cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày [ ] tháng [ ] năm [ ]

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Chúng tôi gồm:
 • Ông : [ ]
 • Sinh năm: [ ]
 • Chứng minh nhân dân số: [ ]
 • Hộ khẩu thường trú: [ ]
 • Bà : [ ]
 • Sinh năm: [ ]
 • Chứng minh nhân dân số: [ ]
 • Hộ khẩu thường trú: [ ]
là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số [ ] quyển số [ ] do [ ] cấp ngày [ ]. Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

 • Điều 1: Nội dung chia tài sản

  Chúng tôi là đồng chủ sở hữu các tài sản sau đây:

  • Căn hộ chung cư số [ ] tầng [ ] Tòa nhà [ ], tại địa chỉ: [ ], có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số [ ] do [ ] cấp ngày [], số vào sổ cấp GCN: [ ]. Đã trước bạ (“Căn Hộ”)
  • Số tiền [ ] đồng (bằng chữ: [ ]).
  • Liệt kê thêm tài sản khác nếu có.

  Nay vợ chồng chúng tôi thỏa thuận chia tài sản nêu trên như sau:

  -  Chia cho ông [ ] được trọn quyền sở hữu Căn Hộ nêu trên.

  -  Chia bà [ ] số tiền [ ] đồng (bằng chữ: [ ]).

 • Điều 2: Phân chia tài sản còn lại không chia

  Các tài sản chung khác của vợ chồng không được nêu trong văn bản này vẫn là tài sản chung của vợ chồng. Các bên thực hiện quyền sở hữu, sử dụng theo quy định pháp luật.

 • Điều 3: Các thỏa thuận khác

  3.1.  Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thì thuộc sở hữu riêng của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

  3.2.  Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản chung còn lại vẫn thuộc sở hữu chung của vợ, chồng;

 • Điều 4: Cam đoan của các bên

  Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau đây:

  4.1.  Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;

  4.2.  Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Văn bản thỏa thuận này là đúng sự thật;

  4.3.  Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Văn bản thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

 • Điều 5: Điều khoản cuối cùng

  5.1.  Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;

  5.2.  Chúng tôi đã tự đọc văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

 • Lời của Công chứng viên

  LỜI CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày [ ] tại Văn Phòng Công chứng [ ], địa chỉ: [ ].

  Tôi:[ ], Công chứng viên Văn Phòng Công chứng [ ]


  CHỨNG NHẬN

  Văn bản thỏa chia tài sản chung của vợ chồng này được giao kết giữa:


  Ông   : [ ]

  Chứng minh nhân dân số  : [ ]

  Bà   : [ ]

  Chứng minh nhân dân số  : [ ]

  Các bên đã hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;

  (Vui lòng xem thêm tại Bản đầy đủ)