cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Hợp Đồng Tư Vấn Lập Quy Hoạch Chi Tiết Xây Dựng Tỷ Lệ 1/2000/ Contract On Master Planning Design Scale 1/2000

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: QmVapnlsgi
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 16 điều