cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


HỢP ĐỒNG THUÊ KHO

Số: [ ]

Hôm nay ngày [ ] tháng [ ] năm, chúng tôi gồm:

BÊN A: [ ]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Điện thoại: [ ]
 • Fax: [ ]
 • Tài khoản số: [ ] tại [ ]
 • Mã số thuế VAT: [ ]
 • Đại diện bởi: [ ]

BÊN B: [ ]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Điện thoại: [ ]
 • Fax: [ ]
 • Tài khoản số: [ ] tại [ ]
 • Mã số thuế VAT: [ ]
 • Đại diện bởi: [ ]


Sau khi thảo luận, hai bên đồng ý ký hợp đồng này theo các điều khoản và điều kiện sau:


 • Điều 1. Mục đích của hợp đồng

  1.1  Bên B đồng ý thuê và Bên A đồng ý cho Bên B thuê cơ sở nhà kho với tổng diện tích [ ] m2 ([ ] mét vuông) tại [ ] (Bản đồ vị trí như các bên đã ký kết, bản vẽ do Bên A cung cấp và qui cách theo Phụ lục 1 kèm theo) để làm nhà kho chứa hàng hoá của Bên B (gọi là “Kho”).

  Trong thời gian thuê, Bên B được quyền cho các đối tác kinh doanh của mình sử dụng lại một phần nhà kho để cất giữ các sản phẩm nhập khẩu của Bên B với cùng các điều khoản và điều kiện đưa ra trong hợp đồng này.

  1.2  Bên A cam kết Kho sẽ do Bên B độc quyền sử dụng theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.

 • Điều 2. Thời hạn

  2.1.  Thời hạn thuê là [ ]  tháng kể từ ngày [ ] đến hết ngày [ ]. Không muộn hợn một tháng trước ngày hết hạn của Hợp đồng hai bên sẽ thảo luận về việc gia hạn hay kết thúc Hợp đồng này. Bên B có quyền gia hạn hợp đồng thuê kho với thời gian dài [ ] tháng.

  2.2.  Bên A cam kết cung cấp thêm cho Bên B mặt bằng nhà kho trong vòng 01 tháng theo yêu cầu của Bên B tuỳ từng thời điểm. Việc thuê thêm cũng như giá thuê sẽ được hai bên chấp nhận trong một phụ lục của Hợp đồng này. Bên A giành cho Bên B quyền ưu tiên thuê nhà kho mới.

  2.3.  Hợp đồng này sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

  2.3.1.  Cơ quan Trung ương hoặc chính quyền địa phương thay đổi chính sách buộc một trong hai bên phải chấm dứt hợp đồng này.

  2.3.2.  Việc thực hiện nghĩa vụ của một trong hai bên theo hợp đồng này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự kiện bất khả kháng (Bất khả kháng: theo qui định của pháp luật).

  2.3.3.  Bên B không thanh toán cho Bên A ít nhất một tháng.

 • Điều 3. Phí thuê

  3.1.  Phí thuê kho: [ ]VNĐ/m2/tháng x [ ]m2 (bắt đầu từ ngày [ ]). Tiền thuê kho đã bao gồm 10% VAT và sẽ không tăng trong suốt thời hạn thuê đầu tiên quy định tại Điều 2 ở trên.

  Tiền thuê kho 3 tháng đầu sẽ được trừ vào tiền trả trước cho Bên A theo bản ghi nhớ ký ngày [ ] và sau đó sẽ thanh toán mỗi tháng 1 lần bắt đầu từ ngày [ ].

  Bên B sẽ thanh toán tiền thuê kho Bên A trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hoá đơn giá trị gia tăng hợp lệ của Bên A cho cả kì thanh toán.

  3.2.  Tiền điện:

  Bên B sẽ thanh toán cho Bên A chi phí sử dụng điện theo giá đúng như Bên A trả cho nhà cung cấp điện.

  3.3.  Sử dụng nước:

  Bên B được quyền sử dụng nước miễn phí không vượt quá [ ] khối một tháng.

 • Điều 4. Thanh toán

  4.1.  Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng bằng tiền Việt nam đồng; Đối với viẹc thanh toán bằng đôla Mỹ sẽ được chuyển đổi thành Việt nam đồng theo tỷ giá do Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam công bố vào thời điểm thanh toán.

  4.2.  Phí thuê kho và phí sử dụng điện dự phòng nêu tại điểm c của Điều 5.1 sẽ thanh toán 03 tháng tạm ứng và sau đó một tháng một lần kể từ [ ].

  4.3.  Bên A sẽ yêu cầu Bên B thanh toán lãi suất tương ứng với lãi suất tín dụng không kỳ hạn của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam cho khoản nợ quá hạn kể từ ngày phát hành thư nhắc nợ.

 • Điều 5. Trách nhiệm của mỗi bên

  5.1.  Trách nhiệm của Bên A

  a)  Cung cấp các giấy tờ hợp lệ liên quan đến việc thuê kho.

  b)  Hỗ trợ việc lắp đặt các phương tiên thông tin liên lạc theo Bên B yêu cầu như điện thoại, fax, email v.v… bằng chi phí của Bên B.

  c)  Cung cấp đầy đủ và chính xác các chứng từ cần thiết cho Bên B thanh toán.

  d)  Có trách nhiệm bố trí bảo vệ bên ngoài nhà kho và phối hợp với bảo vệ của Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

  e)  Không điều khoản nào trong hợp đồng quy định Bên A được quyền bắt giữ hoặc thanh lý tài sản, hàng hoá của Bên B đang ở trong nhà kho với bất cứ lý do nào.

  5.2.  Trách nhiệm của Bên B

  a)  Tuân thủ luật lệ và qui định của Bên A trong việc giữ gìn và bảo dưỡng tài sản của Bên A.

  b)  Thanh toán cho Bên A đúng hạn.

 • Điều 6. Điều khoản chung

  6.1  Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nghiêm chỉnh tất cả các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này. Bên nào vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào của hợp đồng sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho bên kia.

  6.2  Trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng theo Điều 2 nói trên, trong thời gian thực hiện hợp đồng này, hai bên không cho phép chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

  6.3  Trong quá trình thực hiện hợp đồng bất cứ tranh chấp nào phát sinh hoặc không phù hợp với Hợp đồng này sẽ được hai bên thảo luận và giải quyết trên tinh thần cùng có lợi. Nếu tranh chấp không giải quyết được, thì bất kỳ bên nào đều có khởi kiện tại [ ] theo luật Việt nam. Phí kiện tụng và các phí khác phải chịu khác liên quan đến việc giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua kiện trả.

  6.4  Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày [ ].

  Hợp đồng này được làm thành 04 bản bằng tiếng Việt nam và 04 bản bằng tiếng Anh có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 02 bản tiếng Việt và 02 bản tiếng Anh. 

 • Phụ Lục Số 1: Quy Cách Chung Của Kho


  PHỤ LỤC SỐ 1: QUY CÁCH CHUNG CỦA KHO

  (Nội dung không có sẵn và theo sự thỏa thuận của hai bên)