình phần mềm Quản lý Nhân sự và Tiền lương.

  8.2.  Yêu cầu và phương thức bảo hành:

  8.2.1.  Thời gian phản hồi:

  -  Giờ làm việc: từ 8:00 AM đến 5:30 PM, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ những ngày nghỉ lễ.

  -  Khi giải pháp được Bên A chấp nhận, Bên B sẽ thực hiện ngay việc khắc phục theo giải pháp đề ra.

  8.2.2.  Phương thức bảo hành:

  -  Bên A xác nhận những công việc cần Bên B bảo hành.

  -  Hình thức tiếp nhận thông tin:

  • Email
  • Chat
  • Tel
  • Fax
  • Máy tính từ xa
  • Biểu mẫu

  8.2.3.  Hình thức phản hồi thông tin:

  • Email
  • Chat
  • Tel
  • Fax
  • Máy tính từ xa
  • Onsite

  8.2.4.  Phương thức chuyển giao phiên bản nâng cấp và cải tiến sản phẩm

  -  Thời gian nâng cấp sản phẩm: Trong thời gian bảo hành, nếu có phiên bản mới bên B phải thông báo cho bên A như sau:

  o  Sau khi phiên bản mới hoàn thành, Bên B sẽ gửi thông báo cho Bên A về những tính năng đã được thêm vào phần mềm.

  o  Khi Bên A đồng ý cập nhật phiên bản mới, đội bảo hành của Bên B sẽ lên kế hoạch chi tiết để cập nhật phiên bản mới cho Bên A.

  8.3.  Phân loại lỗi và phương thức xử lý, báo cáo theo như Phụ lục 05

  8.4.  Thông tin liên hệ bảo hành: [ ]

 • Điều 9. Bản Quyền Phần Mềm

  9.1.  Phần mềm và tất cả các bản sao của phần mềm bao gồm các chương trình, nội dung, tài liệu hướng dẫn do Bên B cung cấp bằng đĩa, băng từ, văn bản hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào là thuộc tài sản của Bên B.

  9.2.  Ngoài quyền được sử dụng phần mềm, Bên A không được phép chỉnh sửa, tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ, sao chép, in ấn hay xuất bản nội dung và khái niệm của phần mềm vì bất kỳ lý do gì mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên B.

 • Điều 10. Điều Khoản Chung

  10.1.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  10.2.  Các vấn đề và yêu cầu phát sinh sẽ được hai bên nghiên cứu, trao đổi, thống nhất và khi cần thiết sẽ ký các Phụ lục bổ sung cho Hợp đồng này để quy định cụ thể về nội dung công việc, kết quả, khối lượng, thời gian, kinh phí và thanh toán liên quan (nếu có). Nếu không được chỉ rõ sự thay đổi thì mọi điều khoản chung của Hợp đồng sẽ được áp dụng cho các Phụ lục ký thêm.

  10.3.  Nếu có tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau thảo luận trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Nếu không tự giải quyết được thì sẽ đưa ra Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

  10.4.  Các Phụ lục là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và có giá trị pháp lý tương đương Hợp đồng.

  10.5.  Hợp đồng này kèm theo 05 (năm) bản Phụ lục được lập thành 04 (bốn) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản. 


 • Phụ Lục 01: Nội Dung Công Việc Và Lịch Trình Thực Hiện

  PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN

  (Hợp đồng số : ……………………….)

  Vui lòng xem tại bản đầy đủ.


 • Phụ Lục 02 : Kinh Phí Thực Hiện Và Thời Hạn Thanh Toán

  PHỤ LỤC 02 : KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

  (Hợp đồng số : ………………………………..)

  Vui lòng điền nội dung phù hợp với thỏa thuận của các bên


 • Phụ Lục 03: Giải Pháp Kỹ Thuật

  PHỤ LỤC 03: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

   (Hợp đồng số : …………………………….)

  Vui lòng điền nội dung phù hợp với thỏa thuận của các bên


 • Phụ Lục 04: Nghiệm Thu & Căn Cứ Thanh Toán

  PHỤ LỤC 04 – NGHIỆM THU & CĂN CỨ THANH TOÁN

  (Hợp đồng số : ……………………………..)

  Vui lòng xem tại bản đầy đủ. 


 • Phụ Lục 05: Phân Loại Lỗi Và Phương Thức Xử Lý

  PHỤ LỤC 05: PHÂN LOẠI LỖI VÀ PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ

  (Hợp đồng số : ……………………………..)

  Vui lòng điền nội dung phù hợp với thỏa thuận của các bên